Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ca Tụng

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ca Tụng

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ca Tụng

Đối với người làm được việc tốt, người ta khen-ngợi.  Ðối với người đạt được thành-tích lợi-ích, có chiến công cho xã-hội, người ta tuyên-dương. Ðối với người có ơn lớn với đất nước, nhân-loại, người ta vinh danh. Ðối với các thánh-nhân, người ta ca-tụng. Ma-ri, người nữ đồng-trinh “được ơn”, sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, đáng cho những người chuộng đạo-đức ca-tụng. Một người nữ đồng-trinh được Chúa xét là “xứng-đáng” trao cho công-việc trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Thật đáng cho những người hiểu-biết ca-tụng. Một người nữ đồng-trinh thuận-phục Chúa cách trọn-vẹn bởi lòng yêu-mến Chúa, tin-cậy Chúa, bằng lòng chấp-nhận mọi khó-khăn trong cuộc sống để “ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10), thì đáng cho cả nhân-loại ca-tụng.

Khi thiên-sứ Gáp-ri-ên hiện ra cùng Ma-ri, thiên-sứ đã tiết-lộ một điều về quyền-năng Ðức Chúa Trời. Thiên-sứ nói: “Kìa Ê-li-sa-bét, bà-con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già-nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu-mang được sáu tháng rồi. Bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời không làm được” (Lu-ca 1:36-37).

Ma-ri mang thai Chúa Jêsus, Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bét. “Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy-nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Ðức Thánh-Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhơn đâu ta được vẻ-vang này, là mẹ Chúa đã đến thăm ta?” (Lu-ca 1:41-43). Ma-ri đã được người bà-con Ê-li-sa-bét ca-tụng “mẹ Chúa”.

Trong thời Chúa Jêsus, người ta cũng đã ca-tụng Ma-ri. Có một lần Chúa Jêsus đang giảng. Một người đàn bà nghe Chúa giảng được phước quá. Có lẽ bà này ước-ao giá gì mình được làm mẹ Chúa thì thật là hãnh-diện, thật là hạnh-phước. Bà không cầm được sự suy-nghĩ của mình, bà thốt lên lời nói cùng Chúa: “Phước cho dạ đã mang Ngài và vú cho Ngài bú! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn” (Lu-ca 11:27-28). Trải qua gần hai ngàn năm, biết bao người đã được phước hơn bà Ma-ri vì “đã nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời”.

Một lần khác. “Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân-chúng, thì mẹ và em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy. Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn-đồ mình mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta trên trời, thì người đó là anh em ta, chị em  ta, cùng là mẹ ta vậy” (Ma-thi-ơ 12:46-50). Ðức Chúa Jêsus đã phán những lời này trên bình-diện thuộc-linh chớ không phải trên bình-diện sinh-lý thuộc-thể. Sự liên-hệ sinh-lý thuộc-thể không bằng sự liên-hệ thuộc-linh. Vì “người làm theo ý-muốn Cha trên trời”, là người bằng lòng tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì được Ðức Chúa Trời “ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

Như vậy, Ma-ri, “mẹ Chúa” đáng được ca-tụng. Và bất cứ ai yêu-mến Chúa hết lòng, thuận-phục Chúa trọn-vẹn đều đáng được ca-tụng như bà Ma-ri.

Chúa Jêsus không hề có một lời nào ca-tụng Ma-ri chỉ vì Ngài không muốn hậu-thế có “tư-tưởng cao quá lẽ” về Ma-ri (Rô-ma 12:3). Nhưng Chúa Jêsus lại ca-tụng một người đàn bà vô danh theo ký-thuật của Mác. “Ngài đương ngồi ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam-tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Chúa Jêsus”. Bà hành-động với lòng yêu-mến Chúa hết lòng. Chúa Jêsus ca-tụng bà và truyền: “Quả-thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế-gian, hễ nơi nào Tin-Lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người” (Mác 14:3-9). “Nhớ đến người” để ca-tụng, hầu noi gương người mà yêu-mến Chúa hết lòng và tận-hiến điều mình có cho Ngài để lo công-việc Ngài.

Mong rằng mỗi con cái Chúa “có phước hơn” bà Ma-ri và đáng ca-tụng như bà Ma-ri vì bà đã sống đẹp lòng Chúa và thuận-phục Ngài cách trọn-vẹn. Mong rằng mỗi Cơ-đốc nhân được người đời ca-tụng, “nhớ đến” vì “người đã làm một việc tốt” cho Chúa Jêsus.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top