Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 7

Cầu Nguyện – Phần 7

Cầu nguyện là gì? 

Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời để …

  1.  Hiểu biết, yêu mến, và thờ phượng Ngài cách mật thiết. 
    “Lạy Cha chúng con ở trên trời.  Danh Cha được tôn thánh”
    Lời mở đầu của bài cầu nguyện mà Đức Chúa Jesus đã dạy, thể hiện mối tương quan mật thiết giữa người tin Chúa với Đức Chúa Trời, đó là mối quan hệ giữa một người con với cha của mình.  Lời cầu nguyện này cũng thể hiệp sự tôn thờ Đức Chúa Trời.  Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, chúng ta học biết về Chúa nhiều hơn.  Chúng ta hiểu Ngài là ai và Ngài đang làm gì.  Càng hiểu biết Chúa, chúng ta càng tôn kính Ngài và yêu mến Ngài, dù rằng tình yêu của chúng ta không thể nào so sánh với chiều sâu của tình yêu Ngài đã dành cho chúng ta (Thi Thiên 63-3-4).  Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho Hội Thánh Ê-phê-sô “để Ðấng Christ luôn ngự trị trong lòng anh em bởi đức tin, và để anh em được đâm rễ và lập vững nền trong tình yêu, nhờ đó anh em với tất cả thánh đồ có thể hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của tình yêu Ngài là thể nào, và có thể biết được tình yêu của Ðấng Christ là tình yêu vượt quá mọi khả năng hiểu biết, để anh em có thể được đầy tràn tất cả bản chất của Ðức Chúa Trời”  (Ê-phê-sô 3:17-19).  Hiểu biết Chúa và yêu mến Ngài dẫn chúng ta đến sự thờ phượng Ngài.  Phản ứng tự nhiên trước sự hiện diện của Chúa là thờ phượng Ngài với sự tôn kính và yêu mến, tận tâm và vui mừng, sẵn sàng đầu phục.  Điều này dẫn đến một mục đích khác của sự cầu nguyện là.   

Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời để …

  1.  Hiểu biết và thay đổi cuộc sống của chúng ta theo ý muốn và đường lối của Ngài.  Bản thân của sự cầu nguyện không thay đổi điều gì cả, nhưng nó sẽ thay đổi chúng ta.  Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời thể hiện ý muốn và đường lối của Ngài cho chúng ta, và bắt đầu điều chỉnh tấm lòng và tâm trí của chúng ta với Ngài.  Chúng ta đầu phục quyền tể trị của Ngài.  Đức Chúa Jesus là “là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là nguyên thủy” Ngài là Đấng ở vị trí trên hết vạn vật (Cô-lô-se 1:18).  Chúng ta không cầu xin Ngài điều chỉnh chính Ngài theo cách chúng ta muốn sống; nhưng chúng ta đem chính mình chúng ta dưới quyền tể trị của Ngài.  Chúng ta thưa với Chúa rằng “Nguyện vương quốc Cha mau đến, Nguyện ý Cha được thành tựu”.  Chúng ta đi theo Ngài đến nơi Ngài dẫn chúng ta.  “Chiên nhận ra tiếng người ấy. … Người đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng người” (Giăng 10:3-4)  Chúng ta càng dành nhiều thì giờ với Chúa, chúng ta càng khiêm cung, không còn ích kỷ và càng giống Đức Chúa Jesus nhiều hơn. “Tất cả chúng ta – không dùng màn che mặt – ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Ðức Thánh Linh, chúng ta đang được biến đổi dần để trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ vinh hiển đến vinh hiển” (II Cô-rinh-tô 3:18).

Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời để …

  1.  Gia nhập và phát triển vương quốc, quyền năng, và vinh hiển của Ngài.  Khi chúng ta cầu nguyện “Xin cho chúng con hôm nay …. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, …  Xin giải cứu chúng ta ….”, chúng ta cầu xin được tiếp cận với những tài nguyên từ vương quốc của Ngài để quyền năng của Ngài được thực hiện cho chúng ta, và để Ngài bày tỏ vinh quang của Ngài cho chúng ta.  Khả năng của Đức Chúa Trời là vô hạn, có thể làm bất kỳ điều gì.  Cùng một lúc, chúng ta không chỉ nhận những điều này nhưng chúng ta cũng phát triển những điều đó.  Chúng ta cần tìm cầu vương quốc của Ngài trước hết và rồi mọi điều khác sẽ xảy ra đúng chỗ của nó (Ma-thi-ơ 6:33).  Chúng ta hãy cầu xin những điều sẽ đưa dẫn những người khác đến đầu phục trong sự điều khiển của Ngài và dâng vinh quang cho Ngài, cho danh của Ngài.  Những lời kết trong bài cầu nguyện của Chúa “Nguyện vương quốc, quyền năng, và vinh hiển thuộc về Ngài đời đời” không phải chỉ dành cho nhà thờ và những nghi thức, nhưng những lời đó nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời sở hữu tất cả mọi sự, cai trị mọi sự và được tôn quý trên cả mọi sự. “Vì muôn vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men” (Rô-ma 11:36).  

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top