Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 14

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 14

Khi trao sứ mạng truyền bá Phúc Âm cho các môn đồ, Chúa Cứu Thế đã nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng của Thánh Linh với công cuộc truyền bá Phúc Âm.  Phúc Âm Mã-thi chương 28:16-20 ghi rằng: Mười một sứ đồ đến xứ Ga-li-lê, lên ngọn núi Chúa Giê-xu đã hẹn.  Vừa thấy Chúa họ đều quỳ xuống thờ lạy Ngài nhưng một vài người còn nghi ngờ.  Chúa đến gần các môn đồ ân cần dặn bảo:  Tất cả uy quyền trên trời dưới đất đều giao về tay Ta.  Vậy các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Ta, làm báp-tem cho họ nhơn danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh Ta.  Chắc chắn Ta ở với các con luôn luôn từ nay cho đến ngày tận thế.  Mấy câu này nhấn mạnh uy quyền trên trời dưới đất đã trao về tay Chúa Cứu Thế, uy quyền thách thức và chiến thắng quỷ vương Sa-tan và các quỷ sứ, uy quyền giải phóng con người khỏi ách áp bức thống trị của ác quỷ, của bệnh tật, của sự chết uy quyền chứng minh vương quốc của Chân Thần, bằng các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng được thực hiện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Phúc Âm Mác 16:15-20 ghi: Chúa bảo các môn đệ hãy đi khắp thế giới công bố Phúc Âm cho cả nhân loại, ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội.  Người tin Ta sẽ thực hiện những phép lạ này: Nhơn danh Ta đuổi quỷ, nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay uống phải thuốc độc cũng không bị hại, đặt tay trên các người bệnh thì họ được lành.  Dặn bảo các môn đồ xong, Chúa Giê-xu được tiếp rước lên trời, ngồi bên phải ngai Thượng Đế.  Các môn đệ đi khắp nơi công bố Phúc Âm.  Chúa cũng làm việc với các môn đệ, xác nhận lời họ truyền giảng bằng nhiều phép lạ.  Ở đây Chúa Cứu Thế nhấn mạnh người nào tin Chúa sẽ thực hiện những phép lạ này: Nhân danh Chúa đuổi quỷ, nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay uống phải thuốc độc cũng không bị hại, đặt tay trên các người bệnh thì họ được lành.  Và Thánh Kinh giải thích thêm rằng lời hứa đó của Chúa Cứu Thế thật đã ứng nghiệm khi các môn đệ đi khắp nơi công bố Phúc Âm, Chúa cùng làm việc với các môn đệ xác nhận lời họ truyền giảng bằng nhiều phép lạ (c.20).

Phúc Âm Lưu-ca 9:1-6; 10:1-9 cũng ghi: Chúa Giê-xu gọi 12 sứ đồ ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ và chữa bệnh.  Rồi Ngài sai họ đi công bố Phúc Âm nước Trời và chữa lành bệnh nhân, Ngài căn dặn: Đừng mang theo hành trang, không gậy, không bao, không lương thực tiền bạc cũng không đem khi qua làng khác.  Nếu làng nào không tiếp rước các con cứ giũ áo ra đi để chứng tỏ không còn trách nhiệm gì về số phận của họ.  Các sứ đồ đi khắp các làng công bố Phúc Âm và chữa lành người bệnh.  Sau đó Chúa Giê-xu chọn thêm 70 môn đệ sai đi từng đôi đến trước các thành phố, làng mạc Ngài định viếng thăm.  Ngài bảo họ mùa gặt thật trúng song thợ gặt còn ít, các con hãy cầu xin chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài.  Sửa soạn lên đường, ta sai các con ra đi như chiên vào giữa bầy muông sói, đừng đem theo tiền bạc, túi bao hay giày dép, đừng cho nhà đó, nếu nhà ấy xứng đáng họ sẽ được phúc lành, nếu không phúc lành sẽ trở về với các con.  Khi vào thành nào cứ ở một nhà đừng bỏ nhà này sang nhà khác, khi người ta mời các con cứ ăn uống vì người làm việc xứng đáng được tiếp đãi.  Nếu thành nào tiếp rước và dọn thức ăn, các con cứ ăn, các con chữa lành người bệnh và báo cho họ biết nước Trời gần đến.  Nếu thành nào từ chối không tiếp rước, các con phải cảnh cáo: Chúng tôi giũ áo ra đi không còn chịu trách nhiệm về thành phố này nữa nhưng đừng quên nước Trời gần đến.

Cả hai khúc Thánh Kinh đều xác nhận mối quan hệ mật thiết giữa việc công bố Phúc Âm và việc chữa lành người bệnh, đặc biệt là chương 9:2-6, chương 10:9.  Đến chương 10:17 Thánh Kinh lại nhắc đến việc chiến thắng và trục xuất ác quỷ: 70 môn đồ trở về vui mừng báo cáo: Thưa Chúa nhờ uy danh Chúa ngay đến các quỷ cũng vâng phục chúng con.  Phúc Âm Giăng 20:21 ghi rằng: Chúa Giê-xu tiếp: “Chào mừng các con, Cha đã sai Ta cách nào, Ta cũng sai các con cách ấy.”  Nếu chúng ta đọc tiếp đến chương 21:6 chúng ta thấy rằng đoạn văn Thánh Kinh nêu lên điểm then chốt là các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng trong cuộc truyền bá Phúc Âm được thực hiện do các môn đệ Chúa, đều đặt trên nền tảng của phép lạ lớn nhất là sự sống lại vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi Ngài hy sinh trên cây thập tự và được chôn trong mộ đá 3 ngày đêm.  Theo chương 21 ngay cả lúc các môn đệ đánh cá mệt nhọc suốt đêm mà không được một con cá nào thì Chúa thình lình đến thăm và cho họ một dấu lạ đầu tiên đã ghi chép trong Lưu-ca 5:1-11 rằng:  Đừng sợ, từ nay con sẽ đi đánh lưới người, tức là đi cứu vớt đồng bào đồng loại và số người quay về với Chúa Cứu Thế sẽ đông đảo không ngờ.  Công vụ các sứ đồ 1:3; 2:43-47, 3:4-16 và 4:1-4 cũng đều xác nhận điều ấy.  Chúng ta chỉ đọc chương 2:43: Mọi người đều kinh sợ vì các sứ đồ làm nhiều phép lạ là việc phi thường, mỗi ngày Chúa cứ tăng thêm số người được cứu, và chương 4:29,30.  Khi bị bắt bớ và đe dọa các môn đệ Chúa đã cầu nguyện: Lạy Chúa xin Ngài ghi nhớ lời người đe dọa và xin cho các đầy tớ Chúa đủ can đảm công bố lời Chúa, xin Chúa đưa tay chữa bệnh, thực hiện phép lạ và việc quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu, đầy tớ Thánh của Ngài.

Tổng kết về phương pháp truyền bá Phúc Âm này, chúng ta có thể rút tỉa một số bài học như sau:

 1. Đúng theo lời hứa của Chúa Cứu Thế, Ngài đã ban quyền năng cho các sứ đồ và các môn đồ đầu tiên để làm chứng và công bố Phúc Âm.
 2. Quyền năng Thánh Linh cũng bao gồm ân tứ Thánh Linh để thực hiện nhiều phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng cũng đúng theo lời hứa của Chúa Cứu Thế ghi trong Phúc Âm Mác chương 16,17,18.
 3. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, nên uy quyền bao trùm cả hoàn vũ Chúa vẫn nắm vững vàng, và quyền năng Thánh Linh Ngài ban cho vẫn thừa sức thực hiện các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng ngày nay cũng như thời các sứ đồ.
 4. Lịch sử truyền giáo thế giới xác nhận rằng nơi nào Phúc Âm của Chúa Cứu Thế được công bố thì quyền năng của Chúa Thánh Linh cũng thi thố qua nhiều phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng. Trong bất cứ thời gian nào Chúa Cứu Thế là Đấng đã chết và sống lại và hiện nay đang sống cho đến đời đời cũng thừa uy quyền thực hiện việc cứu rỗi linh hồn cũng như chữa bệnh cho thân thể.
 5. Khi Chúa Cứu Thế dạy: Những người tin Ta sẽ được các dấu lạ này (Mác 16:17) Chúa muốn chúng ta là tín đồ của Chúa Cứu Thế ngày nay thấy rõ vấn đề căn bản là đức tin, đức tin sống động đặt vào Chúa Cứu Thế là Đấng đang sống, đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, là Đấng nắm vững tất cả uy quyền trên trời và dưới đất. Được hay không là do có đức tin đúng mức hay không.
 6. Chân Thần còn làm nhiều dấu lạ và phép lạ, nhưng mục đích của dấu lạ, phép lạ là chỉ đường dẫn lối cho loài người đến với Chúa Cứu Thế để họ được cứu rỗi chứ Chúa không làm phép lạ để thị uy, để đề cao hay thỏa mãn tham vọng của bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào.
 7. Kinh nghiệm truyền bá Phúc Âm cho biết có một số người lúc đầu được Chúa nhậm lời cầu nguyện và thi thố phép lạ nhưng một khi họ xin Chúa làm phép lạ hoặc chữa bệnh để thỏa mãn tham vọng cá nhân của họ, hoặc để tỏ ra rằng họ thiêng liêng thánh thiện quyền phép hơn người, tức thì Chân Thần ngưng lại không nhậm lời cầu nguyện của họ nữa, không còn thực hành phép lạ cho họ nữa.
 8. Thánh Kinh dạy rõ rệt rằng các phép lạ, dấu lạ, việc quyền năng trong công cuộc truyền bá Phúc Âm đều do ân tứ Thánh Linh, tức là Thánh Linh muốn ban cho ai ân tứ nào tùy ý thánh của Ngài. Không phải người có ân tứ này thì thiêng liêng hơn người khác. Chúa Thánh Linh đã minh định trong thư I Cổ-linh 12:18,27-31; 13:13; 14:1-3 như sau: Thượng Đế đã minh định mỗi bộ phận trong thân thể theo ý Ngài.  Anh em là thân thể của Chúa Cứu Thế, mỗi người là một bộ phận.  Thượng Đế đã phân định trong Hội Thánh sứ đồ, tiên tri (tức là người truyền đạo), giáo sư, người làm phép lạ, người chữa bệnh, người phục vụ, người quản trị, người nói ngoại ngữ.  Không phải tất cả là sứ đồ hoặc nói tiên tri hay giáo sư, không phải tất cả đều làm phép lạ, dịch ngoại ngữ.  Anh em hãy khao khát ân tứ tốt hơn, tôi sẽ chỉ cho anh em đường lối tốt đẹp nhất.  Vậy chỉ có ba điều tồn tại: Đức tin, hy vọng và tình yêu, nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.  Anh em hãy tìm cầu tình yêu và ao ước các ân tứ Thánh Linh nhất là ân tứ truyền giảng lời Chúa.  Người nói ngoại ngữ không nói với con người nhưng với Thượng Đế, không ai hiểu được vì người ấy nói về các huyền nhiệm do Thánh Linh cảm động, còn truyền giảng là nói lời Chúa cho người khác nghe nhằm mục đích gây dựng, khích lệ và an ủi.
 9. Người sử dụng ân tứ Thánh Linh thực hiện các dấu hiệu các dấu lạ và phép lạ để truyền bá Phúc Âm thì phải là người đầy dẫy Thánh Linh. Nói cách khác chỉ những người đầy dẫy Thánh Linh mới thật sự có quyền năng sử dụng các ân tứ Thánh Linh để thực hiện các dấu lạ, phép lạ. Có những người không được đầy dẫy Thánh Linh mà dám hứa hẹn rêu rao rằng Chúa sẽ làm phép lạ qua mình, theo lời mình cầu nguyện v.v… thì chỉ rước lấy thất bại và sỉ nhục cho bản thân và cho cả Hội Thánh nữa.
 10. Khi Chân thần dùng một người đầy dẫy Thánh Linh và có đức tin để thực hiện một số phép lạ thì điều đó không có nghĩa rằng mỗi khi người ấy cầu xin Chúa làm phép lạ gì thì Chúa cũng thực hiện đâu. Những người đầy dẫy Thánh Linh và đang được Chúa dùng thực thi nhiều phép lạ nhất trong thời đại chúng ta đã xác nhận rằng: Mặc dù họ vẫn tiếp tục đầy dẫy Thánh Linh và tiếp tục sử dụng các ân tứ Thánh Linh cách thận trọng và đúng nguyên tắc nhưng có khi Chúa làm phép lạ như lời họ xin, có khi Chúa không làm phép lạ như họ mong muốn. Trong nhiều trường hợp Chúa làm ngược hẳn điều họ cầu xin nhưng về sau họ mới hiểu rằng dù Chúa không nhậm lời họ đã xin, nhưng Chúa đã cho xảy ra việc tốt lành hơn, có thể gọi là kết quả vượt quá điều họ cầu xin hoặc suy tưởng.
 11. Mỗi môn đồ của Chúa Cứu Thế đều cần có kinh nghiệm bản thân về quyền Chúa chữa bệnh. Tạ ơn Chúa chính tôi đã được kinh nghiệm bản thân về quyền Chúa chữa bệnh vào năm 1973 và vào tháng 11 năm 1991.

Nhà truyền bá Phúc Âm Billy Graham đã được Chúa Thánh Linh dùng để truyền bá Phúc Âm khắp thế giới, kể cả Liên xô, Trung quốc và đã dìu dắt hàng vạn hàng ức người đến với Chúa Cứu Thế nhưng ông không có ân tứ cầu nguyện chữa bệnh.  Ông chỉ được Chúa Thánh Linh ban ân tứ truyền giảng Phúc Âm.  Chúa Thánh Linh đã dùng ân ấy trong ông để cứu rỗi, đổi mới tâm tính của hàng vạn hàng ức người khắp thế giới.  Những người xấu xa gian ác đã trở thành những bậc thánh nhân giống như Chúa Cứu Thế.  Mong Chúa cho nhiều người trong vòng quý vị và các bạn được ân tứ đó vì chính là ân tứ quan trọng nhất.

Mục sư Lê Hoàng Phu

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top