Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 11

Cầu Nguyện – Phần 11

4. Khẩn Cầu

Khẩn cầu là trình dâng điều chúng ta cầu xin với Chúa.  Kinh Thánh dạy rằng “Anh em không có bởi vì anh em không cầu xin” (Gia-cơ 4:2).  Điều đó có nghĩa là chúng ta cần đến với Chúa, nài xin Ngài thực hiện, hoặc chu cấp, một điều gì đó cho chúng ta hoặc cho một người nào khác (Ê-phê-sô 6:18). 

Đức Chúa Jesus dạy rằng: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho; bởi vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở”  (Ma-thi-ơ 7:7-8).  Chúng ta được mời – thậm chí được truyền lệnh – hãy đến, cầu xin, tìm kiếm, và tìm thấy.

Trong bốn loại cầu nguyện, khẩn cầu được đặt cuối cùng.  Tấm lòng của chúng ta thanh khiết và sẵn sàng cầu nguyện trong đức tin, khi chúng ta tôn thờ Chúa trước hết, rồi xưng nhận tội của chúng ta, và tạ ơn Ngài về những điều Ngài đã làm.

Một hình thức cầu nguyện khẩn cầu quan trọng là cầu thay, có nghĩa là cầu xin cho một người nào đó.  Cầu thay là một trong những điều đáng quý nhất mà bạn có thể làm cho một người khác.  Khi Đức Chúa Trời dự định đoán phạt dân Do Thái, Môi-se đã cầu thay và xin Chúa bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với họ.  Khi Ha-man hoạch định chương trình tiêu diệt người Do Thái, Ê-xơ-tê đã cầu nguyện, và rồi cầu thay cho dân tộc, và đã cứu được dân tộc của bà.  Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Jesus ngồi bên phải Đức Chúa Trời không ngừng cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:34), và Đức Thánh Linh ngự trong lòng người tin Chúa, cầu thay cho chúng ta theo ý của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:27). Và do đó, chúng ta cũng cần học cầu thay cho những người khác. 

Tôn Ngợi, Xưng Tội, Cảm Tạ, Khẩn Cầu.  Bạn không nhất thiết phải luôn luôn có đủ mọi thể loại cầu nguyện; đôi khi, như Phi-e-rơ, bạn chỉ cần đi thẳng vào vấn đề: “Chúa ôi!  Xin cứu con”; hoặc như Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện “Cha ôi! Xin làm vinh hiển danh Cha.” (Giăng 12:28).  Nhưng khi bạn dành thì giờ tương giao với Chúa, bạn có thường dùng tất cả những loại cầu nguyện trên hay không? Hay bạn chỉ nhấn mạnh đến một khía cạnh mà không dùng những khía cạnh khác.  Hãy tìm kiếm sự quân bình và học cách dùng tất cả những hình thức cầu nguyện đó một cách sâu sắc. 

“Lạy Cha thiên thượng!  Con tôn ngợi danh thánh và đáng kính của Ngài.  Con thờ phượng Ngài là Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài làm vinh hiển danh Ngài trong đời sống của con,  Xin tra xét con và thanh tẩy khỏi con bất kỳ điều gì không đẹp lòng Ngài.  Xin tha thứ con như con tha thứ những người khác.  Con tạ ơn Ngài về sự quan phòng, bảo vệ, và thành tín trong cuộc đời của con.  Con tạ ơn Ngài vì đã mời con vào sự hiện diện của Ngài mỗi ngày.  Chúa ôi! Xin dạy con cầu nguyện.  Xin luyện con để vui mừng quỳ xuống thờ phượng Ngài và xưng nhận không giấu một tội nào của con.  Con tạ ơn Ngài với lòng khiêm cung cầu xin điều này cho chính con, cũng như cho những người thân thiết với con.  Đức Chúa Trời ôi!  Nguyện tất cả vinh quang thuộc về Ngài.  Con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus. A-men.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top