Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Đức Thánh Linh

Tìm Hiểu: Đức Thánh Linh

Lời Ban Biên Tập:
Nhân dịp Hội Thánh khắp nơi kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần, Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc một tài liệu về Đức Thánh Linh.  Tài liệu sẽ trình bày khái quát Đức Thánh Linh là ai và điểm qua những việc Đức Thánh Linh đã làm trong Cựu Ước và Tân Ước.  Bài viết sẽ được đăng làm nhiều kỳ.  Mời bạn đọc theo dõi.   

Đức Thánh Linh

1. Đức Thánh Linh là ai?

Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Theo những ký thuật trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời là một Đấng duy nhất, tuy nhiên Ngài đã thể hiện chính mình Ngài cho loài người với với những thân vị hay ngôi vị khác nhau đó là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh. 

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, danh hiệu Đức Chúa Trời thường được viết trong tiếng Do Thái (Hebrew) là Elohim.  Đây là một danh từ số nhiều.  Nói một cách khác, Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời là một Đấng có nhiều thành viên.  Kinh Thánh Tân Ước nói rõ hơn về các thành viên trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đó chính là Đức Chúa Cha (Đức Chúa Trời), Đức Chúa Con (Đức Chúa Jesus), và Đức Thánh Linh.  

Khái niệm về Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Jesus nhắc đến khi Ngài truyền cho những người tin Chúa trách nhiệm công bố chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19b).  Trong lời căn dặn này, Đức Chúa Jesus đã nói rõ tên của những thành viên trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh là một trong ba thành viên đó. 

Các tín hữu trong Hội Thánh thời ban đầu cũng hiểu rõ tín lý Ba Ngôi Đức Chúa Trời và biết Đức Thánh Linh là ai.  Khi viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã gởi lời cầu chúc cho Hội Thánh Cô-rinh-tô với những lời như sau: “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jesus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy” (II Cô-rinh-tô 13:13-14).

Thật vậy, tín lý về Ba Ngôi Đức Chúa Trời cũng như tín lý về Đức Thánh Linh là một trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời đã được giảng dạy nhiều lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Khi đề cập đến những ân tứ khác nhau trong Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô đã viết: “Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều sự phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng có cùng một Đức Chúa Trời – là Đấng làm mọi việc trong mọi người” (I Cô-rinh-tô 12:4-6). Trong bức thư gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời như sau: “Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời, là Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, ở giữa mọi người, và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:4-6).

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc đến vai trò của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi những người tin Chúa như sau: “Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em” (I Phi-e-rơ 1:1-2). 

Tác giả thư Giu-đe cũng đã khuyên những người nhận bức thư của ông trong việc xây dựng nếp sống của người tin Chúa như sau:  “Nhưng anh em yêu dấu! Hãy xây dựng chính mình trên đức tin thánh khiết nhất của mình. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy trông đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, để được sự sống đời đời” (Giu-đe 1:20-21). 

Những ký thuật trên trong Kinh Thánh cho thấy Hội Thánh thời ban đầu đã nhận biết Đức Thánh Linh là một thành viên trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời.

2. Bản Thể Của Đức Thánh Linh

Chữ “Linh” trong danh hiệu Đức Thánh Linh khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng Ngài chỉ là một thần linh có năng quyền hoặc Ngài chỉ là một quyền lực siêu hình chứ không phải là một Đấng có thân vị.  Tuy nhiên, Kinh Thánh mô tả Đức Thánh Linh là một Đấng có thân vị.  Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh nói: “Ngài phán” (Công Vụ 13:2). Đức Thánh Linh biết đau buồn (Ê-sai 63:10, Ê-phê-sô 4:30). Kinh Thánh cũng cho biết Đức Thánh Linh có thể lìa khỏi một người phạm tội (Thi Thiên 51:11).  Đức Thánh Linh có thể bị xúc phạm (Hê-bơ-rơ 10:29). Hơn thế nữa, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh rằng tội lỗi xúc phạm đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ (Mác 3:28-29).

(Phần 2)

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top