Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người dọn đường Chúa – Ðầy Dẫy Ðức Thánh-Linh

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người dọn đường Chúa – Ðầy Dẫy Ðức Thánh-Linh

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ðầy Dẫy Ðức Thánh-Linh

Giăng “không uống rượu hay là giống gì say, và sẽ được đầy-dẫy Thánh-Linh từ khi còn trong lòng mẹ” (Lu-ca 1:15).

Ðức Thánh-Linh là Ngôi Ba Ðức Chúa Trời, là “Thần Ðức Chúa Trời” (Sáng-thế ký 1:1)

Giăng người dọn đường Chúa Jêsus “được đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh từ khi còn trong lòng mẹ” (Lu-ca 1:15).

Kinh-Thánh bày-tỏ Ðức Chúa Trời Ba Ngôi. Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh-Linh. Trước khi Chúa Jêsus về trời, Ngài truyền mệnh-lệnh chót cho các môn-đồ rằng: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con và Ðức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19). Ðức Thánh-Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Ðức Chúa Trời.

Ðối với loài người, Ðức Thánh-Linh là Ðấng ban năng-lực phi-thường cho người. Sam-sôn có sức-mạnh siêu-nhiên là nhờ Ðức Thánh-Linh. “Thần của Ðức Giê-hô-va (Thánh-Linh) cảm-động , tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư-tử đó như xé con dê con vậy” (Các Quan-xét 14:6).

Trong thời Cựu-ước, Ðức Thánh-Linh “cảm-động” (came upon), là đến trên người mà Ngài muốn xử-dụng, ban thần-trí khôn-ngoan, hướng-dẫn để làm công-việc của Ðức Chúa Trời. Nhưng khi người được Ðức Chúa Trời xử-dụng không chịu sự hướng-dẫn của Chúa Thánh-Linh thì Ngài lìa khỏi. Ðức Thánh-Linh đến và đi. Khi vua Sau-lơ không chịu làm theo ý-muốn Ðức Chúa Trời thì “Thần của Ðức Giê-hô-va (Thánh-Linh) lìa khỏi Sau-lơ” (I Sa-mu-ên 16:14).

Trong thời Tân-ước. Ðức Thánh-Linh tái-sinh người bằng lòng tiếp nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, và người đó “trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). “Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh của Con Ngài (Chúa Jêsus) vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la ti 4:6). Khi chúng ta được “tái-sanh” thì Ðức Thánh-Linh ở trong chúng ta, chớ không ở trên chúng ta như trong thời Cựu-ước. Lời Kinh-Thánh xác quyết rằng: “Anh em há chẳng biết rằng thân-thể mình là đền thờ của Ðức Thánh-Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:19). Ðức Thánh-Linh ở luôn trong Cơ-đốc nhân như một “ấn-chứng đến ngày cứu-chuộc” (Ê-phê-sô 1:13; 4:30) về sự cứu-rỗi chắc-chắc đời-đời. Cơ-đốc nhân có một đời sống không xứng-hiệp với lời Kinh-Thánh dạy thì “làm buồn Ðức Thánh-Linh” (Ê-phê-sô 4:30). Nhưng Ðức Thánh-Linh không bao giờ lìa khỏi người đó.

Người được “đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh” không phải là người có sức-mạnh siêu-nhiên, làm những việc phi-thường. Nhưng là người để Ðức Thánh-Linh, hướng-dẫn, điều-động mình “hầu-việc Ðức Chúa Trời theo cách mới của Thánh-Linh” (Rô-ma 7:8). Vì cớ-đó, Cơ-đốc nhân muốn được “đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh” cần làm một điều là: “Hãy bước theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt” (Ga-la-ti 5:16).

Giăng Báp-tít là tiên-tri cuối đời Cựu-ước. Trong khi còn là thai-nhi, đã “được đầy-dẫy Thánh-Linh từ khi còn trong lòng mẹ”. Nghĩa là được Ðức Thánh-Linh “cảm-động”; được Ðức Thánh-Linh điều-động theo ý-muốn Ngài. Vì cớ đó mà khi Ma-ri mang thai Chúa Jêsus đến thăm Ê-li-sa-bét đang mang thai Giăng Báp-tít, thì Ðức Thánh-Linh đã giúp cho thai nhi Giăng Báp-tít vui-mừng bằng cách “nhảy-nhót” trong lòng mẹ (Lu-ca 1:41).

Giăng Báp-tít chỉ là người dọn đường cho Chúa Jêsus mà còn phải được Ðức Thánh-Linh điều động ngay khi còn là thai-nhi. Cơ-đốc nhân là người đồng-công với Chúa Jêsus, tất nhiên Ðức Thánh-Linh phải điều-động mỗi chúng ta, để chúng ta có năng-lực, cùng sự khôn-ngoan hầu làm trọn công-tác Ngài giao-phó.

Chúa Thánh-Linh trong thời Tân-ước sống trong Cơ-đốc nhân và điều-động Cơ-đốc nhân theo ân-tứ Thánh-Linh mà Ngài “theo ý-muốn Ngài, phân-phát sự ban-cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11).

Quý vị Cơ-đốc nhân muốn khám-phá ân-tứ Thánh-Linh nào mình có, để biết Ðức Thánh-Linh đang muốn điều-động mình qua những ân-tứ mà Ngài ban cho. Hãy tìm đọc cuốn “ÂN-TỨ THÁNH-LINH” của mục-sư Phan-thanh-Bình. Ðức Thánh-Linh muốn mỗi chúng ta đều ở dưới sự hướng-dẫn của Ngài với tinh-thần thuận-phục Ngài hoàn-toàn. Khi ấy, chúng ta “được đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh” để làm trọn “ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2) trên đời sống chúng ta.

Không biết ân-tứ mình có thì Ðức Thánh-Linh không thể điều-động và Cơ-đốc nhân ấy dẫu có hăng-say hầu-việc Chúa cũng là “chạy bá-vơ” thôi (I Cô-rinh-tô 9:24).

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top