Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người Dọn Đường Cho Chúa – Sửa Soạn Tấm Lòng

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người Dọn Đường Cho Chúa – Sửa Soạn Tấm Lòng

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Người Dọn Đường Cho Chúa – Sửa Soạn Tấm Lòng

Con người với sự hiểu-biết nguyên-tri tin Trời sinh Trời dưỡng. Con người có lòng tôn-kính Trời cách nguyên-tri, chấp nhận “đầu đội Trời”, “đội ơn Trời”. Con người có lòng nhờ-cậy Trời cách nguyên-tri, mở miệng kêu Trời những khi nguy-khốn, khó-khăn. Nhưng lòng thì khó mà hướng về Trời. Có được tâm-hồn hướng-thượng thôi đã cảm thấy cao-quý khác người.

Chính dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ðức Chúa Trời cũng chẳng coi Ðức Chúa Trời ra gì. Ðức Chúa Trời đã nói qua miệng tiên-tri Ê-sai về dân-sự Ngài: “Chúa có phán rằng: Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm” (Ê-sai 29:13).

Dân-sự Chúa giống như đứa con hoang-đàng, bỏ nhà đi hoang, nhưng lại tự-hào con ông cháu cha, mà lòng chẳng có chút gì vương-vấn đến tình-nghĩa cha con.

Dân Việt mình cũng đâu có thua dân Chúa. Miệng nói “trăm sự nhờ Trời”, nhưng  gặp ai đem chuyện Trời ra nói cũng chẳng buồn nghe. Hồi còn ở Việt-Nam, tôi có dịp đi giảng-đạo lưu-hành đây đó. Ban ngày đi mời đồng-bào tối ra sân đình, sân trường hay sân banh nghe giảng đạo Trời. Ngay chỗ giảng, tôi treo một tấm biểu-ngữ:

Mời vào nghe giảng đạo Trời.

Về ơn Cứu-rỗi về đời tương-lai.

Thế mà chẳng có bao nhiều người đáp lại lời mời.

Ở xứ này, chúng ta lại không cần quan-tâm đến Trời. Người Việt mình cũng thấm nhuần tư-tưởng của dân địa phương “I don’t need God, I need job”, mặc dầu trên tờ giấy bạc kiếm được có sẵn niềm tin “In God We Trust”.

Thiên-sứ nói cho thầy tê-lễ Xa-cha-ri biết con của ông là “người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Ðức Chúa Trời của họ. … để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn-nghịch đến sự khôn-ngoan của người công-bình, đặng sửa-soạn cho Chúa một dân sẵn-lòng” (Lu-ca 1:16-17). Công-việc của Giăng là “sửa-soạn cho Chúa một dân sẵn lòng” tiếp-nhận Ngài làm Cứu-Chúa của mình để được cứu.

Khoa giải-phẫu thẩm-mỹ ngày nay rất tân-tiến. Người ta có thể sửa một phần thân-hình theo ý muốn. Nhưng chưa có cách nào để “sửa” tấm lòng. Khoa giải-phẫu có thể thay tim, thay gan, thay thận, nhưng chưa thay được tấm lòng.

Công-việc của Giăng Báp-tít không phải là “sửa” (repair) mà là “sửa-soạn” (prepare) tấm lòng. Là làm cho tấm lòng vốn xa-cách Ðức Chúa Trời, không lưu-ý đến Ðức Chúa Trời, quay lưng lại với Ðức Chúa Trời biết lưu-ý đến Ðức Chúa Trời, quay mặt lại với Ðức Chúa Trời.

Ngày nay Cơ-đốc nhân cũng làm công-việc của Giăng Báp-tít. Cố-gắng giúp cho những người quay lưng lại với Ðức Chúa Trời biết quay mặt về Ðức Chúa Trời. Nhận-định có một Ðức Chúa Trời đầy tình yêu-thương, cũng là một Ðức Chúa Trời chí thánh, công-nghĩa. Ðức Chúa Trời sẵn lòng ban ơn cứu-rỗi cho ai kêu-cầu đến Ngài, hầu tránh khỏi hình-phạt đời-đời mà đức thánh-khiết, công-nghĩa của Ngài buộc Ngài phải hình-phạt tội-nhân.

Chúng tôi để thì giờ viết những lời này trên báo hàng tuần, không phải để giãi-bày niềm tin của chúng tôi, mà cốt để giúp quý vị nhận ra con người thật quý vị. Một con người có liên-hệ mật-thiết với Ðức Chúa Trời. Một con người có thể hưởng phước từ nơi Ðức Chúa Trời hay là một con người phải lãnh họa từ nơi Ðức Chúa Trời. Chúng tôi muốn “sửa-soạn” một tấm lòng cho Chúa. Một tấm lòng quay về với Chúa.

Khi quý vị quay về với Chúa, chính Ðức Chúa Trời sẽ dùng quyền-năng Ngài, không phải để “sửa” tấm lòng quý vị. Song Ngài dùng quyền-năng Ngài dựng (create) một tấm lòng mới trong quý vị. Là tấm lòng trong-sạch hoàn-toàn, hiệp với lòng của Ðức Chúa Trời, “đem lòng cha trở về con cái”. Với tấm lòng này, Chúa Jêsus sẽ ngự vào lòng quý vị, Thánh-Linh Ngài cũng cư-trú trong lòng quý vị như “ấn-chứng đến ngày cứu-chuộc” (Ê-phê-sô 4:30).

Tấm lòng quý vị được “sửa-soạn” không có nghĩa quý vị phải dọn-dẹp sạch-sẽ, bỏ bớt tội-lỗi, trang-điểm một vài việc lành, tánh tốt rồi mời Chúa ngự trị vào lòng, ban sự cứu-rỗi cho quý vị. Tấm lòng được “sửa-soạn” là tấm lòng muốn biết thêm về Ðức Chúa Trời, muốn biết thêm về ơn cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top