Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Truyền Giáo

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Truyền Giáo

Lời Ban Biên Tập:

Trong tuần này, mời bạn đọc ôn lại một số câu Kinh Thánh về chủ đề truyền giáo.

Ban Biên Tập Thư Viện Tin Lành

Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:18-19).

“Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp Giu-đê, Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất.” (Công Vụ 1:8)

“Hãy công bố vinh hiển của Ngài giữa các quốc gia. Hãy thuật lại những việc lạ lùng của Ngài cho mọi dân tộc.” (I Sử Ký 16:24)

“Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi như vậy.” (Giăng 20:21)

“Bởi vì “ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.” Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng mà họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng mà họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không được rao giảng?  Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng: “Bàn chân của những người rao truyền sự bình an, của những người rao truyền Phúc Âm phước hạnh đẹp biết dường nào!” (Rô-ma 10:13-15).

“Bàn chân của người mang tin mừng trên các núi đẹp biết bao! Đó là người rao báo tin hòa bình thịnh vượng, đem tin vui phước hạnh, loan truyền ơn cứu rỗi, và nói cho Si-ôn biết, “Ðức Chúa Trời của ngươi trị vì!”” (Ê-sai 52:7)

“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).

“Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: “Đừng nói: ‘Con còn trẻ;’ Bởi vì ngươi sẽ đến với tất cả người nào Ta sai ngươi, và ngươi sẽ nói, bất kỳ điều gì Ta truyền cho ngươi. Đừng sợ vẻ mặt của họ, bởi vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 1:7-8).

“Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây! Xin hãy sai tôi.” (Ê-sai 6:8)

“Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy, để họ cũng có thể dạy lại những người khác.” (II Ti-mô-thê 2;2)

“Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại, để ngươi đem ơn cứu rỗi đến tận cùng trái đất.” (Công Vụ 13:47)

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14).

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top