Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Phi-lát Xét Xử Chúa

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Phi-lát Xét Xử Chúa

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Phi-lát Xét Xử Chúa

Sáng sớm hôm đó họ giải Ðức Chúa Jesus từ nhà Cai-a-pha đến dinh Tổng Trấn nhưng chính họ không vào dinh để khỏi bị ô uế và có thể ăn lễ Vượt Qua; vì thế Phi-lát đi ra gặp họ và hỏi: “Các ngươi cáo buộc người nầy về tội gì?”

Họ đáp:“Nếu người nầy không phải là kẻ làm ác, chúng tôi đã không nộp hắn cho quan.”

Phi-lát nói với họ: “Các ngươi hãy dẫn người ấy đi và xử theo luật của các ngươi.”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi không được phép xử tử ai.” Điều này xảy ra để lời Ðức Chúa Jesus đã nói trước về Ngài sẽ chết cách nào được ứng nghiệm.

Phi-lát trở vào dinh, sai điệu Ðức Chúa Jesus đến, và hỏi Ngài: “Ngươi có phải là Vua dân Do-thái không?’

Ðức Chúa Jesus trả lời: “Ngươi nói điều nầy là tự ý ngươi hay đã có ai nói với ngươi về Ta?”

Phi-lát trả lời: “Ta có phải là người Do-thái đâu? Chính đồng bào ngươi và các trưởng tế đã nộp ngươi cho ta. Ngươi đã làm gì?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Vương quốc Ta không thuộc về thế giới nầy. Nếu vương quốc Ta thuộc về thế giới nầy các tôi tớ Ta đã chiến đấu để Ta không bị nộp vào tay người Do-thái, nhưng vương quốc Ta không thuộc về thế giới nầy.”

Phi-lát hỏi Ngài: “Vậy ngươi là Vua sao?”

Ðức Chúa Jesus trả lời: “Chính ngươi nói rằng Ta là Vua. Vì lý do đó Ta đã giáng sinh và vì lý do đó Ta đã đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe lời Ta.”

Phi-lát nói với Ngài: “Sự thật là gì?”

Sau khi nói như vậy, ông trở ra gặp người Do-thái và nói với họ: “Ta không tìm thấy ông ấy có tội gì. Nhưng các ngươi có được thông lệ: cứ vào lễ Vượt Qua, ta thả cho các ngươi một người. Các ngươi muốn ta thả ‘Vua dân Do-thái’ ra không?”

Họ gào to lại: “Đừng thả người ấy! Nhưng tha Ba-ra-ba.”  Ba-ra-ba vốn là một tên cướp.

Lúc đó, Phi-lát truyền đem Ðức Chúa Jesus đi và cho dùng roi dây có móc đánh Ngài. Bọn lính kết một vương miện bằng gai đội trên đầu Ngài và khoác lên mình Ngài một áo choàng màu đỏ điều; rồi họ đến gần Ngài và nói: “Kính chào Vua dân Do-thái!” và tát vào mặt Ngài.

Phi-lát lại trở ra và nói với người Do-thái: “Nầy! Ta đem ông ấy ra trước các ngươi để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy ông ấy có tội gì.”

Lúc đó, Ðức Chúa Jesus đi ra, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng màu đỏ điều. Phi-lát nói với họ: “Hãy nhìn Người nầy!”

Khi các trưởng tế và đám thuộc hạ thấy Ngài, họ la to: “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Phi-lát nói với họ: “Các ngươi hãy bắt ông ấy và đóng đinh lấy vì ta không tìm thấy ông ấy có tội gì.”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi có một luật, và theo luật ấy, hắn phải chết, vì hắn đã tự cho mình là Con Ðức Chúa Trời.”

Khi Phi-lát nghe như thế, ông càng sợ hơn. Ông trở vào dinh và hỏi Ðức Chúa Jesus: “Ngươi từ đâu đến?” Nhưng Ðức Chúa Jesus không trả lời; vì thế Phi-lát nói với Ngài: “Tại sao ngươi không trả lời ta? Ngươi không biết rằng ta có quyền đóng đinh ngươi và ta cũng có quyền thả ngươi sao?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ngươi không có quyền gì trên Ta, nếu ngươi không được ban cho từ trên. Về việc nầy, kẻ nộp Ta cho ngươi có tội nặng hơn.”

Từ lúc đó Phi-lát tìm cách thả Ngài, nhưng người Do-thái la lên: “Nếu quan thả người nầy, quan không là trung thần của Sê-sa. Kẻ nào tự xưng là Vua thì chống nghịch với Sê-sa.”

Khi Phi-lát nghe những lời ấy, ông cho dẫn Ðức Chúa Jesus ra, rồi ông ngồi vào ghế xử án tại nơi gọi là Tòa Ðá, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha.

Hôm đó là ngày Chuẩn Bị cho Lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông nói với người Do-thái: “Hãy nhìn Vua các ngươi!”

Họ la lớn: “Hãy trừ hắn đi! Hãy trừ hắn đi! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Phi-lát hỏi họ: “Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi trên cây thập tự sao?”

Các trưởng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Sê-sa.”

Sau đó, Phi-lát trao Ngài cho họ để họ đóng đinh Ngài trên thập tự.

Kinh Thánh
– Giăng 18:28-19:16

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top