Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người Dọn Đường Cho Chúa

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người Dọn Đường Cho Chúa

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Người Dọn Đường Cho Chúa

Các vị nguyên-thủ quốc-gia đi đâu cũng có những người đi trước để dẹp bỏ những gì có thể làm trở-ngại hay bổ-khuyết những gì cho hoàn-hảo hầu cho chuyến đi của vị nguyên thủ được tốt đẹp. Công-việc của những người này nói chung-chung là dọn đường.

Chúa Jêsus, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời đến thế-gian. Ðức Chúa Trời cũng sắm-sẵn một người dọn đường cho Chúa Jêsus.

Bảy trăm năm trước khi Chúa Jêsus giáng-sinh, tiên-tri Ê-sai đã nói trước về người dọn đường cho Chúa Jêsus như vầy: “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giê-hô-va; hãy bang bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập-ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc-hãm sẽ làm thành đồng-nội. Bấy giờ sự vinh-hiển của Ðức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác-thịt đều xem thấy; vì miệng Ðức Giê-hô-va đã phán vậy” (Ê-sai 40:3-5).

Giăng (Báp-tít) là người dọn đường cho Chúa. Giăng được sanh ra trước Chúa Jêsus sáu tháng (Lu-ca 1:36). Việc Giăng được sanh ra cũng là một sự kỳ-diệu. Nói tóm một lời, bất cứ điều gì can-hệ đến công việc cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời đều kỳ-diệu, vượt quá sự suy-tưởng của loài người.

Kinh Thánh ghi lại: “Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đa, có một thầy tế-lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi-phái A-rôn. Cả hai đều là công-bình trước mặt Ðức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều-răn và lễ-nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son-sẻ, và cả hai đều cao tuổi” (Lu-ca 1:5-7).

Trước khi Chúa Jêsus giáng-sanh, dân Do-thái, tuyển-dân của Ðức Chúa Trời thờ-phượng Ðức Chúa Trời theo lễ-nghi và cách-thức Ðức Chúa Trời truyền-dạy qua bộ luật-pháp Môi-se. Chức tế-lễ được ban cho anh của Môi-se là A-rôn và con cháu người (Xuất Ê-díp-tô ký 29:9). Về sau dòng họ A-rôn đông đảo, đến đời vua Ða-vít, dòng họ A-rôn được chia ra 24 ban (divisions). Mỗi ban gồm có từ 4 đến 9 gia-đình để lo việc thờ-phượng trong đền thờ Ðức Chúa Trời (I Sử-ký 24:1-19). Thầy tế-lễ Xa-cha-ri (Xa-cha-ri có nghĩa là Ðức Giê-hô-va nhớ đến) thuộc ban A-bi-a.

Chúa Jêsus đến thế-gian làm Cứu Chúa cho cả nhân-loại. Ngài mở một kỷ-nguyên mới trong sự thờ-phượng Ðức Chúa Trời. Sau khi Ngài chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho cả nhân-loại, Ngài bị chôn trong mồ-mả, ngày thứ ba Ngài sống lại. Sau 40 ngày Ngài ở lại thế-gian, Ngài thăng-thiên về trời. Ngài trở nên thầy tế-lễ thượng-phẩm của tất cả Cơ-đốc nhân. Vua Ða-vít đã nói tiên-tri về chức tế-lễ của Ngài. “Con làm thầy tế-lễ đến đời-đời” (Thi-thiên 110:4; Hê-bơ-rơ 7:21).  Chính Ngài là “thầy tế-lễ thượng-phẫm, ngồi bên hữu ngai của Ðấng Tôn-Nghiêm trong các từng trời” (Hê-bơ-rơ 8:1). “Bởi đó  Ngài có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25). Vì cớ đó, Hội thánh Chúa ngày nay không có “thầy tế-lễ” theo ban ngành, truyền chức, áo mão lễ-nghi vì hết thảy Cơ-đốc nhân là “thầy tế-lễ” như lời Kinh-Thánh minh-định: “Nhưng anh em (Cơ-đốc nhân) là dòng-giống được lựa chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhơn-đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

Cơ-đốc nhân là “thầy tế-lễ” vì “Ðấng yêu-thương chúng ta (Chúa Jêsus) đã lấy huyết mình rửa sạch tội-lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài. nên thầy tế-lễ của Ðức Chúa Trời là Cha Ngài” (Khải-huyền 1:6). Vậy nên Cơ-đốc nhân được quyền đến gần với Ðức Chúa Trời đặng thờ-phượng Ngài, tôn-vinh Ngài, tương-giao với Ngài, cầu-nguyện với Ngài và cầu thay cho người khác nữa.

Trong thời Cựu-ước chỉ có người nam mới được làm chức “tế-lễ”. Trong thời Tân-ước, Cơ-đốc nhân nam cũng như nữ đều làm chức “tế-lễ của Ðức Chúa Trời”.

Vợ chồng thầy tế-lễ Xa-cha-ri được ghi nhận: “Cả hai đều là công-bình trước mặt Ðức Chúa Trời, vâng-giữ mọi điều răn và lễ-nghi của Chúa một cách không chỗ trách được”. Còn chúng ta, những Cơ-đốc nhân “đã được xưng công-bình bởi đức-tin” (Rô-ma 5:1). Nhưng phần “vâng-giữ” Lời Chúa dạy trong Kinh-Thánh thì sao?

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top