Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Dòng Dõi Của Ngài – Dòng Dõi Do Thái

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Dòng Dõi Của Ngài – Dòng Dõi Do Thái

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Dòng Dõi Của Ngài – Dòng Dõi Do Thái

Dân Do-thái (Jew) đối với chúng ta không xa-lạ. Sau khi dân Do-thái đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự giá. Chúa Jêsus chịu chết, sống lại, thăng-thiên về trời, hoàn-tất chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Sau đó, dân Do-thái nổi dậy chống sự thống-trị của đế-quốc La-mã. Tướng Titus của Ðế-quốc La-mã, đem quân dẹp sự nổi dậy của dân Do-thái và san bằng bình địa nước Do-thái vào năm 70 SC. Nước  Do-thái bị xóa trên bản-đồ thế-giới. Dân Do-thái vô tổ-quốc tản-lạc trên khắp địa- cầu.

Một dân-tộc lưu-lạc tứ xứ, song rất khôn-ngoan, rất thịnh-vượng và cũng rất bị khinh-dể ở xứ người. Chúng ta muốn “hạ cấp” ai thì mắng “đồ mọi rợ”. Người tây phương thì mắng “đồ Do-thái”. Nhà bác-học lừng-danh Einstein là dân Do-thái. Dân miền Nam Việt-Nam gặp nhiều nỗi gian-lao cũng bởi tên Do-thái Henry Kissinger nhúng tay vào.

Dân tộc Do-thái bị lùng giết dưới thời Hitler. Hàng triệu dân Do-thái bị giết trong các lò hơi ngạt hỏa thiêu tập thể. Chính Hitler và phong trào bài Do-thái như một ngọn roi Ðức Chúa Trời dùng xua dân Do-thái về cố-hương. Dân-tộc Do-thái tái lập quốc và tuyên-bố độc lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Nước Y-sơ-ra-ên được phục-hồi là một trong những dấu-hiệu báo trước thời-điểm Cứu Chúa Jêsus từ trời trở lại như lời Ngài phán: “Hãy nghe lời thí-dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lộc, thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết Con người đã tới gần, ở nơi cửa” (Mác 13:28-29). Cây vả  chỉ về dân Y-sơ-ra-ên (Giô-ên 1:7). Mùa đông tại nước Y-sơ-ra-ên các cây cối đều xanh tươi, ngoại trừ cây vả trơ-trụi. Cuối xuân cây vả mới bắt đầu “nhánh nó trở nên non và nứt lộc thì biết mùa hạ gần tới”. Nước Y-sơ-ra-ên tái lập – “nứt lộc”. “Mùa hạ gần tới”, ngày Chúa Jêsus sắp trở lại chẳng còn bao xa.  Trận chiến 6 ngày (từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 1967) dưới sự chỉ-huy của tướng độc nhãn Moshe Dayan, quân Do-thái đã đánh bại khối Ả-rập. Sự đắc-thắng vẻ-vang, lừng danh của nước Do-thái, tuyển dân của Ðức Chúa Trời đã làm  ngạc-nhiên cả thế-giới.

Dân Do-thái, một dân thuộc về Ðức Chúa Trời,  một dòng-dõi mà Ðức Chúa Jêsus thuộc về.

Nước Do-thái hay nước Israel. Y-sơ-ra-ên là tên Ðức Chúa Trời đặt cho Gia-cốp (Sáng-thế ký 33:28). Gia-cốp là con của Y-sác, cháu nội Áp-ra-ham.

Theo Kinh-Thánh, sau khi loài người phạm tội, Ðức Chúa Trời đã chọn một người để lập thành một dân thuộc về Ngài, hầu qua dân-tộc này, Ðức Chúa Trời bày-tỏ ý-định của Ngài cho cả nhân-loại. Người được Ðức Chúa Trời chọn là Áp-ra-ham. Ðức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham rằng: “Ngươi hãy ra khỏi quê-hương, vòng bà-con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc-phước ngươi, rủa-sả kẻ nào rủa-sả ngươi; và các chi-tộc nơi thế-gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng-thế ký 12:1-3). Ðây là lời hứa về Ðấng Cứu-thế sẽ ra từ dòng-dõi này để “các chi-tộc nơi thế-gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” – được cứu-rỗi.

Ma-thi-ơ đã chép tộc-phả Chúa Jêsus bắt đầu từ thỉ-tổ Áp-ra-ham, tổ-phụ của dân Do-thái. (Ma-thi-ơ 1:1-16). Ðức Chúa Jêsus thuộc về dòng-dõi Do-thái, một dòng-dõi được Ðức Chúa Trời lựa chọn. Qua dòng-dõi nầy, “mọi chi-tộc trên thế-gian sẽ nhờ ngươi mà được phước”.

Ðức Chúa Jêsus thuộc dòng-dõi Do-thái, nhưng Cơ-đốc nhân, những người thuộc về Chúa Jêsus không thuộc dòng-dõi Do-thái. Cơ-đốc nhân thuộc về dòng-dõi Chúa Jêsus.

Mở đầu “gia-phổ” thời Tân-ước, Ma-thi-ơ xác quyết “gia-phổ Ðức Chúa Jêsus” (Ma-thi-ơ 1:1) Ngài là “đầu” (Ê-phê-sô 5:23) của một dòng-dõi mới. Dân Y-sơ-ra-ên chỉ là tuyển-dân của Ðức Chúa Trời, nhưng không phải là dòng-dõi của Ðức Chúa Trời. Cả dân Y-sơ-ra-ên và mọi dân-tộc trên thế-gian chỉ có thể trở nên dòng-dõi mới bởi sự tái sanh để “trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

Ðức Chúa Jêsus thuộc dòng-dõi Do-thái, nhưng Cơ-đốc nhân thuộc dòng-dõi Chúa Jêsus.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top