Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Hoài Thai Thánh

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Hoài Thai Thánh

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Hoài Thai Thánh

Đức Chúa Trời tạo-dựng vũ-trụ, muôn loài vạn-vật và loài người. Trong muôn loài vạn vật có sự sống, Ngài tạo-dựng có đực, có cái, có trống, có mái và Ngài ban cho muôn loài vạn vật phương-cách sanh-sôi nảy-nở. Loài người, một loài tối linh cũng không ra khỏi công-lệ thiên-nhiên này.

Thiên-sứ báo cho Ma-ri biết: “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus”. Nghe xong lời này, Ma-ri nghĩ ngay đến công-lệ thiên-nhiên về việc mang thai, nàng thưa với thiên-sứ: “Tôi chẳng hề nhận-biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” Thiên-sứ bèn cho nàng biết phương-pháp mang thai đặc-biệt đối với nàng, không theo công-lệ thiên-nhiên. Thiên-sứ nói: “Ðức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Ðấng Rất-Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là Con Ðức Chúa Trời.” (Lu-ca 1:31-35).

Ðây không có nghĩa Ma-ri được giao-hợp với thần-linh để mang thai. Ngay sau khi Ma-ri thưa với thiên-sứ: “Tôi đây là tôi-tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền” (Lu-ca 1:38), thì lập tức Ma-ri mang thai. Chắc-chắn Ma-ri không ngây-ngất khi được “Ðức Thánh-Linh … đến trên … quyền-phép Ðấng Rất Cao che-phủ”. Có lẽ Ma-ri cũng không cảm thấy một cái rùng mình khi mang thai.

Cơ-đốc nhân cũng vậy. Khi một người ăn-năn tội, tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Lập-tức, Ðức Chúa Trời “ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12). “Quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời” là bởi Ðức Thánh-Linh tái-sanh, “sanh bởi Ðức Thánh-Linh” (Giăng 3:6), do “hạt giống của Ðức Chúa Trời” (I Giăng 3:9), tượng hình ngay “một người mới trong Ngài” (Ê-phê-sô 2:15). Biến-động này, người được “tái-sanh” cũng không cảm thấy một cái rùng mình.

Ma-ri không cần đi bác-sĩ thử-nghiệm để biết chắc mình mang thai. Nhưng triệu-chứng có thai sẽ xảy ra những ngày tháng kế tiếp. Người Cơ-đốc cũng vậy, theo ngày tháng đời sống thuộc-linh phát triển, thì biết ngay mình đã được tái-sanh.

Sự hoài thai của Ma-ri thật là kỳ-diệu. Tiên-tri Ê-sai đã nói về sự kỳ-diệu này trong một câu ngắn: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5).

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta”. Ma-ri hoài thai bởi Ðức Thánh-Linh, nhưng mang thai cách bình-thường như mọi người hoài thai theo công-lệ thiên-nhiên. “Con trẻ sanh cho chúng ta” như mọi con trẻ trong trần-thế không có gì đặc biệt, không có hào-quang trên đầu như hình vẽ mà các họa-sĩ tưởng-tượng thêm vào. Không phi-thường như chuyện Ðức Phật vừa mới sanh ra đã

 “Bước đi  bảy bước tay nay chỉ trời,

Tay trái chỉ đất thốt lời:

Trên trời dưới đất có thời một Ta:

Sáu đường ba cõi ai qua,

Thượng thiên hạ địa vẫn là độc tôn”.

Ma-ri tuy hoài thai không theo công-lệ thiên-nhiên, nhưng thai lại bình-thường theo công-lệ thiên-nhiên. “Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Ðức Chúa Trời, trở nên thầy tế-lễ thượng-phẩm, hay thương-xót và trung-tín, đặng đền tội cho chúng dân” (Hê-bơ-rơ 2:17).

Ðức Chúa Jêsus là “một con trẻ sanh cho chúng ta”. Ngài được “sanh” ra là một người như chúng ta. Song Ðức Chúa Jêsus còn là “một con trai ban cho chúng ta”. Ngài không phải được sanh ra mới có, song Ngài vốn có và được “ban cho chúng ta”. Ðức Chúa Jêsus xác-quyết điều này: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Nên sự hiện-diện của Ngài nơi thế-gian, không phải được sanh ra mà là được sai. “Ngài sẽ sai một Ðấng Cứu” (Ê-sai 19:20) đến thế gian. Phao-lô đã nói đến sự hiện-diện của Chúa Jêsus nơi trần-thế như vầy: “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15). Ðức Chúa Jêsus là người trọn-vẹn, cũng là Ðức Chúa Trời trọn-vẹn. Lòng trinh-nữ Ma-ri là nơi Ðức Chúa Trời “đã trở nên xác-thịt ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14) để làm Cứu Chúa cho cả nhân-loại.

Ma-ri hoài thai thánh và “con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời” là “Cứu Chúa Tôi”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top