Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lễ Thăng Thiên

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lễ Thăng Thiên

Kinh Thánh Theo Chủ Đề
Lễ Thăng Thiên

Ngài nói với họ: “Đây là những lời của Ta mà Ta đã nói cùng các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Đó là tất cả những điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các Tiên Tri, và các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.”

Sau đó Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Rồi Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu thống khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; và rồi sự ăn năn cùng sự tha tội cho tất cả các dân tộc sẽ được công bố trong danh của Ngài – bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.”

“Các ngươi là những nhân chứng về những điều nầy. Nầy Ta sẽ ban điều mà Cha Ta đã hứa đến trên các ngươi; tuy nhiên các ngươi phải chờ đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

Sau đó Ngài đã dẫn họ ra đến tận Bê-tha-ni, rồi Ngài giơ cao tay để ban phước cho họ.

Ngài đã truyền cho họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc Âm cho mọi người. Ai tin và được báp-têm, sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được những dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; họ sẽ nói nhiều ngôn ngữ mới; họ sẽ bắt rắn trong tay của họ; hoặc nếu họ uống phải chất độc, họ cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, những người đó sẽ được lành.”

Sau khi phán với họ, Đức Chúa Jesus được cất lên trời, và ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

Khi Ngài đã lìa khỏi họ và được đem lên trời, họ đã thờ phượng Ngài, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem với niềm vui rất lớn.

Người yêu mến Chúa!

Trong cuốn sách thứ nhất của tôi, tôi đã viết về mọi việc Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời, và sau khi đã truyền huấn thị – qua Ðức Thánh Linh – cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.

Sau khi đã chịu thống khổ, Ngài bày tỏ chính Ngài đang sống cho họ bằng nhiều bằng chứng thuyết phục.  Ngài hiện ra với họ trong bốn mươi ngày, rồi dạy họ về vương quốc của Ðức Chúa Trời. Trong khi họ họp lại, Ngài truyền cho họ đừng rời Giê-ru-sa-lem nhưng hãy chờ tại đó điều mà Ðức Chúa Cha đã hứa. Ngài phán: “Đây là điều các ngươi đã nghe Ta nói, vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.”

Vì vậy, khi họ họp lại với nhau, họ hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Có phải đây là lúc Ngài khôi phục vương quốc Y-sơ-ra-ên không?” Ngài phán với họ: “Các ngươi không nên biết thời điểm và thời kỳ mà Ðức Chúa Cha đã ấn định bằng chính thẩm quyền của Ngài. Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng, rồi làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp Giu-đê, Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất.”

Sau khi Ngài phán xong điều nầy – trong lúc họ đang nhìn – Ngài được cất lên, rồi một đám mây tiếp Ngài khuất khỏi tầm nhìn của họ.

Trong khi họ đang hướng lên trời lúc Ngài ngự lên, thình lình có hai người mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh họ. Họ nói: “Hỡi những người Ga-li-lê! Tại sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Ðức Chúa Jesus nầy, là Ðấng vừa được cất lên trời khỏi các ngươi , sẽ trở lại y như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời.”

Lược trích Kinh Thánh từ Bản Dịch Đại Chúng

– Mác 16:15-20
– Lu-ca 24:50-53

Công Vụ 1:1-13

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top