Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Tiên Tri Về Đức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Tiên Tri Về Đức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Tiên Tri Về Đức Chúa Jesus

Những lời sấm-truyền tiên-tri về thánh nhân ra đời trong nhân gian không thiếu. Nhưng không có một thánh nhân nào hiện-diện nơi trần thế lại có cả “một lịch-sử” tiên-tri như Chúa Jêsus.

     Khi ở Việt-Nam tôi biết một bác-sĩ sản-khoa tiên đoán bào thai là trai hay gái đúng một trăm phần trăm. Nhưng về sau người y-tá làm việc cho bác-sĩ đó đã tiết-lộ tài tiên đoán của vị bác-sĩ này. Khi khám thai, bác-sĩ nói với sản-phụ sẽ sanh con trai, song bác-sĩ lại ghi vào hồ-sơ là con gái. Nếu sản-phụ sinh trai, bác-sĩ tiên đoán như thần. Nếu sản-phụ sinh gái, bác-sĩ lấy hồ-sơ đưa cho thân chủ xem – ghi rõ-ràng là gái ngay kỳ khám thai lần đầu.

Ðức Chúa Jêsus giáng-sinh là một trai sanh bởi nữ đồng-trinh Ma-ri đã được tiên-tri Ê-sai nói trước đến 700 năm, được ghi trong Kinh-Thánh như vầy: “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi; nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). Ma-thi-ơ đã ghi lại sự-kiện Chúa Jêsus được sanh ra ứng-nghiệm lời tiên-tri nầy “Vả, sự giáng-sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn-ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh-Linh. Giô-sép, chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm-nghĩ về việc ấy, thì thiên-sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm-bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh-Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng-nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên-tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:18-23).

Ðức Chúa Jêsus được sanh ra bởi nữ đồng-trinh đã được nói trước. Nhưng đến được sanh ra tại đâu cũng đã được dự-ngôn. Tiên-tri Mi-chê đã nói trước Ngài phải được sanh ra tại thành Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đa: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Ðấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên, gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng” (Mi-chê 5:1). Và “Ðức Chúa Jêsus đã sanh ra tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, đang đời vua Hê-rốt” (Ma-thi-ơ 2:1). Sự-kiện Chúa Jêsus được sanh ra tại thành Bết-lê-hem càng chứng-tỏ sự kỳ-diệu về việc giáng-sinh của Ngài. Ma-ri và Giô-sép cư-ngụ tại thành Na-xa-rét cách thành Bết-lê-hem vào khoảng 80 miles. Ma-ri đang mang thai Chúa Jêsus gần kỳ sanh nở thì làm sao có thể sanh Chúa Jêsus tại thành Bết-lê-hem. Thế mà sự việc đã xảy ra đúng như lời tiên-tri. “Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên-hạ. Việc lập sổ này là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u là quan tổng-đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.

Vì Giô-sép là dòng-dõi nhà Ða-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Ða-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Ðang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh-đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở” (Lu-ca 2:1-6).

Tất cả mọi diễn-tiến cuộc đời Chúa Cứu-thế Jêsus đều đã được các đấng tiên-tri nói tới. Ngay cả việc Chúa phải lánh nạn qua Ê-díp-tô thời thơ-ấu, tránh sự bạo-hành của vua Hê-rốt, tiên-tri Ô-sê đã dự ngôn: “Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ-ấu, ta yêu-dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô” (Ô-sê 11:1 ứng-nghiệm Ma-thi-ơ 2:14)

Chẳng những mọi lời tiên-tri đều được ứng-nghiệm nơi Chúa Jêsus, ngay cả những sự-kiện xảy ra trước đó ngàn năm “tiên-tri” về Chúa Jêsus như lời Chúa Jêsus xác-định: “Xưa Môi-se treo con  rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời-đời” (Giăng 3:14-15; Dân-số ký 21:9).

Tất cả các lời tiên-tri về Chúa Cứu-thế của cả nhân-loại đã được ứng-nghiệm hoàn-toàn nơi Chúa Jêsus. Ngài quả là Cứu Chúa của chúng ta.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top