Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Kinh Tạo: Xuân

Kinh Tạo: Xuân

Hoa


Xuân

Đón xuân rộn rã khắp tư bề
Hội Thánh mừng vui tợ nở huê
Trẻ đọc Thánh Thư tâm hiểu rộng
Già ca bản nhạc khúc hồn quê
Chung đi chứng đạo tìm chiên lạc
Gợi ý đồng hương đón bạn về
Hội chúng thâm niên thin [1] lẽ đạo
Thành viên tân cựu vẽ [2] kiên trì
Thanh niên thọ hưởng ân dư dật
Phụ lão thấm nhuần phúc phủ phê
Gội đức yêu thương gìn chữ tín
Tin Lành hoa trái trổ sum suê.

Kinh Tạo

Linh Lực (Tháng 2/1996)

Chú thích:

[1] Thìn: gìn giữ.
[2] Vẽ: bộc lộ, bày tỏ.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top