Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:26-45

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:26-45

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 1:26-45

Lời Ban Biên Tập:
Mời bạn cùng học Kinh Thánh.  Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây để suy gẫm Lời Chúa.  Nếu bạn, hoặc nhóm học Kinh Thánh của bạn, học được những bài học nào mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể gởi đến cho chúng tôi theo địa chỉ CungHocKinhThanh@thuvientinlanh.org.  Ban Biên Tập sẽ xem và phổ biến nếu thích hợp.

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói gì với Ma-ry? Có gì  khác biệt so với những điều thiên sứ đã nói cho Xa-cha-ri (1:13-17)?
  2. Phản ứng của Ma-ry có gì khác với thái độ của Xa-cha-ri (1:12, 18)?
  3. Những chân lý nào về Chúa Jesus được nhấn mạnh trong khúc Kinh Thánh này (1:32-1:33)?
  4. Phép lạ nầy xảy ra như thế nào (1:35)? Tại sao Chúa lại chọn một nữ đồng trinh để hoàn thành chương trình của Ngài? Việc mang thai của Ê-li-sa-bét đã khích lệ Ma-ry như thế nào (1:36-1:37)?
  5. So sánh câu chuyện Lu-ca ghi lại tại đây với Ma-thi-ơ 1:18-25, bạn học thêm điều gì về Chúa Jesus và về Giô-sép?
  6. Ma-ry cảm thấy thế nào khi được Ê-li-sa-bét chúc mừng như vậy (1:42-1:45)?  Cô đã được phước và được khích lệ như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin cho biết ý nghĩa của việc vừa nghi ngờ vừa kính sợ Chúa?  Xin kể lại kinh nghiệm gần đây nhất bạn vừa sợ hãi nhưng lại tin cậy Chúa?
  2. Lãnh vực nào trong cuộc sống của bạn cần tin rằng “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”?  Điều gì đã ngăn trở bạn tin cậy như vậy?
  3. Ma-ry đã nêu gương đức tin cho bạn như thế nào?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 1:26-38

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Giáng Sinh

26. Vào tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, 27. gặp một trinh nữ đã đính hôn với một thanh niên tên là Giô-sép, thuộc dòng Vua Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ry. 28. Thiên sứ đến gặp nàng và nói, “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở với cô.” 29. Nghe như thế Ma-ry bối rối và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30. Thiên sứ nói với nàng, “Hỡi Ma-ry, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. 31. Nầy, cô sẽ có thai, sinh một con trai, và cô sẽ đặt tên con trai ấy là JESUS. 32. Con trai ấy sẽ thành một vĩ nhân và sẽ được gọi là Con của Ðấng Tối Cao. Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngai của Ða-vít tổ phụ Ngài. 33. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Vương quốc của Ngài sẽ trường tồn bất tận.” 34. Ma-ry thưa với thiên sứ, “Làm sao việc ấy có thể xảy ra được, vì tôi chưa hề biết một người nam nào?” 35. Thiên sứ trả lời và nói với nàng, “Ðức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. 36. Kìa Ê-li-sa-bét, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già nua. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi, 37. bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.” 38. Ma-ry thưa, “Tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền.” Sau đó thiên sứ lìa khỏi Ma-ry.

Ma-ry Thăm Ê-li-sa-bét

39. Trong những ngày ấy Ma-ry đứng dậy và vội vàng đến một thành trong vùng đồi núi xứ Giu-đê, 40. vào nhà của Xa-cha-ri, và chào Ê-li-sa-bét. 41. Vừa khi nghe tiếng chào của Ma-ry, thai nhi trong bụng Ê-li-sa-bét nhảy lên, và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. 42. Bà cất tiếng nói lớn, “Cô thật có phước giữa vòng phụ nữ! Thai nhi trong dạ cô cũng có phước thay! 43. Do đâu mà tôi được vinh dự nầy, đó là được thân mẫu của Chúa đến thăm tôi? 44. Vì nầy, vừa khi tai tôi nghe tiếng cô chào, thai nhi trong bụng tôi đã nhảy lên mừng rỡ. 45. Phước thay cho người tin rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình.”

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top