Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Do Thái: Thi Thiên 121

Thánh Ca Do Thái: Thi Thiên 121

Tựa đề: Thi Thiên 121
Lời: Kinh Thánh Thi Thiên 121
Nhạc: Joshua Aaron
Trình bày: Joshua Aaron
Phụ họa: Yaron Cherniak,  Saz & Aaron Shust

1. Esa einai el heharim,
Me’ayin yavo ezri?
Ezri me’im Adonai,
Oseh shamayim va’aretz.

2. Al yiten lamot raglekha
Al yanum shomrekha
Hineh lo yanum v’lo yiyshan
Shomer Yisrael

3. Adonai shomrekha Adonai Tsilkha
Alyad yeminekha
Yomam hashemesh lo yakeka
V’yareach balaila

4. Adonai yishmorkha mikol ra
Yishmor et nafshekha
Adonai yishmor tse’atkha
Uvo’ekha me’ata vad olam

1. Tôi ngước mắt lên trên núi:
Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va,
Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

2. Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.

3. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

4. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top