Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Liên Khúc Thánh Ca

Liên Khúc Thánh Ca

Tựa đề: Vinh Thay Danh Jesus
Nguyên tác: Glory to His Name
Lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929)

Nhạc: John H. Stockton (1813-1877)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 187

Glory to His Name!

1. Down at the cross where my Savior died,
Down where for cleansing from sin I cried,
There to my heart was the blood applied;
Glory to His Name!

Refrain:
Glory to His Name,
Glory to His Name:
There to my heart
Was the blood applied;
Glory to His Name!

2. I am so wondrously saved from sin,
Jesus so sweetly abides within;
There at the cross where He took me in;
Glory to His Name!

3. Oh, precious fountain that saves from sin,
I am so glad I have entered in;
There Jesus saves me and keeps me clean;
Glory to His Name!

4. Come to this fountain so rich and sweet,
Cast thy poor soul at the Savior’s feet;
Plunge in today, and be made complete;
Glory to His Name!

Vinh Thay Danh Jesus

1.  Chính chỗ thập tự xưa Giê-xu treo mình,
Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh,
Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình;
Kính ngợi Chúa Giê-xu!

Ðiệp Khúc:
Vinh thay danh Giê-xu!
Vinh thay danh Giê-xu!
Bởi huyết Chiên Con
Tôi thanh sạch, an bình,
Kính ngợi Chúa Giê-xu!

2.  Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng!
Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung,
Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng;
Kính ngợi Chúa Giê-xu!

3. Suối huyết tha tội kia linh nghiệm vô cùng
Vui thay trong suối ấy tôi gội trắng trong
Chỉ suối huyết kia, mong rửa sạch nhơ lòng
Kính ngợi Chúa Giê-xu!

4. Hãy đến nơi mạch huyết Giê-xu tuôn tràn,
Ðem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,
Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;
Kính ngợi Chúa Giê-xu!

Because He Live
Lời: Gloria & William Gailther
Nhạc: William Gaither

1. God sent His son,
They called Him, Jesus;
He came to love,
Heal and forgive;
He lived and died
to buy my pardon,
An empty grave is there
To prove my Savior lives!

Chorus
Because He lives,
I can face tomorrow,
Because He lives,
All fear is gone!
Because I know
He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

2. How sweet to hold
a newborn baby,
And feel the pride
and joy he gives;
But greater still
the calm assurance:
This child can face
uncertain days because He Lives!

3. And then one day,
I’ll cross the river,
I’ll fight life’s
final war with pain;
And then, as death
gives way to vict’ry,
I’ll see the lights of glory
and I’ll know He lives!

Vì Giê-xu Sống
Thánh Ca Hội Thánh Giám Lý
Bài Số 80

1. Trên trời vinh quang
Vua Thánh xuống dương trần,
Xót thương con người
sống trong trong tuyệt vọng.
Thân vàng hy sinh
Chịu đau thương cứu người,
Hiện Ngài đang sống
Để đón muôn người tìm nguồn thái an.

Điệp Khúc:
Vì Giê-xu sống,
Tôi bước đi với hy vọng,
Bóng đêm xa dần,
Lòng luôn vững tin.
Vì tôi biết rõ
Chúa sống quyền uy trên khắp trời,
Vì Giê-xu sống luôn với tôi,
Tôi vui sống trong Ngài.

2. Trên đường tôi đi,
Tôi biết Chúa đi cùng.
Dẫu bao khổ nạn
Vẫn luôn an bình.
Tâm hồn dịu êm,
vì luôn luôn có Ngài,
Hiện Ngài đang sống
Trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

He Lives
Lời: Alfred H. Ackley
Nhạc: Alfred H. Ackley

1. I serve a risen Saviour,
He’s in the world today;
I know that He is living,
Whatever men may say;
I see His hand of mercy,
I hear His voice of cheer,
And just the time I need Him
He’s always near.

Chorus:
He lives! He lives!
Christ Jesus lives today!
He walks with me
and He talks with me
Along life’s narrow way.
He lives! He live!
Salvation to impart!
You ask me how I know He lives:
He lives within my heart.

2. In all the world around me
I see His loving care,
And tho my heart grows weary
I never will despair;
I know that He is leading
Thro’ all the stormy blast,
The day of His appearing
Will come at last.

3. Rejoice, rejoice, O Christian,
Lift up your voice and sing
Eternal hallelujahs
To Jesus Christ the King!
The hope of all who seek Him,
The help of all who find,
None other is so loving,
So good and kind.

Chúa Sống
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Bài Số 111

1. Hầu việc Giê-xu Đấng sống nay,
Ngự trong dương thế rõ ràng.
Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần,
Mặc ai đa nghi vấn nan.
Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay,
Nhìn tay thương xót rõ ràng.
Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu,
Thỏa vui mọi đàng.

Điệp Khúc:
Ngài sống! Ngài Sống!
Chúa Giê-xu sống hiện rày.
Đi chung trò chuyện
Suốt lối hành trình,
Tâm tôi vui mừng thư thái.
Ngài sống! Ngài sống!
Để ban ơn cứu ta đấy.
Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,
Rằng Chúa sống trong lòng này!

2. Hằng ngày tôi xem thế giới đây,
Ngài đang săn sóc mỗi điều.
Lòng quyết chẳng thể thất vọng được,
Dù bao gian nan ngã xiêu.
Nhìn nhận Giê-xu dẫn dắt tôi,
Vượt qua cơn sóng gió nhiều.
Hi vọng gặp Giê-xu ta đến,
Biết đâu mai, chiều.

3. Này cùng vui lên giáo hữu ơi,
Hòa thanh tâu khúc khải hoàn.
Cùng hát chúc tán Chúa muôn đời,
Giê-xu là Vua hiển vang.
Nguồn cậy trông cho kẻ kiếm nay,
Hộ phương cho kẻ đã gặp.
Không người nào hiền lành nhân ái
Sánh Giê-xu kịp.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top