Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Đức Tin

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Đức Tin

Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. (Hê-bơ-rơ 11:1 – BD1925)

Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. (Hê-bơ-rơ 11:6 – BDVN)

Phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ. Người nghi ngờ giống như sóng biển, bị thổi và dập dồi theo gió. (Gia-cơ 1:6 – BDVN)

Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được (Ma-thi-ơ 21:22 – BDM)

Ðức Chúa Jesus nói với họ: Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, và ai tin Ta sẽ không bao giờ khát. (Giăng 5:35 – BD2011)

Người ấy sẽ không sợ các hung tin.  Người ấy cứ vững lòng tin cậy CHÚA. (Thi Thiên 112:7 – BD2011)

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16 – BD1925)

Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu – điều nầy không phải từ chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời – không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. (Ê-phê-sô 4:8-9 – BDVN)

Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. (Giăng 14:1 – BD2011)

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. (Công Vụ 16:31 – BD1925)

Bởi vì Kinh Thánh nói: “Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.” (Rô-ma 10:11 – BDVN)

Đức Chúa Jesus nghe những lời nói đó, bảo ….. rằng: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” (Mác 5:36 – BDVN)

Ông tin Đức Giê-hô-va, vì vậy ông được Ngài xem là công chính. (Sáng Thế Ký 15:6 – BDVN)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (4/9/2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top