Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ơn

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ơn

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược Ơn

Ma-ri – chúng ta khó hình-dung ra nàng. Trong dịp lễ Giáng-sinh, nếu chúng ta muốn diễn sự- tích Chúa Giáng-sinh, người đóng vai Ma-ri phải là cô gái xinh-đẹp với nét đẹp dịu-dàng, thùy-mị. Những bức tượng, nhưng tranh vẽ về Ma-ri, người ta cố tạo một mẫu hình người nữ mà dường như tất cả lý-tưởng về người nữ đều có nơi Ma-ri, biến Ma-ri thành mẫu số chung cho tất cả mọi người nữ trên thế-giới ước-mong.

Con người Ma-ri không phải vậy. Ma-ri sanh-hoạt bình-thường như mọi cô gái thôn-quê hiền-hòa. Nàng không có một nhan-sắc tuyệt-diễm giữa cánh hoa đồng nội đến nỗi nhiều vương-tôn công-tử các nơi nghe danh lần tới. Có lẽ ngoài tài làm thơ và ca-hát (Lu-ca 1:46-55), nàng không có gì đáng kể đối với người đời. Nhưng nàng có một điều đặc-biệt mà ít người biết đến. Ðiều đặc-biệt này qua lời chào của thiên-sứ Gáp-ri-ên xác-định: “Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi”. Ma-ri là một người “được ơn”.

“Người được ơn” là người sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Người sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời là người sống theo quy-luật Chúa định. Là định-luật Chúa Jêsus tái xác-quyết: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39; Phục-truyền luật-lệ ký 6:5; Lê-vi ký 19:18).

Trinh-nữ Ma-ri đã được Chúa chọn, giao-phó công-việc khó-khăn: người con gái đoan-trang “không chồng mà chửa”. Phải là người yêu-mến Chúa “hết lòng, hết linh-hồn, hết ý” mới có thể đương nổi.

“Không chồng mà chửa” là một việc xấu-xa thường bị xã-hội thời xa-xưa dành cho những hình-phạt khủng-khiếp. Gần một trăm năm trước đây, tại Việt-nam, những cô gái không chồng mà chửa bị đánh đòn nơi đình làng, bị làng bắt vạ gia-đình cô gái bất hạnh. Có nơi người con gái bị cạo đầu bôi vôi; có nơi cô gái bị buộc vào bè chuối thả trôi sông cho chết. Ðối với phong-tục, luật-lệ người Do-thái bấy giờ, cô gái không chồng mà chửa bị ném đá cho đến chết. Với viễn-tượng ấy, nếu Ma-ri không “được ơn”, không hết lòng yêu-mến Chúa, không hết lòng tin-cậy Chúa, “không kể sự sống mình là quý” (Công-vụ các sứ-đồ 20:24) thì làm sao có thể đương nổi công-việc “lớn và khó” (Giê-rê-mi  33:3) mà Chúa giao-phó.

Trong công-trường thuộc-linh, Ðức Chúa Trời thường giao-phó công-việc “lớn và khó” cho những người “được ơn”. “Ðược ơn” chẳng những để làm, mà còn để chịu-đựng.

Phao-lô là người “được ơn” Chúa. Cuộc đời Phao-lô thể nào? Phao-lô nhìn về quá-trình trong công-trường thuộc linh: “Tôi đã chịu khó-nhọc nhiều hơn, tù-rạc nhiều hơn, đòn-vọt quá chừng. Ðôi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm-cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng-vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả-dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa-lồ” (II Cô-rinh-tô 11:23-27). Nếu không “được ơn” làm sao có thể chịu được.

Ngày nay, người ta ý-niệm về “được ơn” là người được Chúa ban phước, mà “phước” Chúa ban nằm trong quan-niệm thế-tục. Những người gặp hoạn-nạn trong linh-trình thường bị phán-xét “Chúa phạt”.

Những ai đang gặp khó-khăn trên linh-trình, “đang đổ” mạng sống mình ra trong công-việc Chúa (II Ti-mô-thê 4:6), hãy nhớ rằng chúng ta đã “được ơn”.

Ma-ri đã “được ơn” và được Chúa chọn, được Chúa xử-dụng. Ai chưa “được ơn”, hãy bắt đầu vâng theo mệnh-lệnh Chúa truyền: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Ðức Chúa Trời ngươi”.

Kính chào quý vị, những người “được ơn”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top