Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Tự Hào

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Tự Hào

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Tự Hào

Ma-ri tuy là một người khiêm-nhường, nhưng cũng biết tự-hào về mình. Nàng không còn thấy mình “hèn-hạ” trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Nàng ngợi-khen Chúa tiếp:

“Bởi Ðấng Toàn-năng đã làm việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh.

Và Ngài thương-xót kẻ kính-sợ Ngài từ đời này sang đời kia.

Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền-phép; và phá tan mưu của kẻ kiêu-ngạo toan trong lòng.

Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, và nhắc kẻ khiêm-nhường lên.

Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu về tay không.

Ngài đã vùa-giúp Y-sơ-ra-ên, tôi-tớ Ngài, và nhớ lại sự thương-xót mình đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn-luôn.

Như Ngài đã phán cùng tổ-phụ chúng ta vậy” (Lu-ca 1:49-55).

Ma-ri được Chúa chọn, được Chúa trao cho trọng-trách thì cảm thấy mình “lớn” ngay. Cái điều quan-trọng là phải hiểu cái nguyên-do “lớn” đó. Ma-ri đã hiểu rằng:

“Bởi Ðấng Toàn-năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh”.

Cái “lớn” mà Ma-ri có, không phải bởi tài-đức nàng, công-sức nàng, mà là “bởi Ðấng Toàn-năng đã làm các việc lớn cho tôi”. Ma-ri rất tự-hào, “khoe mình trong Chúa” (II Cô-rinh-tô 10:17).

Cơ-đốc nhân có “thành-tích” trong công-trường thuộc-linh, nhiều khi tự-kiêu thay vì tự-hào. Tự-kiêu là chỉ còn nhìn thấy mình với thành-tích. Tự-hào là nhìn thấy thành-tích và Chúa với mình.

Phao-lô rất tự-hào về mình. “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Ðức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 15:10). Cơ-đốc nhân không cần phải “khiêm-nhường” với người, lúc nào cũng phải tỏ ra “hèn-hạ”, bất tài. Nhưng đạt được “thành-tích” nào cho Chúa, cứ thẳng-thắn tự-hào cho mọi người biết “Ðấng Toàn-năng đã làm việc lớn cho tôi”. Nhưng phải nói sao để người nghe “chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi” (II Cô-rinh-tô 12:6). “Ðầy-tớ Ngài” không sợ người đời hiểu lầm dìm mình xuống, nhưng sợ người đời hiểu lầm tôn mình lên. Phao-lô rất tự-hào về mình, dám lấy mình làm gương-mẫu, kêu gọi mọi người: “Hãy bắt chước tôi”. Nhưng Phao-lô không chấm-dứt tại đó. Phao-lô thêm: “như chính tôi bắt-chước Ðấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Phao-lô tự-hào “làm việc nhiều hơn người khác”, nhưng nhận biết chắc-chắn: “nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Ðức Chúa Trời đã ở trong tôi vậy” (I Cô-rinh-tô 15:10). “Vì ấy chính là Ðức Chúa Trời cảm-động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Mong rằng mỗi Cơ-đốc nhân kiểm điểm, nhìn lại con người mình xem thử “Ðấng Toàn-năng đã làm” gì qua đời sống của mình.

Ma-ri kết-thúc niềm tự-hào của mình bằng một lời chân-thật: “Danh Ngài là thánh” – Nói có Ngài làm chứng.

Ma-ri tự-hào về dân-tộc nàng, một dân-tộc thuộc về Ðức Chúa Trời. Nàng tự-hào về sự thành-tín của Ðức Chúa Trời. Nàng ôn lại lịch-sử dân-tộc mình trải qua các đời, biết bao thăng-trầm trên dòng lịch-sử. Dân-tộc Ngài bao phen bội-nghịch cùng Ðức Chúa Trời, khiến các thù-nghịch mạnh bạo có cơ-hội xâm-lấn, cai-trị dân-tộc nàng. Nhưng Ðức Chúa Trời thành-tín luôn bảo-hộ, “vùa giúp dân Y-sơ-ra-ên, tôi-tớ Ngài”. Và cuối cùng, sự thành-tín của Ðức Chúa Trời đã bày-tỏ ra đối với dân-tộc nàng một cách toàn-vẹn, Ðức Chúa Trời ban Ðấng Cứu-thế, mà nàng là người khởi đầu cho sự việc này. Thật đáng hãnh-diện và tự-hào.

Niềm tự-hào này Cơ-đốc nhân vẫn có. Nhìn lại lịch-sử Hội-thánh Ngài trên đất trải qua gần hai ngàn năm, bao nhiêu thăng-trầm, bao nhiêu sóng gió. Song Hội-thánh Ngài vẫn tồn-tại và bành-trướng khắp thế-gian. Vô-số người được cứu qua sự tin-nhận Chúa Cứu-thế Jêsus. Chúa Jêsus đã ở với Hội-thánh Ngài như lời Ngài phán-hứa: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Cơ-đốc nhân tự-hào về sự thành-tín của Ngài, cũng tự-hào thể nào chúng ta “được thông-công trong sự tấn-tới của Tin-Lành.” (Phi-líp 1:5).

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top