Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Chúa ở cùng

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Chúa ở cùng

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Chúa Ở Cùng

Nữ đồng-trinh Ma-ri “được ơn” Chúa và được Chúa giao-phó trọng-trách “lớn và khó” (Giê-rê-mi 33:3). Lời đóng ấn việc Chúa giao-phó là “Chúa ở cùng ngươi”.

Ngược dòng lịch-sử tuyển dân Ðức Chúa Trời là dân Do-thái. Ðức Chúa Trời chọn người Ngài giao công-việc phải làm, Ngài luôn-luôn hứa “ở cùng” với người đó. Khi Chúa kêu gọi Môi-se vào công-việc giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Chúa truyền Môi-se phải yết-kiến Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô để truyền mệnh-lệnh của Ngài. Trước công-việc trọng-đại và đầy khó-khăn, Ðức Chúa Trời hứa với Môi-se: Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm” (Xuất Ê-díp-tô ký 4:15). Môi-se qua đời, Chúa chọn Giô-suê thi-hành chương-trình của Ngài, đưa dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa. Chúa phán hứa với Giô-suê: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run-sợ, chớ kinh-khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).

Thiên-sứ Gáp-ri-ên chưa cho Ma-ri biết việc trọng-đại, đầy khó-khăn mà Chúa trao-phó. Song thiên-sứ cho Ma-ri hay một điều quan-trọng “Chúa ở cùng ngươi”. “Chúa ở cùng ngươi” như là lời mở đầu mà vị thừa sai đem sứ-điệp của vua đến cho người nào đó. Trước khi tuyên đọc sứ-điệp, người thừa-sai phải nói: Tiếp thánh chỉ. Nghe lời này, người đó biết ngay vua có công-việc trao-phó.

Sau khi tuyên-bố: “Chúa ở cùng ngươi”, thiên-sứ Gáp-ri-ên truyền công-việc Chúa giao-phó cho Ma-ri.

Sau khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập-tự giá chuộc tội cho cả nhân-loại. Ngài bị chôn trong mồ-mả. Ðến ngày thứ ba, Ngài đắc-thắng tử-thần, sống lại, ra khỏi mồ-mả. Ngài ở lại trần-thế bốn mươi ngày, hiện ra với các môn-đồ và ở với họ từng hồi, từng lúc. Sau đó Ngài thăng-thiên. Trước khi Ngài thăng-thiên về trời. Ngài phán hứa với các môn-đồ rằng: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

Hiện nay, mỗi Cơ-đốc nhân đều có “Chúa ở cùng”. “Chúa ở cùng” là một bằng chứng cho chúng ta biết công-việc nào đó mà Chúa đang giao-phó.

“Chúa ở cùng” Ma-ri, Ngài giao-phó trọng-trách cho Ma-ri công-việc đưa Chúa Cứu-thế Jêsus vào đời.

“Chúa ở cùng” Cơ-đốc nhân, Ngài giao-phó trọng-trách cho Cơ-đốc nhân đưa Chúa Cứu-thế Jêsus vào lòng nhân-thế.

“Chúa ở cùng” không những là một bằng-chứng Chúa giao-phó công-tác, mà còn là bảo-đảm Chúa đồng-công trong công-tác Ngài giao-phó.

Công-tác Ngài giao-phó cho Cơ-đốc nhân luôn-luôn là “lớn và khó”. Chẳng có công-tác nào nhỏ và dễ. Ðưa được một người đến với Chúa là chiến-đấu với Sa-tan, với thế-gian, với phong-tục tập-quán cố-hữu để đưa một người “từ tối-tăm qua sáng-láng, từ quyền-lực của quỷ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 26:18). Chúng ta cảm thấy “dễ” là vì chúng ta chỉ đưa họ đến nhà thờ. Hãy nhớ lời Chúa Jêsus phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu (được cứu-rỗi); nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Như vậy, kể cả những trẻ thơ được “rửa tội” theo nghi-lễ tôn-giáo vẫn không được cứu-rỗi. Người được cứu-rỗi phải “hiểu biết” ý-muốn của Ðức Chúa Trời và làm theo. Ý-muốn của Ðức Chúa Trời cho người muốn được cứu-rỗi là: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Mục-đích tin Chúa là để khỏi ở dưới “cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời” đoán-phạt người có tội (Giăng 3:36). Và được cứu ra khỏi tội-lỗi, ra khỏi địa-vị “hư-mất mà được sự sống đời-đời”, được cứu-rỗi. Chớ không phải mục-đích tin Chúa để được khỏi bệnh, được phước theo cách thế-tục. Người tin Chúa phải biết “ăn-năn và tin Tin-Lành” (Mác 1:15). “Ăn-năn” là thừa nhận mình là tội-nhân trước mặt Chúa, đáng bị đoán-phạt và cần Chúa tha-thứ. “Tin Tin-Lành” không phải là tin “đạo” Tin-Lành mà là tin chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời qua Chúa Cứu-thế Jêsus. Việc này “lớn và khó”, nhưng chúng ta “cùng làm việc với Ðức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:9) vì “Chúa ở cùng” chúng ta.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top