Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Bí Quyết Nhận Lãnh Phước Hạnh – Phần 2

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Bí Quyết Nhận Lãnh Phước Hạnh – Phần 2

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. (Giô-suê 1:8)

Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết!  (Ru-tơ 2:20)

Nguyện con được phước! Quả thật, con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng (1 Sa-mu-ên 26:25)

Bây giờ lạy CHÚA Hằng Hữu, Ngài là Ðức Chúa Trời, lời Ngài là chân lý, và Ngài đã hứa điều tốt đẹp ấy cho tôi tớ Ngài. Bây giờ xin Ngài ban phước cho nhà tôi tớ của Ngài, để nó cứ còn mãi trước mặt Ngài, vì lạy CHÚA Hằng Hữu, chính Ngài đã phán điều ấy, và nhờ phước hạnh của Ngài mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được phước mãi mãi (II Sa-mu-ên 17:28-29 )

Cầu xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, hầu cho nó hằng còn ở trước mặt Chúa; vì, Đức Giê-hô-va ôi! hễ Ngài ban phước cho nó, thì nó sẽ được phước đến đời đời. (I Sử Ký 17:27)

Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng. (Gióp 5:17)

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. (Thi-thiên 1:1 -2)

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài. (Thi-thiên 23:6 )

Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài (Thi-thiên 29:11 )

Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối! (Thi Thiên 32:1-2 )

Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! (Thi-thiên 33:12 )

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top