Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Lý-lịch của Ngài

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Lý-lịch của Ngài

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Lý Lịch Của Ngài

Càng văn-minh, con người càng lưu tâm đến lý-lịch. Mỗi người cần biết rõ nguồn gốc mình. Ở cái xứ Mỹ đa văn-hóa, lắm sắc dân, “lai” hết đời này đến đời khác và “chỉ biết một đời để sống” thì chẳng cần mất thì giờ sưu-tra lý-lịch nếu không phạm pháp, hay được bổ-nhiệm giữ một chức-vụ quan-trọng trong chính-quyền.

     Gặp nhau, muốn thân tình, muốn kết bạn cũng chẳng cần biết “con ai cháu ai”, mà chỉ cần biết hiện đang làm gì và “lương bao nhiêu” để thẩm định giá-trị mà kết thân.

     Nhưng tôn-thờ một người, một đấng, một vị thần-linh thì chúng ta không thể như dân thành A-then xưa kia “thờ Chúa không biết” (Công-vụ các sứ-đồ 17:23).

     Ðối với quyền-lợi vật chất, chúng ta còn biết “chọn mặt gởi vàng”. Lẽ nào đối với quyền-lợi đời-đời, sự sống còn, phước-hạnh đời này và đời sau lại không làm cho chúng ta thận-trọng càng hơn khi lựa-chọn một Ðấng để tôn-thờ, mà chúng ta hi-vọng được giải-thoát, giải-cứu khỏi tội-lỗi, khỏi trầm-luân đọa-đày đời-đời. Mà còn có cơ thanh-thản, siêu-thoát, phước-hạnh trong cõi vĩnh-sanh ư? Cần phải sưu-tra lý-lịch Ðấng chúng ta quyết-định tôn-thờ để đạt được điều chúng ta mong muốn. Vậy, về Chúa Jêsus?

     Lý-lịch Chúa Jêsus, theo Kinh-Thánh được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhứt được thánh Giăng ghi trong Giăng 1:1 – “Ban đầu có Ngôi-Lời (Chúa Jêsus), Ngôi-Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Ðức Chúa Trời”. Nghĩa là Chúa Jêsus có từ trước đời-đời. Ngài là Ngôi Hai Ðức Chúa Trời. Chính Chúa Jêsus tự chứng: “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58). Chúa Jêsus cũng xác-chứng về Ngài rằng: “Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian … vì Cha đã yêu Con trước khi sáng-thế” (Giăng 17:5, 17). Ðó là lý-lịch tiền-tại của Chúa Jêsus.

     Phần thứ hai cũng được thánh Giăng ghi trong Giăng 1:14 – “Ngôi-Lời (Chúa Jêsus) đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và chân-lý; chúng ta ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha”. Ðức Chúa Jêsus tự chứng về sự hiện-diện của Ngài nơi trần thế như vầy: “Ta đã đến” (Giăng 10:10). Thánh Phao-lô giới-thiệu Ngài: “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian” (I Ti-mô-thê 1:15). Vì cớ đó, sự hiện-diện của Ngài nơi trần thế không phải bởi sự sanh ra. Kỷ-niệm về sự hiện diện của Ngài nơi trần thế không có “đản nhựt”, khởi đầu lý-lịch bằng sự sanh ra, nên không dùng “Jêsus đản” mà  phải dùng “giáng-sinh” – từ trời đến bởi sự sinh ra.

     Như vậy, Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời. Tuy Ðức Chúa Jêsus không bao giờ xưng mình là Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã gián-tiếp tuyên xưng: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha … Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta”; “Ta với Cha là một” (Giăng 14:9-10; 10:30). Khi Chúa Jêsus giáng-thế trong thân-xác con người thì Ngài “chẳng coi sự bình-đẳng mình với Ðức Chúa trời là sự nên nắm giữ” (Phi-líp 2:6). Ngài xưng với Ðức Chúa Trời là “Con”, và chỉ làm những gì Ðức Chúa Trời làm. “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, con cũng làm y như vậy” (Giăng 5:19).

     Nhiều giáo phái trong Cơ-đốc Giáo (Christianity) không tin Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời thành nhân. Khoa-học Cơ-đốc (Christian Science) tin “Jêsus là người và Christ là ý-niệm thiên-thượng”. Duy-Linh thuyết (Spiritualism) tin “Chính Jêsus Christ chẳng có gì khác hơn là người trung-gian ở cấp-bậc cao hơn”. Chứng nhân Ðức Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) tin “Chúa Jêsus là Ðấng thọ-tạo đầu tiên của Ðức Chúa Trời”. Thuyết Armstrong tin “Về định-lượng Jêsus Christ chẳng bao giờ ngang hàng với Ðức Chúa Cha”. Giáo hội các thánh hữu về sau của Chúa Jêsus (Mormonism) tin “Jêsus là một trong các con của Ðức Chúa Trời”. Thần-bí Ðông-phương (Eastern Mysticism) tin “Jêsus là một trong những giáo-chủ đã giác-ngộ, đạt đến thần tính”. Hội thánh Thống-nhứt (Unification Church) tin “Jêsus là một người không khác gì chúng ta, chỉ trừ Ngài không mắc nguyên tội”.

     Cơ-đốc nhân chân-chính tin Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời y như Kinh-Thánh dạy.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top