Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Khích Lệ

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Khích Lệ

 

 

Khích Lệ

Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi. Ngài sẽ ở cùng ngươi, Ngài không lìa ngươi và không từ bỏ ngươi đâu. Đừng sợ và đừng kinh khủng. (Phục Truyền 31:8)

Hãy vững lòng bền chí, đừng sợ, đừng kinh khủng, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. (Giô-suê 1:9)

Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ nằm và ngủ bình an, bởi vì chỉ một mình Ngài làm cho con được an nghỉ (Thi Thiên 4:8).

Tôn ngợi Đức Giê-hô-va bởi vì Ngài đã bày tỏ tình thương lạ lùng của Ngài đối với con khi con gặp khốn quẫn trong một thành phố bị vây. Con đã nói trong lúc sợ hãi rằng: Có lẽ con đã bị dứt khỏi mắt của Ngài rồi! Dầu vậy, Ngài vẫn nghe tiếng cầu xin ơn thương xót của con khi con kêu cầu Ngài giúp đỡ. (Thi Thiên 32:21-22).

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi không sợ dầu đất bị biến cải, núi bị lay động, và bị quăng vào lòng biển; dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các ngọn núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó (Thi Thiên 46:1-3).

Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, và cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi (Thi Thiên 46:10-11).

Khi con sợ hãi, con tin cậy Ngài. Con tôn ngợi Đức Chúa Trời, con tin cậy nơi lời của Đức Chúa Trời và sẽ không sợ hãi gì. Loài xác thịt sẽ làm gì được con? (Thi Thiên 56:3-4).

Đối với con, được đến gần Ðức Chúa Trời là phước hạnh, con đặt lòng tin của con nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để rồi con có thể thuật lại tất cả những công việc của Ngài  (Thi Thiên 73:28).

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.  Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu của tôi, là đồn lũy của tôi, cũng là Đức Chúa Trời của tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.  Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc-hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh của  Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật của Ngài là cái khiên và là cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ loan ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và hàng chục ngàn người sa ngã bên hữu ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở của mình, cho nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Bởi vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi trong tất cả những đường lối của ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người tríu mến Ta, nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; trong gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta (Thi Thiên 91).

Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra và khi vào từ nay cho đến đời đời (Thi Thiên 121:7-8)

Nỗi lo lắng làm cho lòng trĩu nặng, nhưng lời tốt đẹp làm lòng được tươi vui (Châm Ngôn 12:25).

Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, bởi vì người tin cậy Ngài (Ê-sai 26:3).

Đừng sợ vì Ta ở với ngươi! Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình của Ta mà nâng đỡ ngươi (Ê-sai 41:10). 

Lạy Đức Giê-hô-va! Xin chữa lành cho con thì con sẽ được chữa lành. Xin cứu con thì con sẽ được cứu, bởi vì Ngài là Ðấng mà con ca ngợi (Giê-rê-mi 17:14).

Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta; khi các ngươi đến và cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhậm lời cầu xin của các ngươi. Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và các ngươi sẽ tìm được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng (Giê-rê-mi 29:12-13). 

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28).

Và rồi một cơn bão với gió mạnh ập đến, sóng đập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước; nhưng Ngài đang ở phía sau tựa trên gối mà ngủ. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: “Thầy ơi! Thầy không lo chúng ta chết sao?” Ngài chỗi dậy, quở trách gió, và nói với biển: “Hãy yên đi! Hãy lặng đi!” Gió liền ngưng và có một sự tĩnh lặng lạ lùng. Rồi Ngài nói với họ: “Vì sao các ngươi hoảng sợ? Các ngươi không có đức tin hay sao?” Nỗi sợ hãi của họ lại càng lớn hơn. Họ nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?” (Mác 4:36-40).

Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa (Giăng 14:1)

Ta để sự bình an lại với các ngươi. Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi. Sự bình an Ta cho các ngươi không như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi (Giăng 14:27)

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33).

Bởi vì tôi tin chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, những quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, là Chúa của chúng ta (Rô-ma 8:38-39).

“Hỡi sự chết, sự đắc thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu?” Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng qua Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ. Vì vậy, anh em quý mến của tôi! Hãy vững vàng, kiên định, luôn luôn làm công việc của Chúa thật dồi dào vì biết rằng sự lao nhọc của anh em trong Chúa không hề vô ích (I Cô-rinh-tô 15:55-58).

Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy hành động như những người trưởng thành, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm với tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 16:13-14).

Ngài đã cứu chúng tôi thoát khỏi cái chết cận kề như thế, và Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. Chúng tôi đặt hy vọng hoàn toàn nơi Ngài rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi (II Cô-rinh-tô 1:10).

Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em và ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus (Phi-líp 4:6-7).

Hãy đến gần Ðức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh chị em. Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình. Hãy đau buồn, than thở, và khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc và đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời, để Ngài sẽ nhấc anh chị em lên (Gia-cơ 4:8-10)

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em (I Phi-e-rơ 5:7).

Đây là điều an tâm mà chúng ta có trước mặt Ngài: đó là chúng ta có thể cầu xin bất kỳ điều gì theo ý muốn của Ngài, thì Ngài nghe chúng ta (I Giăng 5:14). 

Vì vậy, chúng ta hãy vững lòng đến với ngôi ân điển, để chúng ta có thể nhận được sự thương xót và tìm được ân điển vào lúc cần giúp đỡ (Hê-bơ-rơ 4:6).

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top