Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Các Thư Tín – Phần 1

Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Các Thư Tín – Phần 1

4.3 Đức Thánh Linh Trong Các Thư Tín

4.3.1 Thánh Linh Của Đức Chúa Trời

Một trong những khái niệm quan trọng về Đức Thánh Linh đã được nhắc đến trong các thư tín của Tân Ước đó là Đức Thánh Linh được gọi là Thánh Linh của Đức Chúa Trời.  Thánh Linh được mô tả là một Đấng có quyền năng; Ngài ở trong Đức Chúa Trời; Ngài tương giao với Đức Chúa Trời; và Ngài thực hiện công việc của Đức Chúa Trời.

Trong I Cô-rinh-tô 2:11, Sứ đồ Phao-lô cho biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng ngự bên trong Đức Chúa Trời. Tương tự, khái niệm này cũng được nhắc đến trong Rô-ma 8:9, tuy nhiên câu Kinh Thánh này còn nói thêm rằng Đức Thánh Linh cũng là Thánh Linh của Đấng Christ. Vì Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Đức Chúa TrờiThánh Linh của Đấng Christ, cho nên ký thuật trong II Cô-rinh-tô 3:17 đã gọi Đức Thánh Linh cách tổng quát là Thánh Linh của Chúa.

Có một số phân đoạn Kinh Thánh, Sứ đồ Phao-lô mô tả hành động của Thánh Linh giống như hành động của Đức Chúa Trời, tuy nhiên có những phân đoạn Kinh Thánh khác Sứ đồ Phao-lô mô tả Đức Thánh Linh là một Đấng riêng biệt, khác với Đức Chúa Trời và với Đấng Christ.  Khái niệm này có thể thấy qua việc Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh đến với người tin Chúa (Ga-la-ti 4:6; Rô-ma 5:5) và ấn chứng bên trong người tin Chúa (I Cô-rinh-tô 1:21-22; 5:5).   

Trong I Cô-rinh-tô 3:16, Sứ đồ Phao-lô cho biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự bên trong người tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói thêm Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh của Ngài để ngự bên trong người tin Chúa như là một vật bảo chứng (II Cô-rinh-tô 5:5).

Các thư tín trong Tân Ước cũng mô tả Đức Thánh Linh là biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa loài người.  Sứ đồ Phao-lô cho biết những người nhận lãnh Đức Thánh Linh là những người có ơn trong lời nói: Họ không phải chỉ có ơn trong việc rao giảng Phúc Âm (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5) nhưng cũng có ơn để nói tiên tri, nói ngoại ngữ, nói những lời khuyên bảo, khích lệ, và dạy dỗ (I Cô-rinh-tô 12:4-11).

Mặc dầu Sứ đồ Phao-lô không chủ tâm giảng giải về thân vị hay bản tính của Đức Thánh Linh, tuy nhiên ông đã rất nhiều lần mô tả bản tính của Ngài. Đức Thánh Linh dẫn dắt người tin Chúa (Ga-la-ti 5:18; Rô-ma 8:14). Đức Thánh Linh mặc khải huyền nhiệm của Phúc Âm (II Cô-rinh-tô 2:6-16; Ê-phê-sô 3:5). Đức Thánh Linh giúp đỡ người tin Chúa (Ga-la-ti 4:6; Rô-ma 8:15; 8:25-26). Đức Thánh Linh dạy người tin Chúa cầu nguyện (Ga-la-ti 4:6; Rô-ma 8:15; I Cô-rinh-tô 14:14-16). Các thư tín trong Tân Ước cũng cho biết Đức Thánh Linh có sự khao khát (Ga-la-ti 5:16-17), Đức Thánh Linh có thể bị xúc phạm (Hê-bơ-rơ 10:29), và Đức Thánh Linh biết đau buồn (Ê-phê-sô 4:30).

Trong những bức thư của mình, Sứ đồ Phao-lô đã giải thích cho các tín hữu trong Hội Thánh thời ban đầu hiểu một ít về Đức Thánh Linh. Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời và bản chất của Đức Chúa Jesus Christ.

4.3.2 Thánh Linh Của Đấng Christ

4.3.1.1 Sự khác biệt giữa Thánh Linh và Đấng Christ

Trong Rô-ma 8:9-11, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến Đức Thánh Linh với với bốn danh hiệu khác nhau, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đấng Christ, Thánh Linh của Ngài, Thánh Linh là Đấng ngự trong anh em. Tuy nhiên cả bốn danh hiệu đó đều cùng chỉ về một Đấng duy nhất, đó là Đức Thánh Linh.

Ký thuật trong II Cô-rinh-tô 3:17 chép rằng: “Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do”. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này không có nghĩa là Chúa – nghĩa là Đức Chúa Jesus – và Đức Thánh Linh là cùng một Đấng. 

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Jesus có bản chất của con người (Rô-ma 1:3; 8:3; Ga-la-ti 4:4; Phi-líp 2:7). Ngài được gọi là Con của Đức Chúa Cha (Rô-ma 1:3; Ga-la-ti 4:4). Kinh Thánh cũng cho biết chỉ có Đức Chúa Jesus là Đấng đã chết cho tội lỗi của nhân loại (I Cô-rinh-tô 15:3; II Cô-rinh-tô 5:15). Đức Chúa Jesus đã được sống lại và đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:3; Phi-líp 2:9). 

Trong khi đó Đức Thánh Linh là Đấng đã được sai đến với những người tin Chúa (Ga-la-ti 3:2) sau khi Đức Chúa Jesus đã về trời . Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh khiến người ta xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa (I Cô-rinh-tô 12:3). Đức Thánh Linh đem người tin Chúa vào trong một mối liên hệ mới với Đức Chúa Trời, đó là mối liên hệ giữa một đứa con nuôi với Cha Thiên Thượng Cao Quý của mình (Ga-la-ti 4:4-6; Rô-ma 8:14-16), để người tin Chúa có đồng tâm tình với Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 6:17). Những người tin Chúa được nhận lãnh cùng một báp-têm bởi Thánh Linh trong thân thể của Đấng Christ, là nơi họ phục vụ bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và trong sự hướng dẫn của Ngài (I Cô-rinh-tô 12:4-13). Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh ban năng quyền cho người tin Chúa.  Ngài điều hành và hướng dẫn người tin Chúa trong các sinh hoạt trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12).  Đức Thánh Linh hướng dẫn người ta xưng nhận Đức Chúa Jesus (I Cô-rinh-tô 12:3).   Đức Thánh Linh truyền đạt ý muốn của Đấng Christ cho những người tin Chúa.  Ngài giúp cho họ hiểu biết ý muốn và đường lối của Chúa, và hiểu biết Phúc Âm.

Kinh Thánh cũng cho biết công việc của Đức Thánh Linh và sự giáng lâm của Đức Thánh Linh là theo sự điều động của Đức Chúa Jesus Christ, và của Đức Chúa Trời.  Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Đức Thánh Linh chỉ là một người thừa hành giống như các thiên sứ. Nhưng Đức Thánh Linh là một trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời, và Ngài chính là Đấng minh chứng cho sự hiện diện của Đấng Christ cho những người tin Ngài ở trong giai đoạn hiện tại.

Qua những mô tả trong các phân đoạn Kinh Thánh nêu trên, Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh và Đức Chúa Jesus là hai Đấng khác nhau, thực hành những chức năng khác nhau của Ba Ngôi của Đức Chúa Trời.

(Còn tiếp)
Phần Năm: Đức Thánh Linh Trong Sách Công Vụ
Phần Bảy: Đức Thánh Linh Trong Các Thư Tín – Phần 2

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top