Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa

Bảy trăm năm trước khi Ðức Chúa Jêsus giáng sinh, tiên-tri Ê-sai đã dự-ngôn về sự sanh ra của Ðấng Cứu-thế như vầy: “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi; nầy một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). Kể từ khi lời tiên-tri này được công-bố, hẳn nhiên một số gái đồng-trinh trong dân Y-sơ-ra-ên mơ-tưởng việc nầy sẽ xảy ra cho mình. Nhưng sau 700 năm dài đằng-đẵng, chắc chẳng còn cô gái đồng trinh nào lưu-tâm đến lời dự-ngôn của tiên-tri Ê-sai.

Nữ đồng trinh Ma-ri đựợc Ðức Chúa Trời chọn làm “một gái đồng-trinh sẽ chịu thai”. Kinh-Thánh không nói nhiều về Ma-ri. Nàng là con cái nhà ai, gia cảnh ra sao, công, dung, ngôn, hạnh thế nào? Kinh-Thánh chỉ ghi lại sự-kiện nàng được chọn như vầy: “Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên-sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng-trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Ða-vít. Thiên-sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối-rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ-phụ Ngài. Ngài sẽ trị-vì đời-đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng. Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên-sứ truyền rằng: Ðức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Ðấng Rất Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời … Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi-tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Ðoạn thiên-sứ lìa khỏi Ma-ri” (Lu-ca 1:26-38).

Tại Hoa-kỳ, tên Ma-ri đứng đầu danh sách các tên cha-mẹ chọn đặt tên cho con gái. Phải chăng cha mẹ ước-ao con mình được Chúa dùng hay được Chúa ban phước?

Ma-ri sống tại một làng tầm-thường – làng Na-xa-rét nằm phía bắc nước Y-sơ-ra-ên, thuộc xứ Ga-li-lê. Một làng, mà thời đó có câu miệt-thị: “Há có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?”(Giăng 1:.46). Ma-ri thuộc chi-phái Giu-đa, dòng-dõi vua Ða-vít. Ma-ri được hứa gả cho Giô-sép. Giô-sép cũng thuộc chi-phái Giu-đa, dòng-dõi vua Ða-vít, cư-ngụ cùng làng Na-xa-rét, làm nghề thợ mộc.

Kinh-Thánh không cho chúng ta biết nhiều về Ma-ri, nên chúng ta không cần biết nhiều về Ma-ri. Nhưng chúng ta cần chú-ý vài điểm Kinh-Thánh nói về Ma-ri.

Ma-ri đồng-trinh

Kinh-Thánh nói đến một điểm quan-trọng về Ma-ri. “Thiên-sứ Gáp-ri-ên … tới cùng một người nữ đồng-trinh tên là Ma-ri”. Kinh-Thánh không cho ta biết tuổi Ma-ri khi được hứa gả cho Giô-sép. Có lẽ tuổi nàng chưa đến 20. Cuộc đời nàng trong-trắng, giữ trinh-tiết cho đến ngày lấy chồng. Trong mọi thời-đại, sự trinh-tiết của người con gái lúc nào cũng được đánh giá cao về phẩm-hạnh – “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” (Kiều). Ngay cả khi đã lấy chồng, chung-thủy với chồng vẫn là trinh-tiết – “Ðạo tòng phu, lấy chữ trinh làm đầu” (Kiều).

Ngày nay đạo-đức suy đồi, nhiều cô gái dại-dột coi thường trinh-tiết để thỏa-mãn đòi hỏi dục-tình. Nhiều cô gái yếu lòng, nghe theo lời dụ-dỗ trao thân cho người yêu trước ngày hôn-lễ – phạm tội tà-dâm.

Mọi sinh vật trong trần-thế đều có đời sống tình-dục theo bản-năng. Con người có bản-năng tình-dục như mọi sinh vật, nhưng không có quyền hành-động theo bản-năng. Chỉ vì con người được dựng nên theo hình-tượng Ðức Chúa Trời. Ðồng thời Ðức Chúa Trời cũng thiết lập hôn-nhân cho loài người và loài người chỉ được phép hành-động theo bản-năng tình-dục trong hôn-nhân, Ngoài hôn-nhân là phạm tội tà-dâm.

Ma-ri, người con gái đoan-trang, “chẳng hề nhận biết người nam nào” trước ngày thành-hôn vợ chồng. Ma-ri đã giữ mình đúng theo quy-luật Chúa định. Và là một trong các nữ đồng-trinh được Chúa chọn thi-hành chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top