Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Đọc Kinh Thánh – Sách I Tê-sa-lô-ni-ca – Bản Dịch Việt Ngữ

Đọc Kinh Thánh – Sách I Tê-sa-lô-ni-ca – Bản Dịch Việt Ngữ

Chương 1

Lời chào thăm

1. Phao-lô, Sin-vanh, và Ti-mô-thê gởi đến hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca.

Nguyện ân điển và bình an, trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng anh em.

Gương đức tin của tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca

2. Chúng tôi luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả các anh em và nhắc đến các anh em trong những lời cầu nguyện của chúng tôi. 3. Trước Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, chúng tôi không ngừng ghi nhớ công việc của đức tin, công lao của tình yêu, và niềm hy vọng kiên định của anh em trong Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ.

4. Chúng tôi biết anh em đã được Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài đã chọn anh em, 5. bởi vì sứ điệp của Phúc Âm chúng tôi truyền cho anh em không phải bằng lời, nhưng cũng bằng năng quyền và bằng Đức Thánh Linh, bằng một niềm tin xác quyết; cũng như anh em biết chúng tôi là những người như thế nào; chúng tôi đã minh chứng khi sống giữa anh em, là vì lợi ích của anh em. 6. Và anh em đã bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa; dù bị bách hại, anh em đã tiếp nhận Lời Chúa với niềm vui từ Đức Thánh Linh, 7. vì vậy anh em trở thành gương mẫu cho các tín hữu tại Ma-xê-đoan và A-chai.

8. Bởi vì Lời Chúa, từ anh em, được vang ra không phải chỉ tại Ma-xê-đoan và A-chai, nhưng mọi nơi đã biết đến đức tin của anh em nơi Đức Chúa Trời, do đó chúng tôi không cần phải nói thêm nữa. 9. Bởi vì những người tại những nơi đó đã thuật lại với chúng tôi anh em đã tiếp đón chúng tôi như thể nào, và thế nào anh em đã từ bỏ những thần tượng, quay về với Đức Chúa Trời để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10. và chờ đợi Con Ngài từ trời, là Đấng mà Ngài khiến cho sống lại từ cõi chết, tức là Đức Chúa Jesus, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

Chương 2

1. Thưa anh em! Chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến với anh em không phải là vô ích; 2. mặc dù chúng tôi đã bị đau đớn và bị sỉ nhục tại Phi-líp như anh em đã biết, nhưng chúng tôi đã mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, công bố cho anh em Phúc Âm của Đức Chúa Trời, giữa nhiều sự chống đối.

3. Bởi vì lời khẩn khoản của chúng tôi không xuất phát từ lỗi lầm, không xuất phát từ sự bất khiết, cũng không phải để lường gạt; 4. nhưng chỉ vì chúng tôi đã được chấp thuận bởi Đức Chúa Trời, được ủy thác với Phúc Âm, cho nên chúng tôi nói, không phải để làm hài lòng loài người, nhưng để làm hài lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng của chúng tôi.

5. Như anh em đã biết và có Đức Chúa Trời làm chứng, chúng tôi không bao giờ dùng những lời dua nịnh hoặc tham lam; 6. hoặc tìm kiếm vinh quang từ loài người, không phải từ anh em cũng không phải từ những người khác, mặc dù với tư cách là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có quyền đó.

7. Nhưng ở giữa anh em, chúng tôi dịu dàng như một người mẹ chăm sóc các con của mình cách trìu mến. 8. Bởi vì chúng tôi đã yêu mến anh em thật tha thiết. Chúng tôi sẵn lòng trao cho anh em không phải chỉ Phúc Âm của Đức Chúa Trời, nhưng cả mạng sống của chúng tôi, bởi vì anh em đã trở thành những người thân yêu của chúng tôi.

9. Thưa anh em! Anh em còn nhớ trong lúc chúng tôi truyền Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho anh em, chúng tôi đã vất vả nhọc nhằn, làm việc đêm ngày, để không trở thành gánh nặng cho một ai trong anh em. 10. Anh em, và Đức Chúa Trời, làm chứng, chúng tôi đã cư xử cách thánh khiết, công chính, không chỗ trách được với anh em, là những tín hữu; 11. Như anh em vẫn biết, chúng tôi đã đối đãi với mỗi người trong anh em như một người cha đối với các con của mình, 12. khích lệ, an ủi và thúc giục anh em sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi anh em vào trong vương quốc và trong vinh quang của Ngài.

13. Và chính vì điều này, chúng tôi đã không ngừng cảm tạ Đức Chúa Trời rằng lúc anh em lắng nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em đã chấp nhận, không như lời của loài người, nhưng thật sự đó là lời của Đức Chúa Trời, là điều đang hành động trong anh em, là những người tin.

14. Thưa anh em! Anh em đã trở thành những người theo gương các hội thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ tại Giu-đê, bởi vì anh em đã chịu khổ bởi đồng bào của mình, giống như họ bởi người Do Thái, 15. là những người đã giết cả Chúa, là Đức Chúa Jesus, và những tiên tri của họ, và đã xua đuổi chúng tôi. Họ đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời, và thù nghịch với mọi người, 16. cấm chúng tôi rao giảng cho những người ngoại quốc để những người đó có thể được cứu. Họ luôn làm cho tội lỗi của họ đầy dẫy, để kết cuộc, cơn thịnh nộ đổ trên họ.

17. Thưa anh em! Mặc dầu chúng tôi đang xa cách anh em một thời gian – xa mặt nhưng không cách lòng – chúng tôi rất nôn nóng và khao khát được gặp mặt anh em. 18. Vì vậy chúng tôi mong ước đến với anh em. Chính tôi, Phao-lô, một hai lần đã muốn đến với anh em, nhưng Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. 19. Bởi vì niềm hy vọng, niềm vui, hay mão miện hãnh diện của chúng tôi là gì? Đó không phải là sự hiện diện của anh em tại trước mặt Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus khi Ngài hiện đến hay sao? 20. Chính anh em là niềm vinh quang và là niềm vui của chúng tôi.

Chương 3

1. Vì không thể chần chờ lâu hơn, chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất nên ở lại A-thên một mình, 2. chúng tôi đã gởi Ti-mô-thê, một anh em của chúng tôi và là người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời trong Phúc Âm của Đấng Christ, đến với anh em, để làm vững mạnh anh em và khích lệ đức tin của anh em, 3. để không ai bị dao động bởi những hoạn nạn này; vì thật ra chính anh em đã biết rằng đây là những điều đã được định trước cho chúng ta.

4. Và thật như vậy, khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước với anh em rằng chúng ta sẽ chịu hoạn nạn, và điều đó đã ứng nghiệm như anh em đã biết.

5. Vì lý do này, khi không thể chờ lâu hơn, tôi đã gởi anh ấy đi, để biết về đức tin của anh em, để không cho kẻ cám dỗ dùng cách nào đó cám dỗ anh em, và làm cho công khó của chúng tôi trở thành vô ích.

6. Nhưng bây giờ, Ti-mô-thê đã từ anh em trở về với chúng tôi, và báo cho chúng tôi tin mừng về đức tin và tình yêu của anh em, rồi nói rằng anh em vẫn luôn luôn nhớ những điều tốt đẹp về chúng tôi, mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong gặp lại anh em. 7. Thưa anh em, vì lý do này, giữa hoạn nạn và khốn khổ của chúng tôi, chúng tôi được khích lệ là nhờ anh em, và qua đức tin của anh em. 8. Bởi vì giờ đây, nếu anh em đứng vững trong Chúa, thì chúng ta vẫn sống.

9. Trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng tôi có thể dâng điều gì để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, bởi vì tất cả niềm vui mà chúng tôi đang vui mừng, là đến từ anh em. 10. Đêm và ngày, chúng tôi tha thiết cầu xin, để gặp mặt anh em, và để bổ sung những gì thiếu sót trong đức tin của anh em.

11. Thêm vào đó, nguyện chính Đức Chúa Trời, là Cha của chúng ta, và Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, dẫn đường chúng tôi đến với anh em. 12. Ngoài ra, xin Chúa gia tăng và làm tràn đầy tình yêu của anh em đối với nhau, và đối với mọi người, như chúng tôi đối với anh em, 13. để làm cho lòng của anh em được vững mạnh, và thánh khiết không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, vào lúc Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ trở lại cùng với tất cả các thánh đồ của Ngài. A-men.

Chương 4

1. Hơn nữa, thưa anh em! Chúng tôi khẩn nài và khuyến khích anh em trong Đức Chúa Jesus rằng: Như cách anh em hiện đang sống theo điều anh em đã nhận nơi chúng tôi là phải sống và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như thế nào, thì hãy gia tăng càng hơn. 2. Bởi vì anh em biết rõ những hướng dẫn mà chúng tôi đã truyền cho anh em là đến từ Đức Chúa Jesus.

3. Bởi vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời về sự thánh hóa của anh em: Hãy giữ anh em khỏi sự gian dâm, 4. mỗi người hãy biết gìn giữ thân thể mình cho thánh khiết và tôn quý, 5. đừng sa vào khát vọng tình dục như những người ngoại, không biết Đức Chúa Trời; 6. đừng vượt quá giới hạn và lợi dụng anh chị em của mình trong vấn đề này; bởi vì Chúa, là Đấng báo trả, quan tâm đến tất cả những điều này – như chúng tôi đã nói trước cho anh em, và đã nghiêm túc khuyến cáo.

7. Bởi vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự thánh khiết. 8. Cho nên, ai xem thường, không phải xem thường loài người, nhưng xem thường chính Đức Chúa Trời, là Đấng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.

9. Còn về tình yêu ở giữa anh em đối với nhau, anh em không cần tôi viết cho anh em, bởi vì chính anh em được dạy phải yêu thương nhau từ Đức Chúa Trời. 10. Anh em thật ra đang thực hành điều này với những anh em tại cả vùng Ma-xê-đoan, chúng tôi khuyến khích anh em hãy gia tăng càng hơn. 11. Hãy yêu thích sống trầm lặng và chăm lo công việc riêng của mình, hãy làm việc với chính tay mình như chúng tôi đã truyền cho anh em, 12. để anh em sống thích đáng với những người ngoại, và để không một ai thiếu thốn điều gì.

13. Thưa anh em! Tôi không muốn anh em không biết gì về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như những người còn lại, là những người không có hy vọng. 14. Thật vậy, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài. 15. Bởi vì đây là lời của Chúa mà chúng tôi đã nói cho anh em rằng: Chúng ta – là những người đang sống và còn lại cho tới lúc Chúa đến – sẽ không lên trước những người đã ngủ; 16. bởi vì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm với hiệu lệnh hô vang, cùng với tiếng của thiên sứ trưởng, và tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. 17. Sau đó, chúng ta là những người còn lại và đang sống sẽ được cất lên trong đám mây cùng với họ để gặp mặt Chúa tại không trung, để chúng ta sẽ ở với Chúa vĩnh viễn. 18. Như vậy, hãy dùng những lời này để khích lệ nhau.

Chương 5

1. Về thời giờ và kỳ hạn, thưa anh em, điều đó không cần phải được viết cho anh em. 2. bởi vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. 3. Bởi vì có lúc người ta nói “hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt thình lình xảy đến cho họ, như cơn đau chuyển dạ của người có thai, và họ không thể nào tránh khỏi.

4. Nhưng, thưa anh em! Anh em không phải ở trong sự tối tăm đến nỗi ngày đó xảy đến bất ngờ cho anh em giống như bị trộm. 5. Bởi vì tất cả anh em là con của sự sáng và là con của ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm hoặc tối tăm. 6. Vì vậy, chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng cần phải tỉnh thức và tỉnh táo; 7. bởi vì những người ngủ thì ngủ vào ban đêm, những người say thì say vào ban đêm; 8. nhưng chúng ta, thuộc về ban ngày, nên hãy tỉnh táo, hãy mặc áo giáp của đức tin và tình yêu, và mũ bảo vệ là hy vọng của sự cứu rỗi; 9. bởi vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta bị thạnh nộ, nhưng để nhận sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta; 10. là Đấng đã chết vì chúng ta, để bất luận chúng ta dù thức hay ngủ, chúng ta sẽ đồng sống với Ngài. 11. Vì vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng lẫn nhau, như anh em đang làm.

12. Thưa anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy nhận biết những người đang làm việc khó nhọc ở giữa anh em, đang lãnh đạo anh em trong Chúa, và đang khuyên bảo anh em; 13. hãy lấy tình thương hết mực kính trọng họ vì những việc làm của họ.

Hãy sống hòa thuận với nhau.

14. Thưa anh em! Chúng tôi khuyên anh em hãy răn bảo những người bất phục tùng, khích lệ những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, và hãy nhẫn nại với mọi người.

15. Hãy thấy rằng, không một ai lấy ác trả ác cho bất kỳ người nào, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau và cho tất cả.

16. Hãy luôn luôn vui mừng. 17. Cầu nguyện không ngừng. 18. Hãy cảm tạ trong mọi việc, bởi vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Đấng Christ Jesus.

19. Đừng dập tắt Đức Thánh Linh. 20. Đừng xem thường các lời tiên tri. 21. Nhưng hãy tra xét mọi sự, những gì tốt lành thì gìn giữ. 22. Mọi hình thức gian tà, hãy tránh xa.

23. Cầu xin chính Đức Chúa Trời của sự bình an, thánh hóa anh em hoàn toàn, để toàn thể tinh thần, linh hồn, và thân thể của anh em được gìn giữ, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. 24. Đấng gọi anh em là trung thành, Ngài sẽ thực hiện điều đó.

25. Anh em! Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi.

26. Hãy chào tất cả các anh chị em bằng nụ hôn thánh.

27. Tôi nhân danh Chúa xin anh chị em hãy đọc bức thư này cho tất cả các anh chị em.

28. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ ở cùng anh chị em. A-men.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top