Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đọc Kinh Thánh – Sách Cô-lô-se – Bản Dịch Việt Ngữ

Đọc Kinh Thánh – Sách Cô-lô-se – Bản Dịch Việt Ngữ

Chương 1

Lời chào thăm

1. Phao-lô, là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ti-mô-thê, là anh em của chúng ta, 2. gởi cho các thánh đồ và các anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se.

Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, đến cùng anh em.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về các tín hữu Cô-lô-se

3. Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, và luôn luôn cầu nguyện cho anh em, 4. bởi vì chúng tôi có nghe về đức tin của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ và tình yêu thương mà anh em đã dành cho tất cả các thánh đồ, 5. xuất phát từ niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em tại thiên đàng. Trước đây, anh em đã nghe về niềm hy vọng này trong lời chân lý, là Phúc Âm 6. đã được truyền cho anh em. Phúc Âm đã kết quả và phát triển khắp thế giới, cũng như đang kết quả ở giữa anh em kể từ ngày anh em đã nghe và thật sự hiểu biết ân điển của Đức Chúa Trời.

7. Điều này anh em đã học nơi Ê-pháp-ra, người bạn đồng sự thân yêu của chúng tôi. Anh ấy là một người phục vụ trung tín của Đấng Christ thay cho anh em, 8. và anh ấy đã cho chúng tôi biết tình yêu thương của anh em trong Đức Thánh Linh.

9. Vì lý do này, từ ngày chúng tôi nghe điều đó, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em và cầu xin cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và sự thông hiểu thuộc linh, 10. để cho anh em có thể sống xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong mọi việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời; 11. được mạnh mẽ với tất cả sức mạnh đến từ quyền năng vinh quang của Ngài, để nhẫn nại và chịu đựng mọi sự với niềm vui; 12. dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho chúng ta đủ điều kiện để dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng, 13. là Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài, 14. vào trong Đấng mà chúng ta có được sự cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi.

Sự siêu việt của Đấng Christ

15. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là khởi nguồn của tất cả tạo vật; 16. bởi vì trong Ngài, mọi vật đã được tạo dựng – những vật trên trời và những vật dưới đất, vật thấy được và vật không thấy được, bất kể những ngôi thứ, những tước vị, những lãnh đạo, hay những bậc cầm quyền – tất cả đều được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài. 17. Ngài hiện hữu trước mọi vật, và mọi vật được liên kết ở trong Ngài. 18. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh; Ngài là khởi đầu, là khởi nguồn vượt khỏi sự chết, để trong mọi sự Ngài luôn ưu việt; 19. bởi vì theo ý định tốt lành, tất cả sự viên mãn đã ngự ở trong Ngài, 20. và qua Ngài, mọi vật – bất kể là vật dưới đất hay trên trời – đã được hòa giải với chính Ngài, hòa bình đã được kiến tạo nhờ huyết của Ngài trên thập tự.

21. Anh em đã có lần là những người xa lạ, có tư tưởng thù địch, làm những việc xấu xa, 22. nhưng bây giờ Ngài đã cho anh em được hòa giải nhờ sự chết trong thân xác của Ngài, để trình diện anh em cách thánh khiết, toàn vẹn, không chỗ trách được trước mặt Ngài, 23. miễn là anh em tiếp tục kiên trì và bền vững trong đức tin, không rời khỏi niềm hy vọng đã được hứa bởi Phúc Âm mà anh em đã nghe, và đã được rao giảng cho mọi tạo vật ở dưới trời, mà tôi là Phao-lô đã trở thành người phục vụ.

Phao-lô quan tâm đến tín hữu Cô-lô-se

24. Hiện nay, tôi vui mừng trong sự chịu khổ vì anh em; tôi đang nhận lãnh trên thân thể của mình dư âm về sự thương khó Đấng Christ cho thân thể của Ngài, là hội thánh. 25. Tôi đã trở thành người phục vụ theo sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời – trách nhiệm đó đã được trao cho tôi để đem đến cho anh em một cách đầy đủ lời của Đức Chúa Trời, 26. về huyền nhiệm đã được giấu kín từ nhiều thời đại và từ nhiều thế hệ, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài. 27. Đức Chúa Trời muốn dùng họ trình bày cho dân ngoại sự phong phú rạng ngời của huyền nhiệm này: Đó là Đấng Christ, niềm hy vọng vinh quang, đang ngự trong anh em.

28. Ngài chính là Đấng mà chúng tôi rao giảng, khuyến cáo mọi người, và dạy dỗ mọi người, với tất cả sự khôn ngoan, để chúng tôi có thể trình diện mọi người cách toàn vẹn ở trong Đấng Christ. 29. Bởi vì điều này mà tôi lao khổ và chiến đấu với tất cả năng lực mà Ngài đang khơi dậy cách mạnh mẽ trong tôi.

Chương 2

Gây dựng trong Đấng Christ

1. Bởi vì tôi muốn cho anh em biết là tôi đã chiến đấu vì anh em, vì những người tại Lao-đi-xê, và rất nhiều người chưa từng thấy mặt tôi trong thể xác, 2. để cho tấm lòng của họ được khích lệ, hiệp lại với nhau trong tình yêu thương, để đạt được tất cả sự phong phú của một tri thức vững chắc để hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3. mà trong Ngài tất cả kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức được tiềm ẩn.

4. Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh em bằng những lập luận thuyết phục. 5. Tôi vắng mặt, nhưng tôi vẫn ở với anh em trong tinh thần, và vui mừng khi thấy anh em có kỷ cương và đức tin kiên định trong Đấng Christ.

Sống trong Đấng Christ

6. Vì vậy, như anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài như vậy, 7. hãy đâm rễ và phát triển trong Ngài, và hãy vững mạnh trong đức tin theo như anh em đã được dạy, hãy gia tăng trong điều đó với sự cảm tạ.

8. Hãy cẩn thận, đừng để ai trong anh em bị trói buộc bởi triết học, cùng những luận điệu giả dối hư không, theo truyền thống của loài người, và theo những quan niệm đơn sơ huyền hoặc của thế gian, mà không theo Đấng Christ. 9. Bởi vì thần tính của Đức Chúa Trời hiện diện cách đầy trọn trong thân thể của Ngài, 10. cho nên anh em cũng được đầy trọn ở trong Ngài – là Đấng làm đầu mọi quy luật và thẩm quyền, 11. và cũng trong Ngài anh em đã được cắt bì không phải bằng tay, trong việc cắt bỏ thân thể xác thịt, nhưng bởi sự cắt bì của Đấng Christ; 12. đã được chôn với Ngài trong báp-têm, anh em cũng sẽ được sống lại với Ngài qua đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. 13. Và rồi khi anh em còn đang chết trong tội lỗi và trong thân xác không cắt bì của mình, Ngài đã làm cho anh em được đồng sống lại với Ngài. Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, 14. đã bôi xóa những cáo trạng được viết ra để chống chúng ta – là điều nghịch lại chúng ta – và Ngài đã hủy bỏ đường lối của nó bằng cách đóng đinh nó trên thập tự. 15. Ngài đã vô hiệu hóa những quyền lực cùng những thẩm quyền, và Ngài đã thể hiện sự đắc thắng chúng tại trước công chúng.

16. Vì vậy, đừng để ai xét đoán anh em về thức ăn, hoặc về thức uống, hoặc về ngày lễ, hoặc về ngày trăng mới, hoặc về ngày Sa-bát, 17. những điều này chỉ là cái bóng của những gì đang đến, nhưng thực thể thì thuộc về Đấng Christ.

18. Đừng để người nào – giả bộ khiêm nhường và thờ phượng các thiên sứ – lừa gạt anh em khiến anh em bị mất đi phần thưởng của mình. Người đó nói về những chi tiết mà người đó đã thấy, rồi phóng đại cách hư không theo tâm trí xác thịt của mình, 19. nhưng lại không gắn chặt với Đầu, mà từ Ngài toàn thân được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bởi những khớp và gân để gia tăng trong sự phát triển theo cách của Đức Chúa Trời.

20. Nếu anh em đã đồng chết với Đấng Christ, đã thoát khỏi những nguyên tắc của thế gian, tại sao anh em lại sống như vẫn còn lệ thuộc thế gian để rồi anh em phục tùng những luật lệ: 21. Chớ cầm! Chớ nếm! Chớ rờ! 22. Tất cả những điều đó khi đã dùng rồi, thì sẽ bị hư đi.  Chúng tuân theo những luật lệ và giáo huấn của loài người, 23. là những điều có vẻ như khôn ngoan trong việc tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.

Chương 3

Đời sống mới trong Đấng Christ

1. Như vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 2. Hãy chú tâm vào những việc ở trên trời, không phải vào những việc ở dưới đất; 3. vì anh em đã chết, và sự sống của anh em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em hiện ra, anh em cũng sẽ cùng hiện ra với Ngài trong vinh quang.

5. Vì vậy, hãy làm cho chết những điều trần tục như gian dâm, bất khiết, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam, tức là thờ hình tượng; 6. vì những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những đứa con không vâng phục, 7. anh em đã sống giữa những người như vậy và đã từng sống trong những điều đó. 8. Nhưng bây giờ, anh em hãy từ bỏ tất cả những điều này như giận dữ cuồng nộ, độc ác, phạm thượng, những lời tục tĩu ra từ miệng anh em. 9. Đừng nói dối nhau, bởi vì anh em đã lột bỏ con người cũ cùng với những hành vi của nó. 10. Hãy mặc lấy người mới, tức là người được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh của Đấng tạo dựng nên người ấy; 11. tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, người dã man, mọi rợ, nô lệ, tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

12. Anh em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh, và được yêu thương, vì vậy hãy mặc lấy sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, ôn hòa, và nhẫn nại; 13. hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau. Nếu người nào trong anh em có phàn nàn với người khác; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, anh em cũng hãy tha thứ nhau như vậy. 14. Tuy nhiên vượt trên tất cả những điều đó là tình yêu thương, đây là sợi dây liên kết cho sự hiệp nhất toàn vẹn. 15.  Và rồi, hãy để sự bình an của Đấng Christ điều khiển tấm lòng của anh em, cũng chính vì điều đó mà anh em đã được gọi đến trong cùng một thân thể; và hãy biết ơn. 16. Hãy để lời của Đấng Christ sống thật sung mãn trong anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để giảng dạy và khuyên bảo lẫn nhau; hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, những bài hát thiêng liêng, cùng với sự tri ân từ tấm lòng của anh em, mà tôn ngợi Đức Chúa Trời. 17. Và trong mọi việc anh em có thể thực hiện – bằng lời nói hay hành động – hãy thực hiện trong danh của của Chúa, là Đức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Nề nếp trong gia đình tin Chúa

18. Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng, vì điều đó là phù hợp ở trong Chúa. 19. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ và đừng đối đãi cay nghiệt với họ. 20. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. 21. Hỡi những người làm cha, đừng gây bực tức cho các con của mình, để chúng không nản lòng.

22. Hỡi những nô lệ, hãy vâng lời chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ làm trước mắt họ như những người làm vui lòng loài người, nhưng với tấm lòng thành thật, kính sợ Chúa. 23. Nếu làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người; 24. hãy biết rằng từ Chúa, anh em sẽ nhận cơ nghiệp làm phần thưởng. Anh em hầu việc Chúa là Đấng Christ. 25. Ai cố tình làm điều sai trái sẽ bị báo trả về những sai phạm mình đã làm, và không có sự thiên vị.

Chương 4

1. Hỡi những chủ nhân, hãy đối xử công chính và công bằng với nô lệ của mình, hãy biết rằng anh em cũng có một Chủ ở trên trời.

2. Hãy tiếp tục cầu nguyện kiên trì, tỉnh thức với sự cảm tạ; 3. đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa cho Đạo, để công bố huyền nhiệm của Đấng Christ, vì điều đó mà tôi bị xiềng xích, 4. để tôi có thể trình bày điều đó cách rõ ràng, như trách nhiệm tôi phải nói.

5. Hãy sống với những người ngoài cách khôn ngoan, tận dụng thì giờ. 6. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu, và mặn mà, để anh em theo trách nhiệm biết đối đáp thế nào với mỗi người.

Lời chào cuối thư

7. Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu, một người phục vụ trung thành và đồng lao phục vụ với tôi trong Chúa, sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi; 8. tôi gởi người đến anh em với mục đích này, để cho anh em có thể biết về chúng tôi, và để người có thể khích lệ lòng của anh em; 9. cùng với Ô-nê-sim, một anh em yêu dấu và trung thành, là một người của anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây.

10. Gởi đến anh em lời chào từ A-ri-tạc, bạn đồng tù với tôi, và Mác, cháu của Ba-na-ba – là người mà anh em đã nhận những chỉ thị, nếu người đến với anh em, hãy tiếp đãi người – 11. và cũng có Giê-su, gọi là Giúc-tu. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này là bạn đồng lao vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi.

12. Ê-pháp-ra, đồng hương của anh em, là đầy tớ của Đấng Christ Jesus, chào anh em. Anh ấy luôn chiến đấu cho anh em trong sự cầu nguyện, để anh em có thể đứng vững, trưởng thành và trọn thành theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13. Tôi làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy rất quan tâm đến anh em, và những người tại Lao-đi-xê, và những người tại Hi-ê-ra-bô-li.

14. Lu-ca, thầy thuốc rất yêu dấu, cùng Đê-ma, chào anh em.

15. Hãy chào những anh em tại Lao-đi-xê, và Nim-pha, cùng với hội thánh tại nhà của bà.

Chia sẻ bức thư

16. Và sau khi thư này đã được đọc giữa anh em, cũng hãy đọc nó trong hội thánh Lao-đi-xê, và anh em cũng có thể đọc thư từ Lao-đi-xê. 17. Và hãy nói với A-chíp: Hãy chú tâm về chức vụ mà anh đã nhận lãnh từ nơi Chúa, để làm cho hoàn thành.

18. Chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Nguyện ân điển ở cùng anh em.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top