Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Giô-sép – Người Cha Thành Công

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Giô-sép – Người Cha Thành Công

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Người Cha Thành Công

Thiên-sứ phán cùng Giô-sép khi chàng nhận biết người yêu mình mang thai: “Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con người chịu thai đó bởi Ðức Thánh-Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:20-21).

Theo lời thiên-sứ phán, Ðức Chúa Trời cho phép Giô-sép quyền làm cha Chúa Jêsus, vì được quyền “đặt tên” cho con “là Jêsus”. Giô-sép đã là người cha tốt.

Cuộc đời Giô-sép không được Kinh-Thánh nói đến nhiều. Nhưng phải nhận rằng, Giô-sép là người thành-công trong công-việc cha nuôi Chúa Jêsus. Sự thành-công của Giô-sép cùng một công-thức với các thánh đồ thuận-phục ý Chúa: “Trong các công-việc người đều được may-mắn, vì Ðức Giê-hô-va ở cùng người” (I Sa-mu-ên 18:14).

Trải qua các thời-đại, con người thành-công ở đời phải hội đủ các yếu-tố “thiên-thời, địa-lợi, nhân-hòa”. Nhưng người thuộc về Chúa thành-công ở đời bao giờ cũng phải hội đủ các đức tánh:

  1. Biết thuận-phục Chúa. Cuộc đời của Ða-vít đầy gian-lao nhưng là cuộc đời thành-công và được Ðức Chúa Trời chứng-nhận: “Ta đã tìm thấy Ða-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý-chỉ ta”(Công-vụ các sứ-đồ 13:22). Giô-sép, cha nuôi Chúa Jêsus chắc-chắn cũng có tâm-tình này. Kinh-Thánh ghi lại thể nào Giô-sép đã thuận-phục ý Chúa “lấy Ma-ri làm vợ”. Giô-sép đã vâng-lời Chúa “đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai-cập”(Ma-thi-ơ 2:13) để tránh cuộc tàn-sát trẻ thơ của vua Hê-rốt. Sau một thời-gian mới “yên bề gia-thất” tại xứ Ai-cập, Giô-sép lại phải vâng-lời Chúa “đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên” (Ma-thi-ơ 2:21).
  2. Tin-kính Chúa.Tinh-thần thuận-phục Chúa không phải là tinh-thần thuận-phục cấp trên, tinh-thần của đầy-tớ đối với chủ mà là tinh-thần tin-kính Chúa. Là tinh-thần thuận-phục trong đức-tin với lòng kính yêu Chúa. Thuận-phục vì biết chắc “ý-muốntốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2). Chúa truyền là làm. Không cần lượng sức, không cần “bàn với thịt và huyết” (Ga-la-ti 1:16), là suy-xét, đắn-đo, cân-nhắc lợi-hại cho bản thân mình. Vừa nghe lời thiên-sứ phán xong, “Giô-sép bèn chờ-dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai-cập” (Ma-thi-ơ 2:14). Thuận phục với tinh-thần tin-cậy Chúa. “Lạy Ðức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa chẳng có ai giúp-đỡ người yếu thắng được người mạnh”. (II Sử-ký 14:11).  Người để lòng tin-kính Chúa thành-công vì nhờ sức Chúa mà vượt thắng những “bất lợi” trong hoàn-cảnh. Giô-sép đã thành-công trong việc bảo-toàn sanh mạng Chúa Jêsus trong cơn điên-cuồng sát-hại của vua Hê-rốt.
  3. Xử-dụng khả-năng mình có. Tin-cậy không có nghĩa ỷ-lại hoàn-toàn nơi Chúa. Người tin-cậy Chúa không ở thế thụ-động, nhưng ở thế năng-động. Nhiều người thuộc về Chúa không thành-công vì đòi-hỏi nơi Chúa những điều-kiện cần và đủ theo hoạch-định của mình để hoàn-tất công-việc Chúa giao-phó. Chúa đã hỏi Môi-se: “Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng một cây gậy”(Xuất Ê-díp-tô ký 4:2) khi Ngài gọi Môi-se làm lãnh-tụ giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ða-vít đã thắng kiện-tướng Gô-li-át không phải bởi các binh-khí của vua Sau-lơ trang-bị cho, mà thắng bằng cái trành ném đá của mình với năng quyền Danh Chúa (I Sa-mu-ên 17). Chúa đã phán cùng Ghê-đê-ôn: “Hãy dùng sức ngươi vẫn có mà đi giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi tay dân Ma-đi-an”(Các Quan-xét 6:14). Nhiều con cái Chúa không thành-công trong công-việc Chúa giao vì không xử-dụng điều mình có, song lại chờ-đợi mong-muốn điều mình không có. Giô-sép không cầu xin Chúa ban thêm cho mình những gì để làm trọn trách-nhiệm người cha nuôi Chúa Jêsus. Giô-sép dùng nghề “thợ mộc” của mình (Ma-thi-ơ 13:55). Lên đến địa-vị cha nuôi Cứu Chúa của cả nhân-loại vẫn không đòi-hỏi một nghề nào khác cho có giá-trị với đời. Hãy xử-dụng “điều ta có” (Công-vụ các sứ-đồ 3:6) trong ý-muốn Chúa là thành-công.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top