Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Bữa Tiệc Chia Tay

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Bữa Tiệc Chia Tay

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Bữa Tiệc Chia Tay

Âm Mưu Giết Chúa

Lúc đó, Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua đến gần. Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật tìm cách giết Ngài, vì họ sợ dân chúng. Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, cũng gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. Hắn đi bàn mưu với các trưởng tế và các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ về cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. Họ rất mừng và đồng ý cho hắn một số tiền. Vậy hắn ưng thuận và tìm dịp khi không có đám đông hiện diện để phản nộp Ngài cho họ.

Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua

Ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, đó là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, Ngài sai Phi-e-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.”

Họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con dọn tiệc ấy ở đâu?”

Ngài đáp với họ: “Nầy, khi các ngươi vào thành, các ngươi sẽ gặp một người mang một vò nước, hãy đi theo người đó và vào nhà nào người đó vào. Các ngươi hãy hỏi chủ nhà ấy rằng, ‘Thầy chúng tôi xin hỏi ông: “Phòng khách, nơi Ta sẽ dự tiệc Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?’ Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn, trên lầu, có bàn ghế sẵn sàng; hãy chuẩn bị bữa tiệc tại đó.”

Họ ra đi và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ; họ chuẩn bị bữa tiệc Lễ Vượt Qua tại đó.

Chúa Rửa Chân Các Môn Ðồ

Trong bữa ăn tối, Ác Quỷ đã đặt mưu phản vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con Si-môn. Ðức Chúa Jesus biết Ðức Chúa Cha đã trao mọi sự trong tay Ngài và biết rằng Ngài từ Ðức Chúa Trời đến và sẽ trở về với Ðức Chúa Trời, Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn quấn ngang lưng Ngài. Sau đó, Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, rồi dùng khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân họ.

Khi Ngài đến với Phi-e-rơ, ông nói với Ngài: “Lạy Chúa! Ngài sẽ rửa chân cho con sao?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Bây giờ ngươi không hiểu những điều Ta làm nhưng sau nầy ngươi sẽ hiểu.”

Phi-e-rơ nói với Ngài: “Không bao giờ con để Ngài rửa chân cho con.”

Ðức Chúa Jesus trả lời: “Nếu Ta không rửa chân cho ngươi, ngươi không có phần gì với Ta.”

Si-môn Phi-e-rơ nói với Ngài: “Lạy Chúa! Xin Ngài không chỉ rửa chân cho con nhưng xin rửa cả tay và đầu con nữa.”

Ðức Chúa Jesus phán: “Người nào đã tắm thì chỉ cần rửa chân, vì toàn thân đã sạch; các ngươi đã được sạch, nhưng không phải tất cả các ngươi đều sạch.” Vì Ngài biết ai sắp phản Ngài, nên Ngài nói: “Không phải tất cả các ngươi đều sạch.”

Sau khi rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo choàng lại, ngồi vào chỗ cũ, rồi nói: “Các ngươi hiểu điều Ta vừa mới làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta là ‘Thầy’ và ‘Chúa.’ Các ngươi gọi thế là đúng lắm, vì Ta thật như vậy. Thế thì nếu Ta là Chúa và Thầy mà đã rửa chân các ngươi, các ngươi cũng hãy rửa chân cho nhau. Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, tôi tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. Nếu các ngươi biết những điều nầy, các ngươi sẽ được phước miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về tất cả các ngươi. Ta biết Ta đã chọn ai, nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: ‘Kẻ ăn bánh của Ta đã giở gót nghịch lại Ta.’

Bây giờ Ta nói với các ngươi điều nầy, trước khi việc đó xảy ra, để khi việc đó xảy ra, các ngươi có thể tin Ta là Ðấng ấy. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai tiếp người Ta sai đi là tiếp Ta, và ai tiếp Ta là tiếp Ðấng đã sai Ta.”

Chúa Báo Trước Về Kẻ Phản Ngài

Sau khi Ðức Chúa Jesus nói những lời đó, Ngài xúc động trong lòng và nói rõ: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.”

Các môn đồ nhìn nhau và phân vân không biết Ngài nói ai. Một trong các môn đồ, người được Ðức Chúa Jesus thương yêu, đang ngồi bên cạnh Ngài, Si-môn Phi-e-rơ ra dấu cho người ấy, bảo hỏi Ngài, ai là người Ngài đã nói. Người ấy nghiêng đầu qua trước ngực Ðức Chúa Jesus và hỏi: “Lạy Chúa, người ấy là ai vậy?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ấy là người Ta chấm miếng bánh nầy và đưa cho.” Rồi Ngài chấm một miếng bánh và đưa cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con Si-môn. Sau khi hắn nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào hắn. Ðức Chúa Jesus nói với hắn: “Việc ngươi tính làm, hãy làm mau đi.”

Không ai ngồi quanh bàn biết tại sao Ngài nói với hắn như vậy. Số là Giu-đa giữ túi tiền chung, nên vài người nghĩ rằng có lẽ Ðức Chúa Jesus muốn hắn đi mua những đồ cần dùng cho ngày lễ hoặc đi giúp đỡ người nghèo nào đó. Giu-đa nhận miếng bánh xong, hắn lập tức ra đi. Lúc ấy trời đã tối.

Ðiều Răn Mới

Khi hắn đã đi rồi, Ðức Chúa Jesus nói: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Ðức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người. Nếu Ðức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người, Ðức Chúa Trời cũng sẽ làm vinh hiển Người trong chính Ngài, và sẽ làm vinh hiển Người tức thì.

Hỡi các con thơ của Ta, Ta sẽ ở với các con ít lâu nữa thôi. Các con sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với người Do-thái, bây giờ Ta cũng nói với các con: nơi Ta đi, các con không thể đến. Ta ban cho các con một điều răn mới: các con phải yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con, các con cũng hãy yêu thương nhau. Nếu các con yêu thương nhau thì qua đó mọi người sẽ biết các con là môn đồ Ta.”

Chúa Báo Trước Phi-e-rơ Sẽ Chối Ngài

Si-môn Phi-e-rơ thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Ngài sẽ đi đâu?”

Ngài đáp: “Nơi Ta đi, bây giờ ngươi không thể đi theo, nhưng sau nầy ngươi sẽ đi theo.”

Phi-e-rơ hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Tại sao con không thể đi theo Ngài bây giờ? Con sẵn sàng hy sinh tính mạng con cho Ngài.”

Ðức Chúa Jesus phán: “Ngươi sẵn sàng hy sinh tính mạng ngươi cho Ta sao? Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.”

Kinh Thánh
– Lu-ca 12:1-13
– Giăng 13:2-38

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top