Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 9

Cầu Nguyện – Phần 9

2. Xưng Tội

Xưng tội là lời cầu nguyện chân thành về tội lỗi.  Trở nên ngay thẳng và giữ trong sự thanh sạch trước mặt Chúa là điều cần thiết để gần gũi với Ngài và được hiệu quả trong khi cầu nguyện.  Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều vấp phạm trong nhiều cách (Gia-cơ 3:2).  Vì vậy, chúng ta chưa được sẵn sàng để phục vụ Chúa hoặc cầu xin Ngài điều gì cho tới khi chúng ta chân thành xưng tội và lìa bỏ những tội lỗi chưa được giải quyết trong cuộc đời của chúng ta.  Nhưng khi chúng ta làm điều đó: “Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước cho người nào được Đức Giê-hô-va không kể là gian ác, và trong lòng không có sự giả dối!” (Thi Thiên 32:1-2).

Lời của Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài, và lương tâm của bạn sẽ tỏ bày cho bạn biết những điều không đẹp lòng Chúa mà bạn đã làm (Gia-cơ 4:7).  Nhưng nhờ thập tự của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã ban một phương cách để bất cứ người nào cũng được tha thứ.  Ngài không bộc lộ tỗi lỗi của chúng ta để buộc tội chúng ta, nhưng để chúng ta quay khỏi nó, trở về với Ngài, và được thanh tẩy (Giăng 3:16-17; Công Vụ 3:19).  Chúng ta luôn bị cám dỗ để biện minh cho tội lỗi, phủ nhận nó, hoặc cứng đầu bám víu vào đó.  Chẳng có sự tự do hay niềm vui chân thật nào từ đó, nhưng hậu quả chỉ là sự trống vắng và những điều không mong muốn. “Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội, chúng ta lừa dối chính mình, và sự thật không ở trong chúng ta.” nhưng “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Ðấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:8-9)  Đó là lý do tại sao Đức Chúa Jesus đã bao gồm câu “Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha thứ những người có lỗi với chúng con.”  (Ma-thi-ơ 6:12).

Vua Đa-vít đã cầu nguyện một lời cầu nguyện thống hối sau khi đối diện với tội ngoại tình với Bát-sê-ba và đã giết chồng của bà.  Ông đã nói: “Xin rửa sạch con khỏi mọi gian ác của con; xin tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi của con” (Thi Thiên 51:2, 4).  Trong một lần khác, ông xác nhận điều đó “Con nhìn nhận những tội lỗi con đã phạm đối với Ngài; con chẳng dám giấu giếm các tội lỗi của con. Con nói: “Con xưng nhận các vi phạm của con đối với CHÚA” và Ngài đã tha thứ các lỗi lầm vi phạm của con.” (Thi Thiên 32:5).  Cầu nguyện là cơ hội hằng ngày bước đi trong sự sáng (I Giăng 1:5-7), chân thành, giải quyết những chuyện đen tối của mình, và nhìn nhận điều đó với Chúa – và với chính mình – về những điều Ngài đã biết là sự thật.  Nếu Đức Chúa Trời  gọi điều gì đó là sai trật, thì chúng ta nên đồng ý với Ngài từ trong đáy lòng của mình.     

Có một từ ngữ được lập lại nhiều lần trong Kinh Thánh đó là “dốc đổ” lòng mình ra trước mặt Chúa (Thi Thiên 62:8).  Chúng ta nên tự do đến trước Đấng mà mỗi sáng lòng thương xót của Ngài mới luôn, để chữa lành, để phục hồi lại mối tương giao.  Sự chân thành nhận tội của bạn không chỉ đưa dẫn bạn đến kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài, nhưng nó cũng giúp bạn từ bỏ tất cả những xiềng xích và bước đi trong sự tự do lớn hơn trong tương lai.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top