Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Từ Bết-lê-hem đến Na-xa-rét

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Từ Bết-lê-hem đến Na-xa-rét

Jesus Cứu Chúa Tôi 
Quyển 1: Từ Bết-lê-hem đến Na-xa-rét

Mục sư Phan Thanh Bình

Mục Lục:

Ðề-tài mới

 1. Ðức Chúa Jêsus
 2. Lý-lịch Ngài
 3. Dòng-dõi Ngài – Dòng-dõi người nữ
 4. Dòng-dõi Ngài – Dòng-dõi Do-thái
 5. Dòng-dõi Ngài – Dòng-dõi loài người
 6. Tiên-tri về Chúa Jêsus
 7. Gia-phổ Chúa Jêsus
 8. Lai-lịch Chúa Jêsus
 9. Ma-ri – Mẹ Chúa
 10. Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược ơn
 11. Ma-ri – Mẹ Chúa – Chúa ở cùng
 12. Ma-ri – Mẹ Chúa – Biết suy-nghĩ
 13. Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược giải-nghĩa
 14. Ma-ri – Mẹ Chúa – Thuận-phục
 15. Ma-ri – Mẹ Chúa – Ðược ca-tụng
 16. Ma-ri – Mẹ Chúa – Bị tôn-thờ
 17. Ma-ri – Mẹ Chúa – Khiêm-nhường
 18. Ma-ri – Mẹ Chúa – Tự-hào
 19. Ma-ri – Mẹ Chúa – Hoài thai thánh
 20. Chồng Ma-ri – Giô-sép
 21. Giô-sép – Người có nghĩa
 22. Giô-sép – Người vâng-phục
 23. Giô-sép – Ý-chí mạnh-mẽ
 24. Giô-sép – Người cha thành-công
 25. Người dọn đường Chúa
 26. Thầy tế-lễ Xa-cha-ri
 27. Người dọn đường Chúa – Ðược tôn-trọng
 28. Người dọn đường Chúa – Không uống rượu
 29. Người dọn đường Chúa – Ðầy-dẫy Ðức Thánh-Linh
 30. Người dọn đường Chúa – Sửa-soạn tấm lòng
 31. Cầu-nguyện mà không tin
 32. Tiên-tri Xa-cha-ri
 33. Thành Bết-lê-hem
 34. Chủ quán
 35. Chúa Giáng-Sinh
 36. Người chăn chiên
 37. Chiên
 38. Tin lành
 39. Sự vui-mừng lớn
 40. Cho muôn dân
 41. Hôm nay
 42. Sanh cho các ngươi
 43. Một Ðấng Cứu-thế
 44. Christ
 45. Chúa
 46. Dấu-hiệu
 47. Bài ca Giáng-Sinh
 48. Nghe và làm theo
 49. Làm sáng danh và ngợi-khen
 50. Lấy làm lạ
 51. Ước-mong thỏa-nguyện
 52. An-tâm qua đời
 53. Ánh-Sáng cho muôn dân
 54. Biết nhiều hơn
 55. Ðau-đớn
 56. Ngôi sao Ngài
 57. Các nhà thông-thái
 58. Hê-rốt ngu
 59. Chỗ con trẻ ở
 60. Thờ-lạy Ngài
 61. Dâng lễ vật lên Ngài
 62. Thất hứa
 63. Ði đường khác
 64. Vượt biên tị-nạn
 65. Bị lừa
 66. Trừ hậu họa
 67. Hồi hương
 68. Theo cha-mẹ
 69. Tuổi mười hai
 70. Ở lại đền thờ
 71. Lạc mất Chúa
 72. Ðối đáp khôn-ngoan
 73. Lo việc Cha
 74. Lụy cha-mẹ
 75. Khôn-ngoan càng thêm
 76. Thân-hình càng lớn
 77. Ðẹp lòng Ðức Chúa Trời
 78. Ðẹp lòng người ta.

Lời tâm-tình

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top