Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Đề Tài Mới

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Đề Tài Mới

Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Đề Tài Mới

Hội-thánh Tin-Lành Báp-tít Việt-Nam tại El Cajon được thành-lập vào Chúa Nhựt, ngày 6 tháng 7 năm 1975, dưới sự bảo-trợ của Meridian Southern Baptist Church. Chúng tôi nhận biết ý-muốn của Ðức Chúa Trời là: “Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu biết chân-lý” (I Ti-mô-thê 2:4). Hội-thánh đã đặt vấn-đề truyền-bá ơn Cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời qua Ðức Chúa Jêsus đến đồng-bào Việt-nam tại San Diego. Hội thánh đã phát hành tờ Ánh-Sáng với mục-đích trên. Số 1 phát hành vào ngày Chúa-Nhựt 31 tháng 8 năm 1975. Hiện nay tờ Ánh-Sáng có trên 13,000 độc giả Việt-Nam ở khắp nơi trên thế-giới. Riêng tại San Diego, tờ Ánh-Sáng gởi đến 1,467 gia-đình Việt-Nam.

     Hiện nay tại San Diego có trên 5,000 gia-đình Việt-nam mà chưa đến 1,500 gia-đình nhận được tờ Ánh-Sáng. Trước đây bốn năm, một con cái Chúa trong Hội-thánh đưa ra ý kiến đăng lại tờ Ánh-Sáng trên tuần báo Người Việt, như vậy ít nhất có trên 5,000 người đọc mà chi-phí không là bao. Con cái Chúa trong Hội-thánh tán-đồng ý-kiến và tích-cực hỗ-trợ báo phí. Nhưng tôi đã không đăng lại các bài trong tờ Ánh-Sáng, song viết hàng tuần những bài ngắn hơn. Số đầu đăng trên báo vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 1994.

     Trải qua gần bốn năm, chúng tôi đã dùng trang báo này bày-tỏ chương-trình và phương-cách cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời qua câu Kinh-Thánh Giăng 3:16. “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Ðức Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời.” Kế tiếp, chúng tôi trình với quý vị về đời sống mới của Cơ-đốc nhân căn-cứ trên lời Kinh-Thánh Ga-la-ti 5:19-22. “Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.

     Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-maị, tiết-độ.”.  Các bài trên đã được hiệu-đính in thành sách “Ðời Sống Mới” xuất-bản tháng 11/1997.

     Suy-nghĩ một đề-tài mới trong niềm tin để hàng tuần xin được chia-xẻ với quý vị. Biết bao chân-lý cần được giãi-bày để quý vị hiểu với hi-vọng nơi lời Chúa Jêsus phán: “Các ngươi sẽ biết chân-lý và chân-lý sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Biết bao “ơn-phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3) muốn chia-xẻ với quý vị hầu quý vị biết mà cầu-xin vì lời Chúa Jêsus phán: “Hãy xin, sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7). Biết bao điều tai-họa khủng-khiếp cho người ngoài Chúa, muốn chia-xẻ với quý vị để quý vị biết mà tránh khỏi, vì: “Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1).

     Tất cả những điều chúng tôi muốn chia-xẻ với quý vị đều gồm tóm nơi Cứu Chúa Jêsus. Quý vị cần biết Chúa Jêsus để tự quyết-định sự cứu-rỗi cho linh-hồn mình. Quý vị cần biết Chúa Jêsus để tự quyết-định cho tương-lai đời-đời hạnh-phước của chính mình. Quý vị cần biết Chúa Jêsus để tự quyết định sống thể nào những ngày còn sống trên đất. Quý vị cần biết Chúa Jêsus để sống với hi-vọng cùng với sự vui-thỏa. Quý vị sẽ biết rõ Chúa Jêsus trong loạt bài này.

     Tất cả những Cơ-đốc nhân chân-chính đều ước-vọng “được biết Ngài” và “nên giống như Ngài” (Phi-líp 3:10).

     Cơ-đốc nhân “được biết Ngài” sẽ “có đồng một tâm-tình như Ðấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5). Cơ-đốc nhân “được biết Ngài” sẽ tự quyết-định “Ðấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21). Cơ-đốc nhân “được biết Ngài” sẽ tự quyết định “rao-giảng nhân-đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Như vậy, loạt bài về Chúa Jêsus sẽ giúp con cái Chúa “được biết Ngài” hơn.  Rồi chúng ta đồng ca “Biết nhiều hơn về Jêsus, mong sao biết rõ Jêsus” như lời một bài thánh ca.

Tất cả 78 bài đăng trên báo được hiệu đính  in thành sách “Jêsus – Cứu Chúa Tôi” mà quí vị đang cầm trên tay. Mong rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, quí vị có thể khẳng-định “Jêsus – Cứu Chúa Tôi”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top