Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Sáu

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Sáu

Lời Thứ Sáu: “Mọi sự đã hoàn tất” (Giăng 19:30)

Sau khi nhận giấm xong, Đức Chúa Jesus nói: “Mọi sự đã hoàn tất” (Giăng 19:30). 

Chữ “hoàn tất” trong nguyên văn Hy Lạp là “Τετέλεσται” có nghĩa là kết cuộc, đạt mục đích, là hoàn tất.  Đức Chúa Jesus đến trong thế giới này để thực hiện chương trình mà Đức Chúa Trời đã trao cho Ngài. Đó là chương trình cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ lúc sáng thế (Sáng Thế Ký 3:1-24). “Vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jesus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.” (Hê-bơ-rơ 2:14-15)

Khi Đức Chúa Jesus sống trên thế giới này, ngay từ lúc Đức Chúa Jesus được 12 tuổi, sau khi nghe Ma-ry phiền trách rằng bà và Giô-sép phải lo lắng tìm kiếm Ngài, Đức Chúa Jesus đã lưu ý Ma-ry rằng Ngài phải lo công việc của Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:49). Đức Chúa Jesus cũng cho các môn đệ của Ngài biết nhu cầu chính yếu của Ngài là hoàn thành công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ngài (Giăng 4:34). Trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đêm Đức Chúa Jesus bị bắt, Đức Chúa Jesus đã thưa với Đức Chúa Trời rằng Ngài đang hoàn tất những công việc mà Đức Chúa Trời đã trao cho Ngài (Giăng 17:4). Và trên thập tự vào chiều hôm ấy, Đức Chúa Jesus biết mọi sự đã hoàn tất (Giăng 19:28) và rồi Ngài công bố “Mọi sự đã hoàn tất” (Giăng 19:30).    

Thật vậy:

“Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì mọi lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Cứu Thế đã được ứng nghiệm (Giăng 19:28).   

“Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì Chiên Con của Đức Chúa Trời đến thế gian để gánh thay tội lỗi cho cả nhân loại “Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian” (Giăng 1:19); và Đức Chúa Jesus đã hoàn tất sứ mạng đó: “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình” (I Phi-e-rơ 2:21-23).

“Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì những nọc độc nguy hại của sự chết, từng khống chế nhân loại tội lỗi dưới quyền lực của luật pháp, đã bị tiêu diệt.  “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi đâu? Nọc độc của tử thần là tội lỗi, và sức mạnh của tội lỗi là Luật Pháp, nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ðấng ban chiến thắng cho chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 15:-54-56).

“Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì Đức Chúa Jesus đã đắc thắng sự chết và Ngài cũng sẽ ban sự đắc thắng đó cho những người tin Ngài.  “Tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ðấng ban chiến thắng cho chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 15:56).

 “Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì cái giá để trả cho tội lỗi của cả nhân loại đã được trả đầy trọn và được trả một lần đủ cả.  Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà đạt sự chuộc tội đời đời. (Hê-bơ-rơ 9:12)   

 “Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì Đức Chúa Jesus đã làm xong việc thanh tẩy tội lỗi cho cả thế gian, và Ngài sẵn sàng để trở về ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời trong nơi chí cao “Sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao” (Hê-bơ-rơ 1:3).

“Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì Đức Chúa Jesus đã hoàn thành sứ mạng phục hòa loài người với Đức Chúa Trời.  Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, loài người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, xa cách Đức Chúa Trời.  Khi Đức Chúa Jesus chịu hy sinh trên thập tự, Ngài đã đem tội nhân trở về cùng Đức Chúa Trời. “Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách” (Ê-phê-sô 2:13-14).    

“Mọi sự đã hoàn tất” bởi vì Đức Chúa Jesus là chính là Tác Giả và cũng là Đấng đã hoàn tất chương trình cứu chuộc mà nhân loại có thể nhận sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Ngài. “Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa Jesus – Tác Giả (ἀρχηγὸν) và Ðấng Hoàn Tất (τελειωτὴν) đức tin – Ðấng vì niềm vui trước mặt đã gánh chịu thập tự giá, coi thường sỉ nhục, và đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Lời thứ sáu của Đức Chúa Jesus trên thập tự “Mọi sự đã hoàn tất” diễn tả niềm vui và sự thỏa mãn bởi vì Đức Chúa Jesus đã hoàn thành trách nhiệm trọng đại mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ngài.  Khi Đức Chúa Jesus hy sinh trên thập tự: tình yêu đã được thể hiện, công lý đã được thực thi, âm mưu phân cách loài người với Đức Chúa Trời của Sa-tan đã bị đập tan, và giải pháp cho con người tội lỗi có thể nhận sự cứu rỗi đã được thực hiện.  Và do đó, lời thứ sáu của Đức Chúa Jesus trên thập tự chính là một lời công bố đắc thắng.

Phước Nguyên (2015)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

5. Lời Thứ Năm
7. Lời Thứ Bảy

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top