Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Đức Thánh Linh Và Sự Tái Sinh Của Người Tin Chúa

Đức Thánh Linh Và Sự Tái Sinh Của Người Tin Chúa

4.3 Đức Thánh Linh trong các Thư Tín

Những ký thuật trong sách Công Vụ ghi lại những điều Đức Thánh Linh làm trong giai đoạn đầu của Hội Thánh. Những ký thuật trong phần còn lại của Tân Ước giải thích vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống của cá nhân và Hội Thánh trong giai đoạn hiện tại, cũng như những khải tượng về công việc của Đức Thánh Linh trong tương lai. 

4.3.1 Đức Thánh Linh với người tin Chúa  

4.3.1.1 Sự Tái Sinh

Khi Đức Chúa Jesus còn sống trên đất, lúc học giả Ni-cô-đem đến gặp Đức Chúa Jesus để tìm hiểu thêm về Chúa, Đức Chúa Jesus đã nói với ông rằng một người chỉ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời sau khi người đó được sanh lại (Giăng 3:3). Đức Chúa Jesus giải thích thêm rằng con người được sinh ra từ xác thịt cho nên mỗi người đều có những bản chất thuộc về xác thịt; tuy nhiên những ai được sinh lại bởi Ðức Thánh Linh thì người đó sẽ có những bản chất thuộc linh (Giăng 3:6).  Các thư tín trong Tân Ước đã giải thích thêm về sự sanh lại của người tin Chúa được thực hiện bởi Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Jesus đã nói với Ni-cô-đem như sau.

Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ “sinh lại” được viết là γεννηθῇ ἄνωθεν. Ngoại trừ lần đầu tiên được Đức Chúa Jesus dùng để nói với Ni-cô-đem trong Giăng 3:3, chỉ có hai lần khác Kinh Thánh Tân Ước dùng từ ngữ này.  Trong bức thư gởi cho Tít, Sứ đồ Phao-lô viết “Ngài cứu chúng ta không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh” (Tít 3:5).  Trong bức thư gởi cho các Hội Thánh trong vùng Tiểu Á, Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết: “Anh em đã được tái sinh, không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 1:23).

Mặc dù các thư tín trong Tân Ước trong nguyên văn Hy Lạp chỉ dùng chữ “sinh lại” có hai lần, tuy nhiên khái niệm về sự sinh lại đã nhiều lần được nhắc đến trong các thư tín của Tân Ước. 

Kinh Thánh cho biết “tái sinh” hay “sinh lại” là một sự biến cải đến từ Đức Chúa Trời (Giăng 1:12-13) và do Đức Thánh Linh thực hiện (Giăng 3:5-8). Như đã nói trong phần mở đầu của loạt bài này, Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh là một trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời và cũng là Đức Chúa Jesus, do đó tác giả I Giăng đã viết rằng người tin Chúa cũng được sinh bởi Đức Chúa Trời (I Giăng 3:9, 4:7, 5:1), và được sinh bởi Đức Chúa Jesus (I Giăng 2:29). Trong I Phi-e-rơ 1:23, Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng người tin Chúa được sinh lại bởi Lời Hằng Sống và Bất Diệt của Đức Chúa Trời. Danh hiệu Lời Hằng Sống và Bất Diệt của Đức Chúa Trời còn chỉ về Ngôi Lời – tức là Đức Chúa Jesus (Giăng 1:1).

Khi trò chuyện với Ni-cô-đem, để giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của sự sinh lại, Đức Chúa Jesus nói rằng con người xác thịt mang bản chất của xác thịt nhưng con người được tái sinh mang bản chất của Thánh Linh (Giăng 3:6). Tác giả các thư tín trong Tân Ước đã giải thích thêm một ít về bản chất của xác thịt và bản chất của người sống theo Đức Thánh Linh như sau.

Sứ đồ Phao-lô cho biết bản chất xác thịt của con người do tội lỗi kiểm soát (Rô-ma 7:20). Bởi vì con người bị tội lỗi kiểm soát, cho nên con người sống theo bản chất xác thịt không thể làm theo điều thiện mình muốn, nhưng bị lôi cuốn làm theo điều ác (Rô-ma 7:18-19). Sứ đồ Phao-lô nói thêm những người đã được sinh lại nhưng vẫn sống theo xác thịt là những trẻ sơ sinh ở trong Chúa: “Tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy.” (I Cô-rinh-tô 3:1). Kết quả cuối cùng của một cuộc đời bị kiểm soát bởi tội lỗi là sự chết “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23a).

Tuy nhiên người đã được sinh lại và tiếp tục tăng trưởng trong Chúa thì biết lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vì vậy họ không còn khuất phục tội lỗi nữa “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:5-9). Người được sinh lại, thay vì nhận sự chết, sẽ nhận được sự sống đời đời của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Jesus: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. (Rô-ma 6:23, 8:6-11).  

Tác giả thư I Giăng đã nhắc đến hai yếu tố căn bản để một người được sinh bởi Chúa sẽ không phạm tội nữa đó là: hạt giống, hay mầm mống, của Đức Chúa Trời ở trong người đó (I Giăng 3:9) và Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ người đó (I Giăng 5:18). Trên thực tế, người tin Chúa vẫn phạm tội (I Giăng 5:16) bởi vì thay vì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, họ đã làm theo những điều ưa muốn của xác thịt (Ga-la-ti 5:13). Lý do của điều này đó là  đa số người tin Chúa vẫn sống như “những con đỏ” trong Chúa (I Cô-rinh-tô 3:1). Trẻ sơ sinh không hiểu biết nhiều và chỉ làm theo bản năng.  Tương tự, “những con đỏ” trong Chúa sống theo nhu cầu của xác thịt, thiếu hiểu biết ý Chúa (I Cô-rinh-tô 14:20), cho nên không thể vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:5-9). Tác giả thư I Giăng nói rằng: Trẻ thơ thì dễ  bị dụ dỗ (I Giăng 3:7).  Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa đừng chỉ có sự hiểu biết như trẻ thơ những hãy trưởng thành trong sự nhận thức (I Cô-rinh-tô 14:20). Tác giả thư I Giăng nhắc nhở người tin Chúa một điều căn bản đó là con phải giống Cha. Người nào được sinh bởi Chúa thì có mầm mống của Chúa và nên sống giống như Ngài (I Giăng 3:9-10). Bất cứ điều nào không công chính đều là tội lỗi (I Giăng 5:17).  Tác giả thư I Giăng nói rằng Đức Chúa Trời là Ðấng Công Chính, vì vậy người nào thực hành sự công chính thì đó là một dấu hiệu chứng tỏ người đó người được sinh bởi Chúa (I Giăng 2:29). Trong thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa phải xem mình đã chết với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:11).  Trong thư Ga-la-ti, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi người tin Chúa hãy sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và đừng làm theo những dục vọng của xác thịt (Ga-la-ti 5:16).

Sứ đồ Phao-lô, trong Ga-la-ti 4:29, xác nhận một thực tế đó là con người xác thịt luôn chống trả với người được sinh bởi Đức Thánh Linh.  Tuy nhiên, tác giả thư I Giăng nói rằng người được sinh bởi Chúa sẽ đắc thắng thế gian bằng đức tin của mình (I Giăng 5:4). Sứ đồ Phao-lô  và tác giả thư I Giăng đã khích lệ người tin Chúa hãy thuận phục Đức Thánh Linh và sống theo dự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để trở nên một người con theo đúng mục đích của Đức Chúa Trời.   

Kinh Thánh cho biết khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài đã tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài (Sáng Thế Ký 1:27).   Câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký 1:27 thường được hiểu là loài người giống với Đức Chúa Trời về hình dạng thể chất.  Tuy nhiên trong thư Ê-phê-sô,  Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng Đức Thánh Linh tái tạo người tin Chúa để họ giống với Đức Chúa Trời trong những bản chất tốt đẹp của Ngài: “Anh chị em hãy để Ðức Thánh Linh làm mới lại tâm trí mình, và hãy mặc lấy con người mới, là con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Ðức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh khiết thật” (Ê-phê-sô 4:23-24). Bên cạnh bản chất công chính và thánh khiết, Sứ đồ Phao-lô nói rằng người sống theo Thánh Linh sẽ nhận được sự sống và bình an “Hướng tâm trí vào xác thịt đưa đến sự chết, nhưng hướng tâm trí vào Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6).   Tác giả thư I Giăng nói rằng người được Chúa sinh, sẽ biết sống yêu thương “Người nào yêu thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7) và sống công bình “Nếu các con biết Ngài là công chính, thì các con biết rằng người nào thực hành sự công chính đều do Ngài sinh ra” (I Giăng 2:29).

Trong Rô-ma chương 8, Sứ đồ Phao-lô cũng nói thêm người sống theo Thánh Linh sẽ nhận được địa vị làm con và sự vinh hiển từ Đức Chúa Trời. “Chính Thánh Linh làm chứng cho tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con của Ðức Chúa Trời. Hơn thế nữa, con là những người thừa kế – những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ; nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài, chúng ta cũng sẽ cùng được vinh quang” (Rô-ma 8:16-17).   Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích một ít về mục đích của việc chịu khổ với Đấng Christ mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong (Rô-ma 8:16-17). Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng mỗi người tin Chúa hãy noi gương Đấng Christ chịu khổ trong thân xác để đoạn tuyệt với tội lỗi và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời: “Do đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; bởi vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 4:1-2).

Phúc Âm Giăng cho biết Đức Chúa Trời đã có kế hoạch tái sinh những người tin Chúa từ ban đầu (Giăng 1:12-13). Kinh Thánh cũng cho biết theo ý định của Đức Chúa Trời, không phải chỉ có loài người được tái sinh, nhưng mọi loài thọ tạo sẽ được tái tạo (Rô-ma 8:19-25; Gia-cơ 1:18). Tác giả thư Gia-cơ nói rằng việc con người được tái sinh là điều được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và đó là khởi đầu cho sự tái tạo những tạo vật khác: “Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.” (Gia-cơ 1:17-18). Tương tự, Sứ đồ Phao-lô nói rằng công việc tái tạo mà Đức Thánh Linh thực hiện trên đời sống của người tin Chúa để đem họ từ sự chết (Rô-ma 6:23) và băng hoại (I Cô-rinh-tô 15:42) đến sự sống (Rô-ma 8:6) và vinh quang (Rô-ma 8:16); và tiến trình người tin Chúa được tái sinh thật ra chỉ là những trái đầu mùa trong chương trình của Đức Chúa Trời  (Rô-ma 8:19-25). Sứ đồ Phao-lô nói thêm rằng muôn vật mong mỏi việc tái sinh người tin Chúa được hoàn tất để sau đó các tạo vật cũng được tái tạo (Rô-ma 8:19-25). Đến lúc đó người tin Chúa sẽ được thừa hưởng sự vinh hiển của Chúa (Rô-ma 8:17-18). Đức Chúa Jesus đã hứa rằng sau khi muôn vật được đổi mới thì các sứ đồ sẽ được đồng trị trong vinh hiển cùng với Đức Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 19:28).  

 Phần  Năm: Đức Thánh Linh Trong Sách Công Vụ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top