Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Lai Lịch Của Đức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Lai Lịch Của Đức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Lai Lịch Của Đức Chúa Jesus

Giăng và Mác không ghi gia-phổ Chúa Jêsus. Giăng ghi lai-lịch Chúa Jêsus như vầy: “Ban-đầu có Ngôi-Lời (Chúa Jêsus), Ngôi-Lời ở cùng Ðức Chúa Trời và Ngôi-Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1).

Sứ-đồ Giăng trong một câu ngắn nói đến lai-lịch Chúa Jêsus, bày-tỏ ba điều quan-trọng về Chúa Jêsus.

Trước hết sứ-đồ Giăng dùng “Ngôi-lời” (Logos) để nói về Chúa Jêsus mà khởi thủy của Ngài là “ban-đầu”, trùng hiệp với “Ban-đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế ký 1;1). Theo Sáng-thế ký chương 1, chúng ta biết được cả vũ-trụ nầy được dựng nên bởi Lời-Phán Của Ðức Chúa Trời. Kinh-Thánh ghi: “Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng … Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có khoảng-không … Ngài làm nên khoảng-không … Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng-không trên trời … lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều … Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức là súc-vật, côn-trùng và thú rừng”. Ðến khi tạo dựng loài người, Ðức Chúa Trời cũng phán rằng: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” Như  vậy, Chúa Jêsus là Lời-Phán của Ðức Chúa Trời thành-hình. Chúa Jêsus, Ngôi-Lời không phải là một Ðấng được tạo-dựng bởi Ðức Chúa Trời. Ngài có trước cuộc sáng-tạo của Ðức Chúa Trời. Ngài là một phần của Ðức Chúa Trời Hằng-Hữu trước khi vũ-trụ này được dựng nên.

Kế đến, Giăng nói: “Ngôi-Lời ở cùng Ðức Chúa Trời”. Chúa Jêsus có liên-hệ mật-thiết với Ðức Chúa Trời từ đời-đời. Ba Ngôi Ðức Chúa Trời có cùng một thời điểm. Ðiều này vượt quá trí-tưởng của chúng ta, chúng ta chỉ tin mà thôi vì Kinh-Thánh giãi-bày như vậy. Ðối với Chúa Jêsus, Ðức Chúa Trời không có gì bí-ẩn cả vì Ngài “ở cùng Ðức Chúa Trời” từ đời-đời.

Kết-thúc, sứ-đồ Giăng xác-định: “Ngôi-Lời là Ðức Chúa Trời”. Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời. Không có khoảng-cách nào giữa Ðức Chúa Trời và Chúa Jêsus. Không có hai Ðức Chúa Trời mà chỉ có một Ðức Chúa Trời. Chính Chúa Jêsus tự chứng về Ngài là Ðức Chúa Trời như vầy: “Ta với Cha là một”. “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha … ta ở trong Cha và Cha ở trong ta” (Giăng 10:30; 14:9-10). Sứ-đồ Phao-lô, bởi Ðức Thánh-Linh đã luận về Chúa Jêsus như vầy: “Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm-chí chết trên cây thập-tự” (Phi-líp 2:6-8).

Sau khi Chúa Jêsus sống lại và thăng-thiên về trời, Ngài tự chứng rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải-huyền 22:13). An-pha là chữ đầu và Ô-mê-ga là chữ cuối trong bộ chữ Hy-lạp. Ngài là toàn bộ chữ để ráp nên lời. Trong tiếng Hy-lạp có hai chữ chỉ về lời nói: lalia và logos. “Lalia” là lời nói, là sự phát âm. “Logos” là lời nói có suy-nghĩ, lời nói với. Chúa Jêsus là Ngôi-lời, là “Logos”, là lời nói của Ðức Chúa Trời nói với tôi và quý vị: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian (có quý vị) đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Như vậy, Chúa Jêsus theo phương-diện Ðức Chúa Trời không có gia-phổ vì Ngài là Ðức Chúa Trời.

Mác ghi lại lịch Chúa Jêsus như vầy: “Ban đầu Tin-Lành của Ðức Chúa Jêsus, là Con Ðức Chúa Trời” (Mác 1:1). Giống như Giăng, Mác cũng dùng chữ “ban đầu” để nói đến gốc-tích Ngài. “Ban đầu Tin-Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ” – nói về nguồn-gốc sự cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời gồm tóm trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Mác nói đến “Tin-Lành” của một người, người đó là Ðức Chúa Jêsus Christ, Ðức Chúa Trời thành-nhân. Jêsus theo tiếng Hebrew là Jehoshua, có nghĩa là Ðức Giê-hô-va Cứu-chuộc. Jêsus là Chúa Cứu-thế. Mác cũng nói đến “Christ”. Ðấng được xức dầu biệt riêng ra làm Ðấng Cứu-Chuộc loài người, trong hình-thể loài người, ở dạng “Con Ðức Chúa Trời”, để đem loài người đến địa-vị “trở nên con cái Ðức Chúa Trời.” (Giăng 1:12).

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top