Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Giải Nghĩa

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Giải Nghĩa

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Giải Nghĩa

Ma-ri nghe nói thì bối-rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai mà sanh một con trai” (Lu-ca 1:29-30).

Những vấn-đề chúng ta suy-nghĩ có khi hiểu được phần nào, có khi hiểu trọn. Có những vấn-đề chúng ta suy-nghĩ và càng suy-nghĩ, càng “bí” – không hiểu được một chút gì. Chúng ta thường đem điều mình “bí” cầu-cứu người khác giải-thích, giải-nghĩa – cắt-nghĩa rõ-ràng, và nói rõ lý-do. Lắm vấn-đề muốn giải-nghĩa phải đặt ra giả-thiết, giả-thuyết để thử-nghiệm suy-nghĩ, nhận-định tạm thời rồi lần-mò tới chính-xác. Nhưng về những vấn-đề linh-giới, thuộc-linh thì dầu chúng ta có suy-nghĩ đến mấy, có đặt ra bao nhiều giả-thiết, giả-thuyết vẫn “bí” như thường.

Thiên-sứ hiểu thấu tâm-trạng của Ma-ri, sự hiểu biết hữu-hạn của con người. Thiên-sứ giải-thích tỏ-tường, rõ-ràng ý-định và chương-trình của Ðức Chúa Trời đối với Ma-ri.

Không một người nào trên trần-thế có thể hiểu được ý Ðức Chúa Trời trên mình. Người ta thường có tâm-trạng chấp-nhận ý Trời trong trường-hợp bất khả-kháng mà không hiểu lý-do: Ý Trời vậy, đành chịu.

Thiên-sứ nhắc lại cho Ma-ri biết mình đã sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời. “Vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời”. Và đây là lý-do tại sao ta nói “Chúa ở cùng ngươi”. Công-việc Ðức Chúa Trời giao-phó cho Ma-ri là: “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus”. Công-việc Ðức Chúa Trời giao-phó cho Ma-ri không phải là sanh “con trai” mà là sanh ra “con trai” mang “tên là Jêsus”.

Ma-ri chắc-chắn học-thức ngoài đời không nhiều. Nhưng tri-thức về Kinh-Thánh chắc-chắn nàng có. Tên Jêsus, theo tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn-ngữ của nàng là Giô-suê, vị lãnh-tụ tiếp nối Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa. Tên Giô-suê (tiếng Hebrew), hay tên Jêsus (tiếng Greek) đều mang ý-nghĩa “Chúa giải-cứu” (the Lord saves). Ma-thi-ơ có chú-thích lời này: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).

Ma-ri biết công-việc Chúa giao cho mình không phải là “sanh một trai” mà sanh một Ðấng Cứu-thế. Nàng mừng lắm. Nào ai ngờ thân-phận nàng thế này bỗng chốc được chọn làm mẹ Ðấng Cứu-thế. Có lẽ ý-tưởng này mới chớm nở, nàng đã nghe thiên-sứ nói tiếp: “Con trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất-Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ-phụ Ngài. Ngài sẽ  trị-vì đời-đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng”. Thiên-sứ khẳng-định về chương-trình sanh con của Ma-ri. Ngài là Ðấng Cứu-thế, được Ma-ri sanh ra nhưng không phải là con của Ma-ri. Chính Ma-ri và mọi người trong trần-thế phải xưng Ngài là “Con của Ðấng Rất-Cao”.

Ma-ri chưa mang thai Chúa Jêsus, nhưng đã hiểu biết chương-trình của Ðức Chúa Trời trên con nàng sẽ sanh ra mang tên Jêsus, là “Con của Ðấng Rất-Cao”. Ma-ri là con người biết suy-nghĩ. Nàng nghĩ đến sự-kiện kỳ-diệu mà thiên-sứ vừa cho nàng hay. Giá mà sau ngày Giô-sép cưới nàng, thiên-sứ báo tin nàng sẽ sanh một trai thì chuyện đó còn có thể chấp-nhận được. Nhưng bây giờ, chưa một người nam nào “đụng chạm” đến nàng, kể cả Giô-sép, “thì làm sao có được sự đó”. Ma-ri trẻ người mà chẳng non dạ. Nàng biết suy-nghĩ và biết cả suy-luận. Nàng đem sự suy-luận trình-bày thẳng với thiên-sứ: “Tôi chẳng hề nhận-biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?”

Công-việc Chúa giao cũng cần có điều-kiện cần và đủ để hoàn-thành chăng? Ðúng vậy. Nhưng đây là “Con của Ðấng Rất-Cao” nên điều-kiện cần và đủ không do loài người mà là do Ðức Chúa Trời.

Người làm công-việc Chúa cần thông-suốt đường lối Chúa. Thiên-sứ cho Ma-ri biết phương-cách của Ðức Chúa Trời để Ma-ri “sẽ sanh một trai” mà “không hề nhận biết người nam nào”. Thiên-sứ nói: “Ðức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Ðấng Rất-Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời”. Ma-ri thông-suốt và Ma-ri chấp-nhận.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top