Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Đọc Kinh Thánh – Sách Ê-phê-sô – Bản Dịch Việt Ngữ

Đọc Kinh Thánh – Sách Ê-phê-sô – Bản Dịch Việt Ngữ

Sách Ê-phê-sô

Chương 1

1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến các thánh đồ ở Ê-phê-sô, và những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ. 2. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến với anh em.

3. Chúc tụng Ðức Chúa Trời – Cha của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ – Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ; 4. vì tình yêu, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi sáng thế, để chúng ta được thánh hóa và toàn hảo trước mặt Ngài; 5. và đã định trước để chúng ta làm con nuôi của chính Ngài, qua Ðức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, 6. để tôn ngợi ân điển vinh quang của Ngài, mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài; 7. trong Đấng mà chúng ta được cứu chuộc nhờ vào huyết của Đấng đó, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân điển Ngài, 8. là ân điển mà Ngài đã ban thật rời rộng cho chúng ta trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài, 9. đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của ý muốn Ngài theo ý tốt của Ngài, đã định trước trong Ðấng 10. quản trị thời viên mãn; để đem mọi vật quy tụ trong Ðấng Christ, tức là những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất; 11. trong Ngài, chúng tôi được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn, y theo mục đích của Ngài, vì mọi vật hoạt động theo ý định của Ngài, 12. để chúng tôi, là những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Ðấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài; 13. anh em cũng vậy: Trong Ðấng đó, anh em đã nghe sứ điệp của chân lý, là Phúc Âm cứu rỗi của anh em; cũng trong Đấng đó, anh em đã tin và đã được đóng ấn bằng Ðức Thánh Linh của lời hứa, 14. là Đấng bảo đảm cho cơ nghiệp của chúng ta, để sở hữu sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.

15. Vì điều này, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Ðức Chúa Jesus, cùng lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, 16. tôi không ngừng dâng lời cảm tạ vì anh em, và nhắc đến trong lời cầu nguyện của tôi, 17. để Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan cùng sự mặc khải để nhận biết Ngài, 18. để khai minh con mắt của tấm lòng anh em để anh em biết hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài dành cho các thánh đồ là thể nào, 19. và quyền năng vĩ đại vượt trội của Ngài dành cho chúng ta – những người đang tin theo tác động của quyền năng siêu việt của Ngài – là dường nào, 20. là điều Ngài đã thực hiện trong Ðấng Christ khi Ngài vực Ðấng đó từ cõi chết, và lập Ðấng đó ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, 21. vượt trên mọi quyền thống trị, thẩm quyền, thế lực, chủ quyền, và mọi danh hiệu được đặt ra, không những trong đời nầy mà trong đời sắp đến nữa; 22. Ngài đã đặt mọi vật ở dưới chân của Ðấng đó và Ðấng đó làm đầu mọi vật cho lợi ích của hội thánh – 23. là thân thể của Đấng đó, là sự toàn vẹn của Ðấng làm viên mãn tất cả mọi vật.

Chương 2

Nhờ ân điển bởi đức tin

1. Anh em đã chết trong những vi phạm và tội lỗi của mình, 2. trong những điều mà anh em đã từng bước đi theo đường lối của thế gian, theo quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần linh hiện đang hành động trong những đứa con không vâng phục; 3. trong số những người đó, tất cả chúng ta đã có lần hướng chính mình vào những dục vọng của xác thịt, thỏa mãn những đam mê của xác thịt, của tâm trí – và theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những đứa con của sự thịnh nộ giống như những người khác.

4. Tuy nhiên Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót; vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, 5. cho nên ngay khi chúng ta còn chết trong những vi phạm, Ngài đã khiến cho chúng ta được cùng sống với Đấng Christ – nhờ vào ân điển mà anh em được cứu – 6. và Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại, rồi được cùng ngồi trên trời trong Đấng Christ Jesus, 7. để Ngài có thể bày tỏ, trong những thời đại sắp đến, ân điển phong phú vô hạn của Ngài trong sự nhân từ được dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus. 8. Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu, điều nầy không phải của chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9. không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. 10. Bởi vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus cho những công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước, để chúng ta sống trong những điều đó.

Hiệp nhất trong Đấng Christ

11. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em đã có lần là dân ngoại theo phần xác, là những người được gọi là chưa cắt bì – theo như điều được gọi là cắt bì được thực hiện bởi những bàn tay trong thể xác – 12. lúc đó, anh em không có Đấng Christ, là những người xa lạ với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, và là những khách lạ với những giao ước của lời hứa, sống không có hy vọng, trong một thế giới không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng bây giờ trong Đấng Christ Jesus, anh em – là người đã có lần xa cách – đã được mang lại gần nhờ huyết của Đấng Christ.

14. Thật vậy, chính Ngài là Đấng hòa giải của chúng ta, Ngài đã làm cho cả hai thành một, Ngài đã phá vỡ bức tường ngăn cách gây thù địch ở chính giữa, 15. và qua thân xác của Ngài, Ngài đã hủy bỏ luật pháp của những điều răn được chứa đựng trong những luật lệ, để từ cả hai, Ngài tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới, như vậy hòa bình đã được thực thi; 16. và qua thập tự giá, Ngài có thể hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; và bằng cách đó, sự thù địch đã bị tiêu diệt. 17. Và rồi Ngài đã đến, đã công bố Phúc Âm bình an cho anh em là những người ở xa, và cho những người ở gần. 18. Bởi vì nhờ Ngài, chúng ta, cả hai, đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh.

19. Như vậy, giờ đây anh em không còn là những người xa lạ hoặc là dân ngoại nữa, nhưng là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, 20. được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và những tiên tri, mà chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà, 21. trong Ngài, cả tòa nhà được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh ở trong Chúa, 22. trong Ngài, anh em cũng được xây dựng với nhau để trở thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh.

Chương 3

1. Chính vì lý do này mà tôi là Phao-lô đang làm tù nhân của Đấng Christ Jesus – đó vì cớ anh em – tức là những người ngoại quốc. 2. Chắc anh em đã nghe về thiên chức phổ biến ân điển của Đức Chúa Trời đã được trao cho tôi để lo cho anh em, 3. và sự mặc khải mà Ngài đã cho tôi hiểu về huyền nhiệm – như tôi đã viết vắn tắt, 4. mà qua đó, khi anh em đọc, anh em có thể biết sự am hiểu của tôi về huyền nhiệm của Đấng Christ – 5. tức là điều mà trong những thế hệ trước chưa từng công bố cho con cái loài người, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài trong Đức Thánh Linh. 6. Đó là: Dân ngoại được trở thành những người thừa kế, thuộc cùng một thân thể, và là những người được cùng nhận lời hứa trong Đấng Christ Jesus qua Phúc Âm, 7. và bởi điều đó tôi đã trở nên người phục vụ theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi theo sự vận hành của quyền năng Ngài.

8. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển này đã được ban cho tôi, để tôi rao giảng giữa những người ngoại quốc sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, 9. và khai sáng cho mọi người huyền nhiệm thiên thượng đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng muôn vật, 10. để giờ đây, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những lãnh đạo và những thẩm quyền trong cõi trời, 11. theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta; 12. trong Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà tiến vào, nhờ đức tin nơi Ngài. 13. Cho nên, tôi xin anh em đừng ngã lòng vì những hoạn nạn mà tôi đang chịu vì anh em – đó chính là niềm vinh hạnh của anh em.

Lời cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-sô

14. Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha 15. – là Đấng mà mỗi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh – 16. cầu xin Ngài ban cho anh em quyền năng theo sự phong phú của vinh quang Ngài để con người bên trong được mạnh mẽ bởi Thánh Linh của Ngài; 17. và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em để anh em được đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, 18. để anh em có thể thấu hiểu cùng với tất cả các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu, 19. và biết được tình yêu của Đấng Christ là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đổ đầy tất cả sự trọn thành của Đức Chúa Trời.

20. Nguyện Đấng có thể làm mọi điều vượt hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta, 21. nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Chương 4

1. Vì vậy, tôi – một tù nhân trong Chúa – nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà anh em đã được kêu gọi, 2. bằng tất cả sự khiêm nhu và mềm mại, với sự nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, 3. hãy nỗ lực duy trì sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh trong sự liên kết hòa bình.

4. Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng; 5. chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm; 6. chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, ở giữa mọi người, và ở trong mọi người.

7. Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi người chúng ta tùy theo mức độ ban cho của Đấng Christ. 8. Vì vậy, có lời đã chép: “Khi Ngài ngự lên nơi cao, Ngài dẫn những kẻ lưu đày khỏi chốn lưu đày, và ban các ân tứ cho loài người.”

9. Như vậy, “Ngài ngự lên” có nghĩa là gì nếu không phải là Ngài đã xuống tại những nơi thấp hơn của đất? 10. Đấng đã ngự xuống cũng là Đấng đã ngự lên vượt trên tất cả các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự.

11. Và rồi chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm tiên tri, một số người khác làm người truyền giảng Phúc Âm, và một số người làm mục sư và giáo sư, 12. để các thánh đồ được trang bị để thực hiện những mục vụ, và xây dựng thân thể của Đấng Christ, 13. cho đến chừng nào tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên một người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ; 14. để chúng ta sẽ không còn là những trẻ con, bị dồi dập và lôi cuốn theo từng luồng gió của học thuyết, do sự xảo quyệt của loài người trong những mánh khóe lừa dối của họ. 15. Hãy nói sự thật trong tình yêu thương, chúng ta cần tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, là đầu, tức là Ðấng Christ, 16. từ Ngài toàn thân kết hợp và gắn chặt với nhau bởi mọi liên kết hỗ trợ; theo sự hoạt động hữu hiệu, bởi từng bộ phận trong chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

Đời sống mới ở trong Chúa

17. Vì vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên anh em điều nầy: Đừng tiếp tục sống như những người ngoại, trong những quan niệm phù phiếm của họ, 18. tâm trí của họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, bởi vì sự ngu muội đang ngự trị trong họ, bởi vì lòng của họ cứng cõi; 19. họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, làm tất cả những chuyện ô uế trong sự tham muốn.

20. Nhưng đây không phải là những gì anh em đã học từ Đấng Christ, 21. bởi vì nếu thật sự anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, thì theo như chân lý ở trong Đức Chúa Jesus: 22. Anh em hãy lột bỏ lối sống ngày trước, là con người cũ, đã bị băng hoại bởi những dục vọng lừa dối; 23. và rồi hãy để cho tâm trí của anh em được làm mới lại trong Đức Thánh Linh, 24. và mặc lấy cho chính mình một con người mới, là con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công chính và thánh khiết chân thật.

25. Vì vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối – Mỗi người trong anh em hãy nói thật với người lân cận của mình – bởi vì chúng ta là những chi thể của nhau.

26. Tức giận, nhưng đừng phạm tội; đừng phẫn nộ cho đến khi mặt trời lặn, 27. và cũng đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.

28. Người trộm cắp, đừng trộm cắp nữa; nhưng người đó hãy lao động, dùng tay của mình làm việc lương thiện, để có thể giúp đỡ cho những người có nhu cầu.

29. Đừng để một lời bất khiết nào ra từ miệng của anh em, nhưng hãy nói những lời tốt lành, có ích cho sự xây dựng, đem ân phước đến cho người nghe.

30. Và đừng làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho ngày cứu chuộc.

31. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, nói tục, cùng mọi điều hiểm độc.

32. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ, dịu dàng, tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ.

Chương 5

1. Vì vậy, hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con yêu dấu của Ngài, 2. và hãy bước đi trong tình yêu, như Đấng Christ đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm một lễ vật và một sinh tế ngát hương cho Đức Chúa Trời.

3. Tuy nhiên, sự gian dâm và tất cả những chuyện bất khiết hoặc tham muốn thì đừng nói đến ở giữa anh em – bởi vì như vậy mới xứng hợp với các thánh đồ – 4. cũng đừng nói những lời bẩn thỉu, nhảm nhí, hay thô tục, là những điều không xứng hợp, nhưng nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. 5. Anh em biết rõ điều này: Kẻ gian dâm, kẻ bất khiết, hoặc kẻ tham muốn – là kẻ thờ thần tượng – không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. 6. Đừng để ai lừa dối anh em bằng những lời rỗng tuếch – chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ không vâng phục. 7. Vì vậy, đừng thông đồng với họ.

8. Bởi vì anh em đã có lần ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em đang ở trong sự sáng ở trong Chúa: Hãy bước đi như các con của sự sáng, 9. bởi vì kết quả của sự sáng là ở trong tất cả sự nhân từ, sự công chính và sự chân thật. 10. Hãy phân biệt điều gì đẹp lòng Chúa. 11. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm – nên quở trách chúng thì hơn, 12. bởi vì dù chỉ nói đến những điều đó, là những điều được họ làm một cách lén lút, cũng đã xấu hổ rồi.

13. Tuy nhiên, tất cả những gì được phơi bày bởi sự sáng thì có thể nhìn thấy – do đó bất cứ điều gì có thể nhìn thấy là có sự sáng. 14. Vì vậy, có lời phán rằng: “Hãy thức dậy hỡi người đang ngủ! Hãy chỗi dậy từ cõi chết, và Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống: Đừng như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan. 16. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng ngu dại, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu sa vào trụy lạc. Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19. Hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, những bài hát thiêng liêng để đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. 20. Hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha – về mọi điều – trong danh của Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Bổn phận giữa vợ và chồng

21. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.

22. Những người vợ! Hãy thuận phục chồng của mình như thuận phục Chúa. 23. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24. Vì vậy, giống như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì những người vợ cũng phải thuận phục chồng của mình trong mọi sự thể ấy.

25. Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ của mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính Ngài vì Hội Thánh 26. để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh – tẩy rửa với nước là lời của Ngài – 27. để Ngài có thể trình diện Hội Thánh cho chính Ngài, là một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng là một Hội Thánh thánh sạch và toàn hảo.

28. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ của mình như chính bản thân của mình: Ai yêu vợ của mình là yêu chính mình, 29. bởi vì không hề có người nào ghét chính thân xác của mình, nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh – 30. bởi vì chúng ta là những chi thể của thân Ngài, là thịt của Ngài và là xương của Ngài. 31. Chính vì lý do nầy: “Người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà kết hiệp với vợ của mình, và cả hai trở nên một thịt.” 32. Đây là một huyền nhiệm lớn – Tuy nhiên tôi đang nói về Đấng Christ và Hội Thánh. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như chính mình, và người vợ phải kính trọng chồng.

Chương 6

Bổn phận giữa cha mẹ và con cái

1. Những người làm con! Hãy vâng lời cha mẹ của mình ở trong Chúa, bởi vì đây là điều đúng: 2. “Hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi”. Đó là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa: 3. “Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”

4. Những người làm cha! Đừng chọc giận các con của mình, nhưng hãy nuôi dạy chúng trong kỷ luật và trong sự giáo huấn của Chúa.

Bổn phận giữa chủ và nô lệ

5. Hỡi những nô lệ! Hãy run sợ và lấy lòng chân thành của anh em vâng phục những người chủ về phần thể xác – giống như đối với Đấng Christ, 6. không phải chỉ làm trước mắt như những kẻ muốn làm hài lòng người, nhưng làm như những nô lệ của Đấng Christ, thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng, 7. bằng sự phục vụ tận tâm, như đối với Chúa, chứ không phải đối với con người, 8. bởi vì anh em biết rằng tùy theo việc tốt đẹp mình làm, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa – bất kể là nô lệ hay tự do.

9. Và những người chủ, cũng hãy đối xử với họ giống như vậy. Hãy từ bỏ sự đe dọa, hãy nhận biết rằng cả họ, lẫn anh em, đều có cùng một Chủ ở trên trời, và Ngài không hề thiên vị ai.

Trang phục của người tin Chúa

10. Cuối cùng, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11. Hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại những phương kế của ma quỷ, 12. bởi vì chúng ta không phải chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong những nơi ở trên trời. 13. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.

14. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an. 16. Bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi cách cầu nguyện và nài xin; và trong điều nầy, hãy tỉnh thức, kiên trì, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, 19. và cho tôi, để tôi được ban cho sứ điệp thiên thượng, và tôi có thể mở miệng dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Phúc Âm. 20. Chính vì điều đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong xiềng xích, để qua đó tôi có thể dạn dĩ nói như tôi cần phải nói.

Lời chào cuối thư

21. Tuy nhiên, để anh em cũng có thể biết về những việc tôi quan tâm và tôi đang làm gì, Ty-chi-cơ, một anh em yêu dấu và người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ cho anh em biết mọi sự; 22. chính vì mục đích này tôi gởi anh ấy đến với anh em, để anh em có thể biết sự quan tâm của chúng tôi, và để anh ấy khích lệ tấm lòng của anh em.

23. Cầu xin sự bình an, tình yêu thương cùng đức tin, từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ở với anh em. 24. Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ bằng một tình yêu bất diệt.


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top