Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Linh Cương: Còn Đây

Linh Cương: Còn Đây

PineTree

Còn Đây

Còn đây hồn sáng tinh khôi
Thời gian dừng lại bên đồi Gô-tha
Còn đây hy vọng nguồn ca
Nắng thiêng vô tận bao la mấy tầng
Còn đây giọt mật rót dần
Lửa tin luyện mãi thiên ân bốn mùa
Còn đây tình ái ban sơ
Lòng vui có Chúa chẳng chờ hư không
Còn đây bốn biển cộng đồng
Yêu thương ngự trị suốt giòng vô biên.

Linh Cương


Niềm Tin Hy Vọng

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top