Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Dòng Dõi Của Ngài – Dòng Dõi Người Nữ

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Dòng Dõi Của Ngài – Dòng Dõi Người Nữ

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Dòng Dõi Của Ngài – Dòng Dõi Người Nữ

Dân Việt ta có tộc-phả, là cuốn sổ chép dòng-dõi một họ từ đời ông thỉ-tổ trở xuống với các nhánh trong họ đến đời chót. Chúng ta cũng có gia-phả, là cuốn sổ chép các thế-hệ của từng nhà để theo đó con cháu nhận ra bà-con bên nội, bên ngoại, gần hay xa. Nhưng dân-tộc Việt trải qua nhiều năm chiến-tranh, loạn-lạc thì mấy ai còn giữ được gia-phả, nói chi đến tộc-phả. Thôi thì, có ai hỏi đến thì cứ trả-lời cách chung-chung theo chuyện huyền-hoặc “con rồng cháu tiên” vô căn-cứ.

Dòng-dõi các thần-thánh thường “huyền-hoặc” như dòng-dõi dân tộc Việt – theo “truyền-thuyết”. Như vậy, về dòng-dõi Chúa Jêsus?

Về dòng-dõi Ngài, Kinh-Thánh đã ghi:

  1. Ngài thuộc dòng-dõi người nữ (Sáng-thế ký 1:35)
  2. Ngài thuộc dòng-dõi dân Do-thái (Ma-thi-ơ 1:1-16)
  3. Ngài thuộc dòng-dõi loài người (Lu-ca 3:23-38).

Dòng-dõi Ngài rất minh-bạch và kỳ-diệu. Trần thế có một không hai.

Mời quý vị hiểu một chút về sự kỳ-diệu của dòng-dõi Ngài.

Ngài thuộc dòng-dõi người NỮ.

Kinh-Thánh ghi lời Ðức Chúa Trời phán cùng con rắn, tiêu-biểu cho Sa-tan, sau khi nó cám-dỗ tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, bất tuân lời phán dặn của Ðức Chúa Trời, hái trái cấm ăn. Ngài phán: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng-dõi mầy cùng dòng-dõi người nữ nghịch-thù nhau” (Sáng-thế ký 3:15).

Nhớ lại thời Ðệ nhất Cộng-Hòa, tại quốc hội, bà Ngô-đình-Nhu trong cơn giận-dữ đã miệt thị đàn ông là “thứ đàn bà đẻ ra”. Thật ra đàn ông hay đàn bà đều bởi đàn bà đẻ ra. Ðàn bà đẻ là do chức-năng Ðức Chúa Trời phú cho. Dầu đàn bà đẻ, nhưng người được đàn bà đẻ không bao giờ thuộc “dòng-dõi” của đàn bà. Người nữ không có “dòng-dõi”. Hạt giống, mầm sống ở nơi người nam. Người nữ không có hạt giống, không có mầm sống nên không có “dòng-dõi”. Kinh-Thánh ghi dòng-dõi của A-đam, của Áp-ra-ham, của Y-sác, của Gia-cốp, chớ không ghi dòng-dõi của Ê-va, của Sa-ra, của Rê-bê-ca, của Ra-chên. Cả nhân-loại đều thuộc dòng-dõi người nam. Chỉ có Chúa Jêsus là dòng-dõi duy-nhứt của “người nữ”. Thật là kỳ-diệu.

Bảy trăm năm trước khi Ðức Chúa Jêsus giáng-sinh. Tiên-tri Ê-sai đã nói trước về sự giáng-sinh của Ngài như vầy: “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.” “Nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23).

Nữ đồng-trinh Ma-ri đã được Ðức Chúa Trời chọn để đưa Ngôi Hai Ðức Chúa Trời vào thế-gian. Kinh-Thánh ghi lại sự-kiện bà mang thai Chúa Jêsus như vầy: “Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên-sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng-trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Ða-vít. Thiên-sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối-rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con  trai mà đặt tên là Jêsus. Con  trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ-phụ Ngài. Ngài sẽ trị-vì đời-đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng. Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên-sứ truyền rằng: Ðức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Ðấng Rất Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con thánh sanh  ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời … Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi-tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Ðoạn thiên-sứ lìa khỏi Ma-ri” (Lu-ca 1:26-38). Chúa Jêsus theo phần xác, thuộc “dòng-dõi người nữ”, nhưng thực ra là “con Ðức Chúa Trời”. Từ nơi Chúa Jêsus một dòng-dõi mới “con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Cơ-đốc nhân không thuộc “dòng-dõi người nữ” nhưng thuộc dòng-dõi Chúa Jêsus, “là dân thánh, là dân thuộc về Ðức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9). Ma-ri chỉ là mẹ theo phần xác của Chúa Jêsus chớ không phải là “mẹ” Cơ-đốc nhân. Cơ-đốc nhân không thuộc “dòng-dõi người nữ”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top