Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Khiêm Nhường

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Khiêm Nhường

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Khiêm Nhường

Chúng ta thường có tật “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. Hễ “sắp-sửa” được quyền cao, chức trọng là tâm-tánh bắt đầu thay-đổi – tự tôn.

Ma-ri được thiên-sứ cho biết con nàng “sẽ trị-vì đời-đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng” (Lu-ca 1:23). Ma-ri – nàng sẽ là Hoàng Thái Hậu.

Cái địa-vị “hoàng-thái-hậu” trong tương-lai vẫn không thay đổi được con người của Ma-ri. Nàng ca-ngợi Chúa như vầy:

“Linh-hồn tôi ngợi-khen Chúa, tâm-thần tôi mừng-rỡ trong Ðức Chúa Trời tôi, là Cứu Chúa tôi.

Vì Ngài đã đoái đến sự hèn-hạ của tôi-tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước” (Lu-ca 1:46-48). Dầu là người “được ơn” và đã được “Chúa ở cùng”, Ma-ri vẫn nhận chân con người mình là người “hèn-hạ của tôi-tớ Ngài”. Tiếc thay, có lắm Cơ-đốc nhân mới được người ta công-nhận “được ơn” là đã lên mặt ta đây. Người “được ơn” thật sự lúc nào cũng khiêm-nhường. Nhà truyền-giáo trứ-danh Billy Graham đã trả lời nhà báo  trong một cuộc phỏng vấn.

– Tại sao ông được Ðức Chúa Trời đại dụng?

– Ðây là câu hỏi đầu tiên của tôi khi tôi gặp Chúa.

Ma-ri được Chúa chọn và được xử-dụng trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Nàng không nhìn con người mình, nhưng nàng hướng tâm-hồn yêu-mến Chúa của mình về Ðức Chúa Trời. Nàng thưa với Chúa: “Linh-hồn tôi ngợi-khen Chúa”. Lời ngợi-khen phát-xuất từ nơi sâu-thẳm của linh-hồn, chớ không phải từ nơi trí-óc qua môi-miệng hay do thói quen. Nàng là người học Kinh-Thánh, suy-gẫm Lời Chúa đến nỗi lời Chúa thấm-nhuần vào tâm-tư nàng. Nàng đã ngợi-khen Chúa bằng chính lời của vua Ða-vít ngợi-khen Chúa, bằng chính lời của tiên-tri Ha-ba-cúc ngợi-khen Chúa được ghi trong Kinh-Thánh. “Tâm-thần tôi mừng-rỡ trong Ðức Chúa Trời là Cứu-Chúa tôi” (Lu-ca 1:47; Thi-thiên 35:9; Ha-ba-cúc 3:18). Thơ của thi-sĩ Bùi-Giáng có hơi-hướm của truyện Kiều, chỉ vì thi-sĩ đã thuộc lòng truyện Kiều từ khi tuổi còn xuân. Ước-ao Cơ-đốc nhân có “lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:16), hầu cho “lòng tôi đầy tràn những lời tốt. Tôi nói điều tôi vịnh cho vua; Lưỡi tôi như ngòi viết của văn-sĩ có tài” (Thi-thiên 45:1). Với tâm-hồn yêu-mến Chúa, với tấm lòng “đầy tràn những lời tốt”, Cơ-đốc nhân sẽ dễ-dàng “nói những sự cao-trọng của Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 2:11).

Ma-ri đã xưng-tụng “Ðức Chúa Trời, là Cứu-Chúa tôi”. Ma-ri thừa-nhận mình là một tội nhân trước mặt Ðức Chúa Trời và cần Ngài cứu bởi một “Cứu Chúa”. Ma-ri không hề là người “vô-nhiễm nguyên tội”. Kinh-Thánh khẳng-định: “mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Ma-ri thưa với Chúa về thân-phận mình:

“Vì Ngài đã đoái đến sự hèn-hạ của tôi-tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước” (Lu-ca 1:48).

Những ai được Chúa dùng trong công-việc Ngài đều nhận mình là “tôi-tớ Ngài”. Chính Ðức Chúa Trời thừa nhận như vậy. Ngài xưng “Môi-se, tôi-tớ ta” (Giô-suê 1:2); “tôi-tớ ta là các đấng tiên-tri” (Xa-cha-ri 1:6). Sứ-đồ Phao-lô xưng mình là “tôi-tớ của Ðức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 1:1). “Tôi-tớ” thì đã ở vào cái địa-vị “hèn-hạ” rồi. Tiếc thay, Cơ-đốc giáo ngày nay có “giáo-phẩm” thay cho “tôi-tớ Ngài”“Mục-sư” không phải là giáo-phẩm, chỉ là một trong các “ân-tứ Thánh-linh” được Chúa ban cho để làm công-việc chăn dắt, dạy-dỗ bầy chiên của Chúa giao-phó (Ê-phê-sô 4:11; Công-vụ các sứ-đồ 20:28).

Làm thân-phận “tôi-tớ Ngài”, Ma-ri cảm nhận: “muôn đời sẽ khen tôi là người có phước” – Ðược đời ca-tụng. Ðiều này chắc-chắn. Những người phụng-sự Chúa với tấm lòng khiêm-nhường của một tên “đầy-tớ Ngài” thì chính Ðức Chúa Trời cũng ca-tụng. Chúa Jêsus phán: “Nếu ai hầu-việc ta, thì Cha ta ắt tôn-quý người” (Giăng 12:26).

Cơ-đốc nhân phải “hầu việc Chúa cách khiêm-nhường” (Công-vụ các sứ-đồ 20:19) như Ma-ri, như các Cơ-đốc nhân “được ơn”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top