Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Kiến Thức:  Biểu Tượng Về Đức Thánh Linh – Gió

Kiến Thức:  Biểu Tượng Về Đức Thánh Linh – Gió

Kiến Thức:  Biểu Tượng Về Đức Thánh Linh – Gió

1.Ngữ Căn

Trong nguyên văn Do Thái (Hebrew), chữ gió được viết là רוּחַ (ruach). Chữ רוּחַ bên cạnh ý nghĩa là gió, còn có nghĩa là hơi thở, tinh thần, và thần linh. Do đó, trong Kinh Thánh, chữ gió còn được dùng làm biểu tượng cho hơi thở, sự sống, sinh khí, sinh động, động lực, và năng lực. Trong nguyên văn Hy Lạp (Greek), chữ πνεύματος (pneumatos) có nghĩa là tinh thần và thần linh.

2. Tác động của Đức Thánh Linh như tác động của gió

Đức Thánh Linh là một trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, tác động của Đức Thánh Linh đôi khi được so sánh với tác động của gió. Đức Thánh Linh được mô tả như là một làn gió nhẹ đến từ Đức Chúa Trời, đã tạo nên sự sống. Khái niệm này được mô tả trong Cựu Ước (Sáng Thế Ký 2:7; Ê-xê-chi-ên 37:5-10) và trong Tân Ước (Giăng 3:3-8).

2.1 Đức Thánh Linh: Đấng ban sự sống cho loài người

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người từ bụi đất. Đức Chúa Trời đã nắn nên hình thể con người từ bụi đất. Tuy nhiên, chỉ sau khi Đức Chúa Trời hà hơi thở của Ngài vào lỗ mũi của khối đất sét đó, thì con người từ một vật vô tri đã trở thành một sinh vật sống động.

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí (רוּחַ) vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh (Sáng Thế Ký 2:7).

Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi; hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.” (Gióp 33:4)

Trong những câu Kinh Thánh trên, chữ רוּחַ vừa diễn tả ý nghĩa là hơi thở, là một làn gió nhẹ, đồng thời cũng mang ý nghĩa là thần linh đến từ Đức Chúa Trời. Thần linh đó chính là Đức Thánh Linh – Đấng ban sự sống.

2.2 Đức Thánh Linh: Đấng ban sự sống lại

Tiên tri Ê-xê-chi-ên mô tả một khải tượng diễn tả một hành động khác của Đức Thánh Linh: Ngài ban sự sống trở lại.

Tiên tri Ê-xê-chi-ên cho biết ông đã được Đức Chúa Trời đưa đến một thung lũng chứa đầy những hài cốt khô. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã nói với những hài cốt rằng Ngài sẽ ban cho chúng hơi thở và chúng sẽ sống lại.

“Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 37:5-7).

Và rồi Đức Chúa Trời đã truyền cho Tiên tri Ê-xê-chi-ên hãy công bố sứ điệp với những hài cốt. Sau đó, thịt và da đã mọc trở lại trên những bộ xương khô. Tuy nhiên, bởi vì các bộ xương khô vốn không có sự sống, cho nên các bộ xương khô trước đó là những hài cốt, bây giờ mặc dù đã có da thịt cũng chỉ là những xác chết.

Tiên tri Ê-xê-chi-ên thuật lại điều này như sau: “Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đang nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. “(Ê-xê-chi-ên 37:5-8)

Một lần nữa Đức Chúa Trời đã truyền cho Tiên tri Ê-xê-chi-ên hãy công bố sứ điệp của Ngài. Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã nói với gió từ bốn phương hãy mang hơi thở, đem sự sống đến cho những xác chết. Sau sứ điệp đó của Tiên tri Ê-xê-chi-ên, gió đã mang hơi thở vào trong những xác chết. Những xác chết đã sống lại và trở thành một đạo quân rất đông.

Tiên tri Ê-xê-chi-ên viết: “Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.”(Ê-xê-chi-ên 37:9-10)

Trong khải tượng của Tiên tri Ê-xê-chi-ên, chữ וּחַ vừa có nghĩa là hơi thở, gió, và là nguồn của sự sống.

Trong Tân Ước, tác giả thư Rô-ma cho biết Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. Tác giả nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh cũng sẽ ban sự sống lại cho những người tin theo Chúa.

Nếu Thánh Linh của Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết, cũng sẽ ban sự sống cho thân thể phải chết của anh em, qua Thánh Linh của Ngài, là Ðấng đang ngự trong anh em “ (Rô-ma 8:11)

Hơn thế nữa, Đức Thánh Linh cũng ngự trị trong lòng người tin Chúa.  Đức Thánh Linh xác chứng cho người tin Chúa rằng họ là con của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng ban cho họ quyền thừa kế lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng sẽ hướng dẫn người tin Chúa để họ nhờ cậy Ngài làm chết đi những bản ngã trong xác thịt của mình và sống trong một địa vị mới, là những người làm con của Đức Chúa Trời.

“Anh em, như vậy chúng ta không còn mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt nữa. Do đó nếu anh em cứ sống theo xác thịt, anh em chắc chắn sẽ chết; nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm chết những hành vi của thân xác, anh em sẽ sống. Bởi vì những ai được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Ðức Chúa Trời. Do đó anh em không còn nhận tâm linh của sự nô lệ để phải sợ hãi nữa, nhưng anh em đã nhận lấy tâm linh của những người được nhận làm con nuôi của Đấng mà chúng ta gọi là “A-ba, Cha!” Chính Thánh Linh làm chứng cho tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con của Ðức Chúa Trời. Hơn thế nữa, con là những người thừa kế – những người thừa kế của Ðức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Ðấng Christ; nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài, chúng ta cũng sẽ cùng được vinh quang” (Rô-ma 8:12-17 – Bản Dịch Việt Ngữ)

2.3 Đức Thánh Linh: Đấng ban sự tái sinh

Trong Tân Ước, Đức Chúa Jesus đã nói với Ni-cô-đem, một học giả Do Thái, rằng: Một người nếu không được sinh lại – hay tái sinh – thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus nói rõ: Sự sinh lại đó không phải được thực hiện bởi xác thịt của con người nhưng bởi nước và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Jesus giải thích: Đức Thánh Linh hành động giống như gió. Con người không thấy gió nhưng cảm nhận được tác động của gió. Cũng vậy, con người không thấy được Đức Thánh Linh nhưng sẽ cảm nhận được sự tái sinh, là kết quả từ công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ ban cho con người một sự sống mới.

“Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy” (Giăng 3:3-8).

Trong bức thư gởi cho Tít, một mục sư trẻ tuổi, Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng sự sinh lại là sự tái tạo và đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Điều này không phải do con người thực hiện bằng những công đức của mình, nhưng bởi Đức Thánh Linh thực hiện, nhờ tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời, cùng với ân điển của Đức Chúa Jesus. Nhờ ân điển đó, loài người được kể là công chính và nhận được sự sống đời đời.

“Nhưng khi sự nhân từ và tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu chúng ta, thể hiện, Ngài đã cứu chúng ta, không phải bởi những việc công chính chúng ta đã làm, nhưng theo sự thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái tạo và sự đổi mới của Đức Thánh Linh, là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu chúng ta, để nhờ ân điển đó được xưng công chính, chúng ta trở nên người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời. “ (Tít 3:4-7)

3. Báp-tem bằng Đức Thánh Linh

Giăng Báp-tít là sứ giả do Đức Chúa Trời sai đến để chuẩn bị cho Đức Chúa Jesus. Trong trách nhiệm của một người dọn đường cho Đức Chúa Jesus, Giăng Báp-tít đã làm báp-têm cho rất nhiều người tại sông Giô-đanh. Giăng Báp-tít đã công bố cho những người đến nghe ông giảng rằng:

Đấng đến sau ta, uy quyền hơn ta; ta không xứng đáng quỳ xuống cởi quai dép cho Ngài. Ta làm báp-têm cho các người bằng nước nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh (Mác 1:8).

Phúc Âm Ma-thi-ơ và Lu-ca cũng ghi lại lời công bố về việc nầy như sau.

“Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. “ (Ma-thi-ơ 3:11).

“Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. “ (Lu-ca 3:16).

Sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, trước khi Ngài về trời, Đức Chúa Jesus đã báo cho các môn đồ của Ngài rằng không bao lâu nữa họ sẽ nhận báp-tem bằng Đức Thánh Linh.

“Giăng đã làm báp-têm bằng nước nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh (Công Vụ 1:5).

Mười ngày sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, vào dịp Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ của Chúa đã nhận báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Tác giả sách Công Vụ đã ghi lại sự kiện này như sau:

“Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.” (Công Vụ 2:1-4).

Trong lễ báp-tem đầu tiên bằng Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh đã đến nghe như tiếng gió thổi ào ào và hiện diện trên mỗi môn đồ của Chúa trong hình dạng một ngọn lửa. Lời tiên báo của Giăng Báp-tít và lời hứa của Đức Chúa Jesus đã được ứng nghiệm.

Trong báp-tem bằng nước của Giăng Báp-tít, người nhận báp-tem được nhận chìm trong nước. Trong báp-tem bằng Đức Thánh Linh, người nhận báp-tem được chìm ngập trong Đức Thánh Linh. Những người nhận báp-tem bằng Đức Thánh Linh đầu tiên đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ có khả năng nói lưu loát những ngôn ngữ ngoại quốc, và họ đã dùng khả năng đó say sưa tôn ngợi Đức Chúa Trời và làm nhân chứng của Chúa cho những người thuộc các dân tộc mà Chúa đã ban cho họ nói ngôn ngữ đó (Công Vụ 2:5-12).

4. Tóm Tắt

Xuất phát từ ý nghĩa của chữ gió trong nguyên văn Do Thái và Hy Lạp cũng như những ký thuật mô tả về tác động của gió trong Thánh Kinh, gió được xem là một biểu tượng của Đức Thánh Linh.  Đức Thánh Linh đã ban sự sống cho loài người từ lúc ban đầu, và Ngài cũng ban sự sống lại cho tâm linh của mỗi người khi người đó tin Chúa.  Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống của người tin Chúa, ban cho họ sức sống mới mẻ và những ân tứ cần thiết để họ có thể thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top