Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Gia Phổ Của Đức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Gia Phổ Của Đức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Gia Phổ Của Đức Chúa Jesus

Dòng-dõi Chúa Jêsus thật kỳ-diệu. Ngài thuộc dòng-dõi người nữ. Ngài thuộc dòng-dõi dân Do-thái. Ngài thuộc dòng-dõi loài người.

Bình-thường người ta nhớ đến ba đời. Gia-phổ mỗi người thường truy nguyên đến 5 đời. Những người thành danh, người ta nhắc tới con ai, cháu ai. Ðức Phật Thích Ca, chúng ta biết là con của vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Về gia-phổ hoàng-tộc của Ngài có lẽ không liên-can đến Ngài bao nhiêu, khi Ngài quyết-định từ-bỏ mọi điều trần-tục “xuất gia”. Tất cả anh-hùng hảo-hán, danh nhân trong đời, người ta không cần biết xuất-xứ. Voltaire nói: Qui sert bien son pays n’a pas besoin d’ancêtre – Người phụng-sự tổ-quốc không cần phải xưng mình thuộc dòng họ nào. Người xưa cũng có ý-tưởng đó: Anh-hùng bất vấn xứ – Ðối với người anh-hùng không nên hỏi lý-lịch xứ-sở họ. Những thánh nhân xuất-hiện, gia-phổ càng lờ-mờ càng tốt để có lắm huyền-thoại. Nhưng về Chúa Jêsus thì lý-lịch rất rõ-ràng. Gia-phổ Ngài được ghi trong Kinh-Thánh.

Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng đã ghi gia-phổ Ngài cách kỳ-diệu. Ma-thi-ơ và Lu-ca chép gia-phổ Ngài, còn Mác và Giăng chỉ nói đến lý-lịch Ngài. Ma-thi-ơ và Lu-ca ghi gia-phổ Ngài cũng khác nhau. Lu-ca viết từ Chúa Jêsus ngược lên đến A-đam và A-đam là con Ðức Chúa Trời (Lu-ca 3:23-38). Ma-thi-ơ ghi gia-phổ Ngài từ Áp-ra-ham, tổ-phụ dân Do-thái xuống đến Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 1:1-17). Ðặc-biệt mở đầu gia-phổ, Ma-thi-ơ ghi như vầy: “Gia-phổ Ðức Chúa Jêsus Christ, con cháu Ða-vít và con cháu Áp-ra-ham”. Kết-thúc gia-phổ với lời này: “Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Ða-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Ða-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Ðấng Christ, lại cũng có mười bốn đời”. Tại sao mở đầu Ma-thi-ơ lại đặt Ða-vít trước Áp-ra-ham chớ không theo thứ-tự như phần cuối gia-phổ. “Từ Áp-ra-ham đến Ða-vít”? Bởi vì Ma-thi-ơ muốn giới-thiệu Chúa Jêsus là Ðấng Mê-si-a (Messiah), là vua ra từ dòng-dõi vua Ða-vít, là Ðấng sẽ thiết-lập nước trời trên đất. Kế đến, Ma-thi-ơ giới thiệu Ngài thuộc dòng-dõi Áp-ra-ham, là người mà “các dân thế-gian sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước” (Sáng-thế ký 22:18; 12:2-3; Ga-la-ti 3:16). Trong gia-phổ các danh nhân, người ta cố tình gạt bỏ những người không xứng-đáng ra khỏi gia-phổ hầu tăng phần giá-trị danh nhân. Nhưng gia-phổ Chúa Jêsus có tên bốn người đàn bà thì có đến ba bà chẳng ra gì. Trong số đó lại có hai người là dân ngoại. Ra-háp, người Ca-na-an là một kỵ-nữ (Giô-suê 2). Ru-tơ, người Mô-áp (Ru-tơ 4). Hai người đàn bà Do-thái, cả hai đều phạm tội tà-dâm. Ta-ma phạm tội tà-dâm với ông gia mình là Giu-đa (Sáng-thế ký 38). Vợ U-ri phạm tội tà-dâm với vua Ða-vít (II Sa-mu-ên 11). Như vậy, Chúa Jêsus từ một dòng-dõi có người ngoại bang và người tội-lỗi. Nên Ngài là Cứu Chúa cho cả người Do-thái lẫn người ngoại-bang, cả người hiền-lương được người đời quý mến, lẫn người tội-lỗi bị xã-hội khinh-chê.

Ma-thi-ơ đã chia gia-phổ Ðức Chúa Jêsus làm ba giai-đoạn: “Từ Áp-ra-ham đến vua Ða-vít, hết thảy là mười bốn đời; từ vua Ða-vít đến khi bị đày qua Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua Ba-by-lôn cho đến Ðấng Christ cũng có mười bốn đời.” Cả thảy 42 đời trong vòng 2,000 năm. Số 14 là 2×7. Theo thần học, số 2 chỉ về chứng-nhân. Số 7 chỉ về sự trọn-vẹn. Như vậy, Chúa Jêsus là chứng nhân trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời đối với loài người.

Lu-ca ghi gia-phổ Ngài bắt đầu bằng chính Chúa Jêsus và ngược lên đến A-đam, kết-thúc “A-đam con Ðức Chúa Trời”. Vì cớ đó những người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì được Ðức Chúa Trời “ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Mỗi Cơ-đốc nhân có thể ghi gia-phổ mình theo cách này. Tên mình trước, rồi đến tên Chúa Jêsus lần lên đến “A-đam, và A-đam là con Ðức Chúa Trời”. Mong rằng gia-phổ Chúa Jêsus có tên của quý vị.

Giăng và Mác lại không ghi gia-phổ Chúa Jêsus, nhưng ghi lai-lịch kỳ-diệu của Ngài. Giăng ghi lai-lịch Chúa Jêsus như vầy: “Ban đầu có Ngôi-Lời (Chúa Jêsus), Ngôi-Lời ở cùng Ðức Chúa Trời và Ngôi-Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1); Mác chỉ ghi vỏn-vẹn: “Ðầu Tin-Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ, là Con Ðức Chúa Trời” (Mác 1:1). Như vậy có nghĩa gì?

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top