Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Khôn Ngoan Hay Dại Dột

Khôn Ngoan Hay Dại Dột

church_01

Sứ Điệp: Khôn Ngoan Hay Dại Dột
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:16-23

Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ

16. Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17. Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh chị em là đền thờ.

18. Ðừng tự dối mình. Nếu ai trong anh chị em nghĩ mình là người khôn ngoan theo đời nầy, hãy làm cho mình trở nên rồ dại, để có thể trở nên khôn ngoan. 19. Vì sự khôn ngoan của đời nầy là rồ dại đối với Ðức Chúa Trời, vì có lời chép rằng, “Chúa bắt lấy những người khôn ngoan trong chính mưu mô của họ.” 20. Lại rằng, “Chúa biết rõ mọi tư tưởng của những người khôn ngoan; Chúng chỉ là hư ảo.”

21. Vậy xin đừng ai cậy vào những người quyền thế mà tự phụ, vì mọi sự đều thuộc về anh chị em, 22. bất kể Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những việc hiện tại, hay những việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em, 23. và anh chị em thuộc về Ðấng Christ, và Ðấng Christ thuộc về Ðức Chúa Trời.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Khôn Ngoan Hay Dại Dột để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top