Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Các Sách Văn Thơ Và Tiên Tri

Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Các Sách Văn Thơ Và Tiên Tri

3.3 Đức Thánh Linh trong các sách Văn Thơ

Trong các sách Văn Thơ, Gióp cho biết rằng Đức Thánh Linh là Đấng đã tô điểm, hay thiết kế, các tầng trời (Gióp 26:13),  Đức Thánh Linh là Đấng ban sự khôn ngoan cho lòng của loài người (Gióp 32:8), và Đức Thánh Linh là Đấng sáng tạo loài người và ban sự sống cho loài người (Gióp 33:4).  Sách Gióp cũng nói rõ Thần Linh và hơi thở của Đức Chúa Trời là cội nguồn của sự sống của con người (Gióp 34:14-15). 

Các tác giả Thi Thiên đã mô tả Đức Thánh Linh là Đấng Sáng Tạo (Thi Thiên 104:30). Đức Thánh Linh hiện diện khắp mọi nơi (Thi Thiên 139:7). Đức Thánh Linh là Đấng tốt lành (Thi Thiên 143:10). Ngài hướng dẫn người tin Chúa để họ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và đưa họ đến nơi bình an (Thi Thiên 143:9-10).

Đa-vít đã cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội cho ông và nài xin Đức Chúa Trời đừng cất Thánh Linh của Ngài khỏi ông (Thi Thiên 51:10-11). Đa-vít biết rõ rằng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời từ bỏ ông thì kết cuộc của ông và gia đình của ông có thể bi thảm như gia đình của Vua Sau-lơ. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời lìa khỏi Vua Sau-lơ (I Sa-mu-ên 16:14), ác thần đã quấy phá Vua Sau-lơ. Chính Đa-vít là người đã đàn để Vua Sau-lơ được khuây khỏa vào lúc đó (I Sa-mu-ên 16:13-23).  Về sau, Vua Sau-lơ và phần lớn gia đình của vua đã bị giết.

3.3 Đức Thánh Linh trong các sách Tiên Tri

Các sách Tiên Tri bên cạnh việc mô tả Đức Thánh Linh như đã nhắc ở trong những phần trước, các tiên tri trong Cựu Ước đã công bố một thời kỳ mới được điều khiển bởi Đức Thánh Linh – đó là giai đoạn mà tất cả những người tin Chúa chứ không phải chỉ có những nhân vật đặc biệt mới thể nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh.

Tiên tri Ê-sai cho biết Đức Thánh Linh sẽ dùng lửa thiêu hủy sự ô uế và thanh tẩy dân của Ngài (Ê-sai 4:4).  Lời tiên tri này đã được Giăng Báp-tít nhắc lại khi giới thiệu về Đức Chúa Jesus “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt” (Ma-thi-ơ 3:11-12) và lời tiên đó đã ứng nghiệm vào ngày lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:1-7). Tiên tri Ê-sai cho biết Đức Thánh Linh sẽ ngự trên Đấng Cứu Thế (Ê-sai 11:2, 42:1, 61:1). Tiên tri Ê-sai cho biết những người kết ước với nhau để tìm cầu sự cứu giúp từ bên ngoài mà không cầu hỏi Đức Thánh Linh là những người phản nghịch (Ê-sai 30:1). Tiên tri Ê-sai giải thích sự bội nghịch của con dân Chúa là lý do khiến cho Đức Thánh Linh buồn (Ê-sai 63:10), và đó là lý do khiến Ngài phải lìa khỏi họ và thậm chí chống lại họ (Ê-sai 63:11-14). Tiên tri Ê-sai nhắc lại rằng Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn và ban bình an cho dân của Ngài (Ê-sai 63:14), Đức Chúa Trời hứa sẽ ban Đức Thánh Linh cho dân của Chúa để đưa dẫn họ đến sự công chính và bình an (Ê-sai 32:15). Lời hứa ban Đức Thánh Linh không chỉ cho một thế hệ nhưng cũng lời hứa đó cũng dành cho những dòng dõi kế tiếp của người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh nữa (Ê-sai 44:3, 59:21). Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại lời hứa này trong bài giảng vào ngày lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:39-40). Tiên tri Ê-sai cho biết Đức Thánh Linh là Đấng đã hướng dẫn ông bước vào chức vụ tiên tri (Ê-sai 59:21)

Tiên tri Ê-xê-chi-ên cho biết Đức Thánh Linh là Đấng đã truyền cho ông phải nói tiên tri (Ê-xê-chi-ên 11:5). Tiên tri Ê-xê-chi-ên thuật lại rằng trong lúc ông khiếp sợ phủ phục trước vinh quang của Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh là Đấng làm cho ông đứng lên (Ê-xê-chi-ên 2:2; 3:24). Nhiều lần Đức Thánh Linh đã đem Tiên tri Ê-xê-chi-ên đến những nơi khác nhau – cả trong thực tại (Ê-xê-chi-ên 3:12-14, 11:1, 37:1, 43:5) lẫn trong khải tượng (Ê-xê-chi-ên 8:3, 11:24).  Trong một khải tượng, Tiên tri Ê-xê-chi-ên cho biết Đức Chúa Trời sẽ phục hồi dân Do Thái (Ê-xê-chi-ên 37:14), ban tấm lòng mới cho họ, đặt Thánh Linh của Ngài vào lòng họ, hướng dẫn họ vâng theo luật lệ của Chúa (Ê-xê-chi-ên 36:27; 39:29).

Tuy nhiên có lẽ lời tiên tri quan trọng nhất về Đức Thánh Linh trong Cựu Ước dành cho những người tin Chúa đó là lời tiên tri đã được Tiên tri Giô-ên công bố. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài trên rất nhiều cá nhân không phân biệt giới tính, tuổi tác, và thành phần xã hội: “Và rồi sau đó, Ta sẽ đổ Thần của Ta trên mọi xác thịt. Các con trai và các con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ, những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng.  Trong những ngày đó, Ta cũng đổ Thần của Ta cả trên những tôi trai và những tớ gái.” (Giô-ên 2:28-29 – Bản Dịch Việt Ngữ). Lời tiên tri này đã được Sứ đồ Phi-e-rơ trích lại để giải thích về sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ Ngũ Tuần.  Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở cho những người nghe rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài mà Tiên tri Giô-ên đã công bố (Công Vụ 2:1-7).

Tiên tri Mi-chê cho biết ông đã nhận được năng quyền của Đức Thánh Linh để công bố sự đoán phạt cho dân Do Thái (Mi-chê 3:8).

Tiên tri A-ghê công bố lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Đức Thánh Linh vẫn còn ngự ở giữa dân Do Thái và ông dùng điều đó khích lệ Tổng đốc Xô-rô-ba-bên và dân Do Thái để họ xây dựng lại Đền Thờ (A-ghê 2:5).  

Tiên tri Xa-cha-ri, người hầu việc Chúa cùng thời với Tiên tri A-ghê, cũng khuyên Tổng đốc Xô-rô-ba-bên đừng sợ hãi trước những chướng ngại lớn như núi (Xa-cha-ri 4:7) nhưng hãy tiến hành trở lại việc xây Đền Thờ bởi vì đó là công việc của Đức Thánh Linh: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6).

Cựu Ước đã kết thúc với những lời tiên tri về một giai đoạn mới khi đó Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống cho nhiều cá nhân thuộc nhiều thành phần khác nhau để thành lập một cộng đồng đức tin mới cùng thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời.  Những lời tiên tri đó sẽ được ứng nghiệm trong thời Tân Ước.

Phần Hai: Đức Thánh Linh Trong Ngũ Kinh Và Các Sách Lịch Sử 

Phần Bốn: Đức Thánh Linh Trong Các Sách Phúc Âm

Lược trích từ: Tìm Hiểu Về Đức Thánh Linh – Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Comments (2)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top