Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:1-25

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:1-25

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 1:1-25

Lời Ban Biên Tập:
Mời bạn cùng học Kinh Thánh.  Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây để suy gẫm Lời Chúa.  Nếu bạn, hoặc nhóm học Kinh Thánh của bạn, học được những bài học nào mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể gởi đến cho chúng tôi theo địa chỉ CungHocKinhThanh@thuvientinlanh.org.  Ban Biên Tập sẽ xem và phổ biến nếu thích hợp.

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Lu-ca được xem như là một trong những sử gia đầu tiên của Hội Thánh. Có bao giờ bạn viết văn tường thuật chưa? Nếu có, bạn nhận xét bài viết của bạn như thế nào?
 2. Có bao giờ bạn viết di chúc?  Nếu bạn định viết, những chi tiết quan trọng nào bạn muốn phải có trong bản di chúc?
 3. Nếu có thể được, ai là người bạn chọn để viết tiểu sử cho bạn? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Bạn học được gì trong câu 1-4?  Xin cho biết nguyên nhân tác giả viết Phúc Âm này?  Tác giả đã sưu tầm tài liệu như thế nào?
 2. Cuộc đời của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét có những đặc điểm gì (câu 5-7)?  Một số người coi việc hiếm muộn là một sự trừng phạt của Thượng Đế. Hiếm muộn đôi khi được dùng làm lý do để ly dị. Xin cho biết cảm xúc của đôi vợ chồng trong hoàn cảnh hiếm muộn?
 3. Xin cho biết tầm quan trọng của việc Xa-cha-ri được chọn để phục vụ trong đền thờ (Xem II Sử Ký 23:13)?  Nhiều vị tư tế không được vinh dự này.  Xin cho biết cảm nghĩ của người chuẩn bị cho công tác này?  Khi thiên thần xuất hiện thì Xa-cha-ri cảm thấy thế nào?
 4. Sự ra đời của đứa con ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét? Xin bạn mô tả chức vụ của Giăng theo cách hành văn của bạn? Tại sao Xa-cha-ri nghi ngờ?
 5. Trong thời gian Xa-cha-ri ở trong đền thờ, cảm xúc của dân chúng như thế nào? Họ nghĩ gì khi thấy Xa-cha-ri bị câm?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn thấy mình son sẻ về khía cạnh nào trong lãnh vực tâm linh?  Kinh nghiệm của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét ảnh hưởng như thế nào trên cảm xúc của bạn?
 2. Trong ba nhân vật Xa-cha-ri, Ê-li-sa-bét, và Giăng, bạn cảm thấy mình gần với người nào nhất?  Tại sao?  Nhân vật nào bạn thấy mình khác nhất? Tại sao?
 3. Bạn có nghĩ chức vụ của Giăng là khuông mẫu cho công tác của bạn ngày hôm nay hay không?  Làm thế nào để bạn chuẩn bị đưa người đến với Chúa?
 4. Lần cuối mà bạn nghi ngờ Chúa là lúc nào?  Điều gì khiến bạn nghi ngờ?

Lời Ngỏ đến Thê-ô-phi-lơ

1. Vì có nhiều người đã cố gắng ghi lại những việc được thực hiện giữa chúng ta, 2. như lời những người đã chứng kiến từ ban đầu và những người đã trở thành tôi tớ của đạo Chúa truyền lại cho chúng ta, 3. nên sau khi tra cứu cẩn thận mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên ghi lại một cách thứ tự cho ngài, thưa ngài Thê-ô-phi-lơ rất kính mến, 4. để ngài có thể biết cách xác thật về đạo ngài đã học.

Báo Tin Giăng Báp-tít Sinh Ra

5. Trong thời Vua Hê-rốt xứ Giu-đê, có một tư tế tên là Xa-cha-ri, thuộc dòng tư tế A-bi-gia. Vợ ông tên là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. 6. Cả hai vợ chồng là người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vâng giữ các điều răn và mạng lịnh của Chúa không chỗ nào chê trách được. 7. Nhưng hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn, và hai người đã cao tuổi.

8. Một ngày kia Xa-cha-ri thi hành chức vụ tư tế trước mặt Ðức Chúa Trời theo phiên thứ của ông; 9. ông được trúng thăm theo thông lệ của các tư tế lúc bấy giờ để vào dâng hương trong đền thánh của Chúa. 10. Ðúng vào giờ dâng hương, trong khi hội chúng đang cầu nguyện bên ngoài, 11. một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông và đứng bên phải của bàn thờ dâng hương. 12. Khi Xa-cha-ri thấy vị thiên sứ, ông hoảng sợ và nỗi kinh hoàng phủ lấy ông. 13. Nhưng vị thiên sứ nói với ông, “Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Giăng. 14. Ðứa con ấy lẽ là niềm vui mừng hớn hở cho ngươi. Nhiều người sẽ hoan hỉ khi nó chào đời, 15. vì nó sẽ thành một vĩ nhân trước mặt Chúa. Nó sẽ không được uống rượu hay thức uống làm cho say. Nó sẽ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16. Nó sẽ làm cho nhiều người I-sơ-ra-ên quay về với Chúa, Ðức Chúa Trời của họ. 17. Nó sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Ê-li-gia. Nó sẽ làm lòng cha ông quay về với con cháu, và những kẻ bội nghịch sẽ vâng theo sự khôn ngoan của người công chính, để chuẩn bị một dân sẵn sàng cho Chúa.”

18. Xa-cha-ri thưa với thiên sứ, “Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra, vì tôi đã già, còn vợ tôi lại cao tuổi?”19. Vị thiên sứ trả lời và nói với ông, “Ta là Gáp-ri-ên, đứng hầu trước mặt Ðức Chúa Trời, và ta được sai đến để nói với ngươi và báo cho ngươi tin mừng nầy. 20. Này, ngươi sẽ bị câm và không nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi không tin những lời ta, những lời sẽ xảy ra đúng kỳ đã định cho chúng.”

21. Trong khi đó dân chúng bên ngoài trông đợi Xa-cha-ri; họ hoang mang lo lắng vì ông ở trong đền thánh quá lâu. 22. Khi thấy ông trở ra và không thể nói được với họ, họ nhận biết rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thánh. Ông ra dấu với họ và không thể nói được, vì ông đã bị câm.

23. Khi thời kỳ phục vụ của ông mãn, ông trở về nhà ông. 24. Sau những ngày đó, bà Ê-li-sa-bét vợ ông thụ thai; bà sống ẩn dật trong năm tháng. Bà nói, 25. “Ðây là điều Chúa đã làm cho tôi khi Ngài làm ơn cho tôi, Ngài đã cất khỏi tôi nỗi xấu hổ giữa loài người.”


Comments (2)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top