Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Bị Tôn Thờ

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Bị Tôn Thờ

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Bị Tôn Thờ

Không một người hiểu-biết thánh-thiện nào lại dám chấp-nhận sự tôn-thờ của người đời. Kinh-Thánh ghi lại thể nào Phao-lô và Ba-na-ba tới thành Lít-trơ giảng Tin-Lành đã dùng quyền-năng Chúa chữa người què tứ lúc mới sanh đi được. Dân chúng thấy vậy, tưởng Phao-lô và Ba-na-ba là thần thánh muốn dâng tế-lễ lên thần bày tỏ sự tôn-thờ. Phao-lô và Ba-na-ba hoảng hồn kêu lên: “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi” (Công-vụ các sứ-đồ 14:15). Hầu hết những người bị tôn-thờ đều đã chết nên không phản-kháng được.

Sau khi Chúa Jêsus thăng-thiên về trời, Kinh-Thánh không nói gì thêm về bà Ma-ri. Lần chót bà được nhắc tới, khi bà cùng với các môn-đồ của Chúa Jêsus vâng-lời Chúa ở lại tại thành Giê-ru-sa-lem, chờ-đợi nhận-lãnh Chúa Thánh-Linh.  (Công-tụ các sứ-đồ 1:14).

Trong các thư-tín của các thánh-đồ không hề đề-cập đến bà. Nói đến sự-kiện Chúa Jêsus được sanh ra thì tên bà cũng không được lưu-tâm. Phao-lô viết: “Nhưng khi kỳ-hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật-pháp” (Ga-la-ti 4:4).

Ðến thế-kỷ thứ 6, bà Ma-ri bị người ta tôn lên làm “Ðấng Trung-bảo” và người ta khởi sự cầu-nguyện cùng bà với sự tôn-kính “Ðức Bà hay Ðức Mẹ”. Giáo-hoàng Léon XIII xác-nhận nhiều lần trong chỉ-dụ tháng mười Mensi 1891, để đọc kinh, lần tràng hạt: “Như người ta không thể đến cùng Cha trên trời nếu không nhờ Con, vậy, người ta cũng không thể đến cùng Con, nếu không nhờ mẹ Ngài”. Cũng trong chỉ-dụ này, Giáo-hoàng Léon viết: “Chúng tôi tin lòng vô-hạn của Ðấng Chí-Cao và chúng tôi tôn-vinh Ngài, chúng tôi cũng tin đến sự công-bình tuyệt-đối của Ngài mà run-sợ. Bởi lẽ đó, những ai bối-rối trong lương-tâm của họ bởi những tội-lỗi của họ, thì cần có một vị biện-hộ và một chủ nhân có thế-lực, là người thụ-hưởng đặc ân của Ðức Chúa Trời và là người rất nhân-từ không xua-đuổi ai dù duyên-cớ quá thất-vọng đi nữa … Ma-ri là nữ trạng-sư vinh-diệu của chúng ta: Bà có thế-lực, bởi vì là mẹ Ðức Chúa Trời toàn-năng; nhưng bà, một điều kỳ-diệu, lại cũng rất hiền-hậu, sự nhân-từ của bà là tuyệt-đối; lượng khoan-hồng của bà không bờ-bến”. Giáo-hoàng Pie X tuyên-bố bà Ma-ri là người phân-phát tất cả mọi ơn phước. Vậy phải cầu xin bà (Adem sillun, 1904). Giáo-hoàng Pie XII, kêu gọi mọi người cầu xin bà Ma-ri: “Các Ki-tô hữu không được làm ngơ về sự kêu gọi nầy: Họ sẽ đến với bà Ma-ri. Chúng tôi tin rằng bà Ma-ri sẽ nhậm lời các người cả của chúng tôi” (chỉ-dụ Le pélerinage à Lourdes, 1957). Nhưng Kinh-Thánh khẳng định: “Chỉ có một Ðấng Trung-bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người” (I Ti-mô-thê 2:5) . “Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25). Ngài “cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 7:25).

Kinh-Thánh không có chỗ nào dạy con cái Ngài phải cầu-nguyện với bà Ma-ri, cũng không dạy bà Ma-ri là “Ðấng Trung-bảo” hay “trung gian phụ” như bài “Người Công-giáo có thờ Ðức Mẹ không?” của Linh-mục Nguyễn-văn-Tùng đăng trên báo Dân Chúa số 183, tháng 5 năm 1992. Linh-mục Tùng viết: “Vai trò của Ðức Mẹ và các thánh là dẫn đưa các tín-hữu đến với Chúa Ki-tô. Sự “trung-gian phụ” này do chính Chúa ban cho các Ngài, chớ không phải các Ngài tự ý có”. Tiếc rằng Linh-mục Tùng đã không trưng-dẫn một câu Kinh-Thánh nào để chứng-minh về sự-kiện “chính Chúa ban cho các Ngài”. Chính Chúa Jêsus đã dạy chúng ta cầu nguyện thẳng với Ðức Chúa Trời: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:9).

Cơ-đốc nhân phải theo lời Kinh-Thánh dạy. Cơ-đốc nhân chỉ có Ba Ngôi Ðức Chúa Trời trực-tiếp can-hệ đến linh-hồn và đời sống tâm-linh của chúng ta. Hiện nay Cơ-đốc nhân ở dưới sự hướng-dẫn của Chúa Thánh-Linh, Ðấng đang ngự trong tâm-linh mỗi Cơ-đốc nhân và Cơ-đốc nhân phải “bước đi theo Thánh-Linh” (Ga-la-ti 5:16). Mong rằng Thánh-Linh nhắc-nhở chúng ta: “Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Cơ-đốc nhân phải nhớ “vinh-hiển đều thuộc về Cha đời-đời” (Ma-thi-ơ 6:13). Vì vậy, Cơ-đốc nhân không được quyền tôn-vinh ai, dầu là “mẹ Chúa” cũng vậy.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top