Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ðức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ðức Chúa Jesus

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ðức Chúa Jesus

Đức Chúa Jêsus là một nhân-vật nổi bật trong lịch-sử loài người, dầu Ngài không phải là một vĩ nhân, vì Ngài không có vĩ nghiệp nào nơi trần-thế. Nhưng sự hiện-diện của Ngài nơi trần-thế đã chia đôi dòng lịch-sử của nhân-loại. Trước Chúa giáng-sinh và sau Chúa giáng-sinh.

     Theo lịch-sử, Ðức Chúa Jêsus là dân Do-thái, thuộc về dòng vua Ða-vít. Cha Ngài là Giô-sép, làm nghề thợ mộc. Mẹ Ngài là Ma-ri, một thôn-nữ hiền-hòa.

     Theo sự khải-thị trong Kinh-Thánh, Ðức Chúa Jêsus chính là Ngôi Hai Ðức Chúa Trời thành nhân. Ngài vốn có trước khi sáng-thế (Giăng 17:5, 24), và Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời (Giăng 1:1). Ngài được sanh ra đời không theo công-lệ thiên-nhiên, nhưng bởi năng-quyền của Chúa Thánh-Linh qua lòng trinh-nữ Ma-ri. Thánh Phao-lô đã dùng lời này: “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian” (I Ti-mô-thê 1:15) để chỉ sự hiện-diện của Ngài nơi trần-thế. Ngài là THẦN-NHÂN.

     Lịch-sử Ngài, ba mươi ba năm tại thế. Có nhiều sử gia chép, song nhân-thế chẳng quan-tâm là bao. Nhưng có bốn vị chẳng phải là sử gia, ấy là Ma-thi-ơ và Giăng – hai vị sứ-đồ của Ngài viết tiểu-sử Ngài. Ðó là Mác và Lu-ca – chỉ là hai môn-đồ Ngài viết tiểu-sử của Ngài. Gần hai ngàn năm nay, tiểu sử Ngài do bốn vị chẳng phải là sử gia ghi chép, đã được các sử gia, các nhà khảo-cổ, các nhà khoa-học, các nhà thần-học công-nhận là trung-thực. Và sau khi nghiên-cứu cách tường-tận, họ đã khám-phá ra bốn vị không phải là sử gia này ghi chép về Ngài ở bốn phương-diện khác nhau.

Ma-thi-ơ đã viết về Ngài ở phương-diện Ngài là vua.

Mác đã viết về Ngài ở phương-diện Ngài là đầy-tớ.

Lu-ca đã viết về Ngài ở phương-diện Ngài là người.

Giăng đã viết về Ngài ở phương-diện Ngài là Con Ðức Chúa Trời.

Tiểu-sử của Ngài mà bốn vị Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng không được gọi là tiểu-sử Chúa Jêsus, mà được gọi là Tin-Lành theo Ma-thi-ơ; Tin-Lành theo Mác; Tin-Lành theo Lu-ca; Tin-Lành theo Giăng.

Tin-Lành (Gospel) không có nghĩa là “đạo” Tin-Lành hay “giáo-phái” Tin-Lành. “Tin-Lành” có nghĩa là chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời bởi Ðức Chúa Jêsus, là Ngôi-Hai Ðức Chúa Trời thành nhân, là “Ðấng Trung-bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người” (I Ti-mô-thê 2:5).

Thật ra lịch-sử của Ðức Chúa Jêsus không phải được ghi chép bắt đầu bằng bốn sách Tin-Lành theo Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Lịch-sử của Chúa Jêsus đã được ghi chép trước khi Ngài được sanh ra trong trần thế. Lịch-sử của Ngài đã được ghi chép trong toàn bộ Kinh-Thánh.

Sau khi Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, Chúa hiện ra với hai môn-đồ đi về làng Em-ma-út. Trên đường đi, “Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên-tri mà cắt-nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-Thánh” (Lu-ca 24:27).

Kết thúc sách Tin-Lành Giăng, thánh Giăng viết: “Lại còn nhiều việc nữa mà Ðức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế-gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (Giăng 21:25). Trong thế-gian có nhiều sách chép về Ngài được xem như “thánh-truyền”. Nhưng chúng tôi không tin, vì điều gì Ðức Chúa Trời cần cho người ta biết về Chúa Jêsus đã được ghi đầy-đủ trong Kinh-Thánh, và chỉ có Kinh-Thánh mới đủ thẩm-quyền xác-chứng mọi điều Ðức Chúa Trời bày tỏ cho nhân-loại. “Cả Kinh-Thánh đều bởi Ðức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16).

Vì vậy, tôi sẽ nương trên Kinh-Thánh để nói về Chúa Jêsus với quý vị để quý vị biết chắc rằng: “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15).

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top