Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Giô-sép – Người Vâng Phục

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Giô-sép – Người Vâng Phục

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Giô-sép – Người Vâng Phục

Từ khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va không vâng-lời Ðức Chúa Trời, nghe theo lời dụ-dỗ của Sa-tan trái mạng lịnh Ðức Chúa Trời, ăn trái cấm trong vườn Ê-đen, con người có tâm-tình phản-bội, phản-loạn và bất phục-tùng. Bản tính này khởi đầu nơi con người là “không vâng-lời cha mẹ” (Rô-ma 1:30). Ngay khi còn là một hài-nhi, con người đã có ý-thức bất phục-tùng. Biểu-lộ là lắc đầu, là khóc, là dẫy là hất.

Trong việc giáo-dục con người, khởi đầu là dạy về vâng-phục. Câu ca-dao này không đúng hẳn: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Không có cha mẹ nào đúng một trăm phần trăm, nên con cái cãi lại, không vâng-phục theo là “trăm đường con hư”. Dầu vậy, các nhà xã-hội học nhận biết trẻ thơ ở nhà không biết vâng-phục cha-mẹ thì đến trường không biết vâng-phục thầy-cô giáo, ra đời không biết tôn-trọng kỷ-luật, nếu có gia-nhập Hội-Thánh cũng không biết “vâng-lời người dẫn-dắt anh em và chịu phục các người ấy” (Hê-bơ-rơ 13:17). Hạng người này đối với lời Ðức Chúa Trời phán dạy trong Kinh-Thánh cũng bất-chấp.

Giô-sép chẳng những là “người có nghĩa”, biết “ngẫm-nghĩ”, hành-sự sao cho thật đúng, khéo và hợp-lý. Nhưng khi được Chúa giãi-bày nan-đề, gỡ rối tơ lòng, bày-tỏ cả chương-trình của Ðức Chúa Trời đối với Ma-ri, người mình yêu-dấu. Chính Giô-sép cũng có phần trong chương-trình của Ðức Chúa Trời, được vinh-dự đặt tên Jêsus cho con mà Ma-ri cưu mang, nghĩa là được danh phận làm cha, dầu là cha hờ. Giô-sép nhận chỉ-thị “lấy Ma-ri làm vợ”.

Giô-sép là “người có nghĩa”, biết “ngẫm-nghĩ”, nhưng đối với chỉ-thị của Chúa thì không có quyền “ngẫm-nghĩ”, mà phải vâng-phục cách trọn-vẹn. “Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên-sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình” (Ma-thi-ơ 1:24).

Trong sự giáng-sinh của Chúa Jêsus, Ðức Chúa Trời đã chọn Ma-ri, một người biết vâng-phục. Nàng thưa với Chúa với cả tấm lòng: “Tôi đây là tôi-tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền” (Lu-ca 1:38). Ðức Chúa Trời đã chọn Giô-sép, một người biết vâng-phục, “làm y như lời thiên-sứ của Chúa đã dặn”.

Ðức Chúa Trời luôn xử-dụng người biết vâng-phục Ngài.

Vâng-phục khó lắm vì tâm-tánh phản-loạn, bất phục-tùng cố-hữu trong con người tội-lỗi. Ðức Chúa Jêsus, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời giáng-thế, làm Cứu Chúa cho cả nhân-loại. Ngài tuyên-bố lời Ðức Chúa Trời phán về chương-trình cứu-rỗi loài người như vầy: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Nhưng một số đông người vẫn không vâng-phục lời Ðức Chúa Trời, từ-chối tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa.

Biết bao con cái Chúa cũng không vâng-phục lời Chúa dạy nên ý Chúa không thành-toàn trên người đó. Biết bao chương-trình của Chúa bị hư-hỏng vì một số con cái Chúa không vâng-phục cách hoàn-toàn. Phao-lô và nhiều con cái Chúa khi được Chúa chỉ-thị, “lập-tức tôi chẳng bàn với thịt và máu” (Ga-la-ti 1:16), không cần “ngẫm-nghĩ”, tính-toán, đắn-đo mà chỉ biết vâng-phục, để ý Chúa được nên.

Mong rằng mỗi chúng ta biết vâng-phục trọn-vẹn ý Chúa như Giô-sép.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top